Kulturutskottets betänkande 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2001-2002

 

Datum

 

Kulturutskottet

2002-08-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Landskapslag om Ålands sjösäkerhetscentrum

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 21/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G om Ålands sjösäkerhetscentrum. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om Ålands sjösäkerhetscentrum. De grundläggande syftena med centrets verksamhet är samordna och erbjuda utbildning i sjösäkerhetsfrågor. För detta ändamål skall Ålands sjösäkerhetscentrum följa utvecklingen av utbildning i sjösäkerhetsfrågor, främja ett högt sjösäkerhetsmedvetande, som kurscentrum under landskapsstyrelsen bistå landskapets sjöskolor med kurser i sjösäkerhet samt kan marknadsföra och ordna grund- samt fortbildning i sjösäkerhet i och utanför landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum antas med några mindre ändringar av närmast teknisk karaktär.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag skall antas för den verksamhet som sedan år 1998 drivs under beteckningen Ålands sjösäkerhetscentrum.  Verksamheten bedrivs med en egen personal och i egna lokaler men centret har inte en sådan självständig ställning som förutsätts för utfärdande av kursintyg. Intygen utfärdas i stället av Ålands sjömansskola som är certifierade enligt den internationella STCW-konventionen angående sjöfolks utbildning. Den föreslagna landskapslagen syftar till att ge centret en sådan självständig ställning som förutsätts för att centret skall kunna godkännas för certifiering och utfärdande av internationellt gångbara kursintyg. Utskottet finner detta både angeläget och brådskande.

     Vid centret ges såväl utbildning för studerande och personal vid landskapets sjö- och tekniska skolor som utbildning i form av kurser för framför allt rederipersonal. Kursverksamheten har hittills varit mycket efterfrågad delvis beroende på att ett strängare regelverk krävt att stora delar av fartygsbesättningarna förnyar sin säkerhetsutbildning. Utskottet konstaterar att omfattningen av denna utbildning dock inom något år kommer att minska varför sjösäkerhetscentret kommer att ställas inför utmaningen att i konkurrens med andra liknande center skapa kurser som inte är nödvändiga men ändå önskvärda för rederierna. För att detta skall lyckas krävs att utbildningen håller en mycket hög kvalitet och att centret är aktivt i sin marknadsföring. En ytterligare förutsättning är att centret är flexibelt så att kurser kan skräddarsys i samarbete med beställarna och så att experter utifrån anlitas i hög utsträckning. Utskottet har därför valt att genom ett tillägg till lagens första paragraf betona vikten av en kvalitativt högt stående utbildning och utskottet ställer därtill förhoppningen till att den status som centret erhåller genom lagstiftningen skall möjliggöra en högre profil i marknadsföringen. Den självständiga ställningen möjliggör därtill att centret i högre grad kan påföras administrativa koordineringsuppgifter. Under förutsättning att det går att finna en rationell lösning i förhållande till skolorna kunde centret till exempel handha bokningen av de olika simulatorer som finns i skolorna.

     Utskottet föreslår i lagtexten en del närmast tekniska ändringar i klargörande syfte. Ändringarna står i konformitet med den nyligen antagna Landskapslagen om Högskolan på Åland.

 

Detaljmotivering

 

1 § Syfte och uppdrag. Sjöfartsverket handhar den kontinuerliga utvärderingen av sjöfartsutbildningen. I syfte att betona vikten av en hög kvalitet och en kontinuerlig utvärdering av verksamheten vid centret föreslås ett tillägg till den inledande paragrafen om centrets syfte och uppdrag.

 

4 § Styrelsen. Utskottet förslår att paragrafen kompletteras med vissa bestämmelser gällande ersättare, sammankallande och landskapsstyrelsens rätt att skilja styrelsemedlemmar från sina uppdrag. Ändringarna föreslås närmast i förtydligande syfte och för att i styrelsen införa ett visst minoritetsskydd. Vidare förslår utskottet att det av paragrafen skall framgå att landskapsstyrelsen fastställer styrelsemedlemmarnas arvoden eftersom det inte kan anses ändamålsenligt att styrelsen själv fastställer sina arvoden.

 

5 § Styrelsens uppdrag.I syfte att ytterligare betona styrelsens ledningsansvar föreslås paragrafen kompletteras med en bestämmelse enligt vilken styrelsen även skall handlägga sådana sådana ärenden som är av principiell art.

 

6 § Personal. I framställningen föreslås att det vid sjösäkerhetscentret skall finnas en chef samt vid behov även andra tjänster. Utskottet föreslår en ändring av paragrafen så att det vid centret förutom chefen skall kunna finnas annan personal som är anställda antingen i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande. I privaträttsligt anställningsförhållande kan sådan personal som i sitt arbete inte utövar offentlig makt anställas.

 

7 § Undervisningsspråk. Utskottet konstaterar att eftersom verksamheten vid centret till stor del skall bedrivas på företagsekonomiska grunder bör det finnas viss flexibilitet i fråga om undervisningsspråket. Utskottet förslår därför att paragrafen ändras i konformitet med motsvarande bestämmelse i Landskapslagen om Högskolan på Åland så att undervisningsspråket i regel skall vara svenska men att annat undervisningsspråk ändå skall kunna användas utan landskapsstyrelsens medgivande under förutsättning att detta är förenligt med målen för utbildningen.

 

12 § Landskapsförordning. (Ny paragraf) Eftersom landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum är relativt översiktlig önskar utskottet möjliggöra för landskapsstyrelsen att vid behov genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av lagen. Utskottet konstaterar att lagen dock är så uttömmande att förordningsfullmakten torde omfatta endast sådana angelägenheter som är av mindre betydelse för individens rättigheter och skyldigheter varför förordningsfullmakten inte borde stå i strid med grundlagens 80 §.

 

13 § Ikraftträdande. (Framställningens 12§) Utskottet föreslår att datumet för lagens ikraftträdande lämnas öppet eftersom republikens president enligt självstyrelselagens 19 § har fyra månader på sig att förordna att en landskapslag skall förfalla. Utskottet ställer dock sin förhoppning till att lagen skall kunna träda i kraft den 1 januari 2003.

Utskottet föreslår även att ikraftträdelsebestämmelsen kompletteras så att det redan innan lagen träder i kraft skall vara möjligt att vidta sådana åtgärder som eventuellt kan behövas för lagens ikraftträdande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 maj 2002 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, kanslichefen Elisabeth Nauclér, personalchefen Jörgen Erlund, rektorn för Ålands sjöfartsläroverk Mikaela Björkholm, ombudsmannen för Finlands sjömansunion Henrik Lagerberg, verksamhetsledaren för Ålands sjösäkerhetscentrum Leif Lindman, tekniske chefen vid Viking Line Abp Kaj Jansson och trafikchefen vid Birka Line Abp Stig Mattsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Strand, ledamöterna Per-Erik Eriksson, Hasse Svensson (delvis) och Barbro Sundback samt ersättarna Raija-Liisa Eklöw (delvis) och Lars Holmberg.

     Ledamoten Sundback har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om Ålands sjösäkerhetscentrum


       (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Syfte och uppdrag

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Ålands sjösäkerhetscentrum skall följa den utveckling som sker av utbildning inom sjösäkerhet, samordna kurser i sjösäkerhet samt planera och ordna kurser i sjösäkerhet. Verksamheten skall drivas så att en hög kvalitet uppnås och den skall kontinuerligt utvärderas. Ålands sjösäkerhetscentrum kan inköpa, marknadsföra och sälja kurser i sjösäkerhet.

 

2 – 3 §§

     (Lika som i framställningen).

 

4 §

Styrelse

     Styrelsen för Ålands sjösäkerhetscentrum tillsätts av landskapsstyrelsen för högst fyra år i sänder. I styrelsen skall ingå minst fem och högst sju medlemmar. Av dessa skall minst två representera sjöfartsnäringen. Övriga medlemmar skall företräda sakkunskap åtminstone i utbildningsfrågor och frågor som rör brand- och räddningsväsendet. Landskapsstyrelsen utser inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande samt en ersättare för varje medlem. För ersättarna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om medlemmarna.

     Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller om rösterna faller lika den åsikt som mötesordföranden har biträtt. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden  av vice ordföranden. Styrelsen skall sammankallas för behandling av visst ärende då minst tre av styrelsens medlemmar begär det .Om jäv för medlem och föredragande gäller vad som om jäv beslutats för med­lem av landskapsstyrelsen.

      Landskapsstyrelsen får skilja en medlem eller en ersättare från uppdraget innan mandattiden går ut varvid en ny medlem respektive ersättare skall utses för den återstående tiden. Landskapsstyrelsen beslutar även om det arvode som skall tillkomma den som innehar ett styrelseuppdrag.

 

5 §

Styrelsens uppdrag

     Styrelsen skall

     a) göra förslag till reglemente för Ålands sjösäkerhetscentrum, som skall underställas landskapsstyrelsen för fastställelse,

     b) lägga fram förslag till årlig budget,

     c) godkänna verksamhets- och ekonomiplan,

     d) godkänna kursplaner,

     e) fastställa grunderna för avgifter samt

     f) handlägga andra ärenden som åläggs styrelsen eller som är av principiell art.

 

6 §

P e r s o n a l

     En chef för Ålands sjösäkerhetscentrum skall av landskapsstyrelsen utnämnas för att leda verksamheten. Utnämningen kan ske för viss tid. Vid förhinder för chefen förordnar landskapsstyrelsen en ställföreträdare. Vid Ålands sjösäkerhetscentrum kan dessutom finnas annan personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande. Personalen anställs av styrelsen om inte detta i enlighet med reglementet uppdragits åt chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

7 §

U n d e r v i s n i n g s s p r å k

     Undervisningsspråket vid Ålands sjösäkerhetscentrum är svenska. Även annat språk än svenska får användas som undervisningsspråk om detta är förenligt med målen för utbildningen.

 

8 – 11 §§

     (Lika som i framställningen).

 

12 § (Ny)

Landskapsförordning

      Landskapsstyrelsen kan vid behov genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag.

 

13 § (12 §)

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

     Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 augusti 2002

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


R e s e r v a t i o n

 

Framställning nr 21/2001-2002 om Ålands sjösäkerhetscentrum innehåller en allvarlig brist och flera mindre oklarheter. Trots tidigare påpekande har varken landskapsstyrelsen eller kulturutskottet beaktat mina invändningar varför jag finner det på sin plats att reservera mig mot förslaget i följande avseenden:

     2 §  är dålig lagberedning eftersom den inte fastslår vilken ställning Ålands sjösäkerhetscentrum har i förvaltningen. Enligt ansvariga ministern är det en myndighet underställd landskapsstyrelsen. Om så är fallet borde detta slås fast i lagen.

Om man däremot utgår från 9 § kan inte Ålands sjösäkerhetscentrum vara en myndighet. De avgifter som man ämnar uppbära skall nämligen bestämmas enligt företagsekonomiska grunder. Detta står i konflikt med landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (1993/27). I nämnda lag sägs att den gäller för myndigheter som underlyder landskapsstyrelsen. Avgifterna för offentligrättsliga prestationer skall beräknas enligt principerna för självkostnad.

     Eftersom Ålands sjösäkerhetscentrum är att likna vid en landskapets utbildningsinrättning, detta förstärks av att centret i landskapets budget ligger under utbildningsavdelningen, och anses vara en myndighet gör att självstyrelselagens 40 § om undervisningsspråket är tillämplig på den kursverksamhet som centret producerar. Därför anser jag att landskapsstyrelsens bestämmelse i 7 § är att föredra framom kulturutskottets. Det är landskapsstyrelsens språkpolitiska överväganden som måste följas vid utbudet av kurser på annat språk än svenska eftersom centret är en skola som stöds med allmänna medel.

     Landskapsstyrelsens förslag till kulturutskottets betänkande saknar principiell hållbarhet. Lagförslaget är ett förvaltningsrättsligt lappverk som kommer att bli svårt att tillämpa.

 

Ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen

Med hänsyn till verksamhetens karaktär och ekonomiska villkor föreslår jag att centret görs till ett affärsverk. Då gäller inte heller landskapslagen om avgifter och 9 § om företagsekonomiska grunder för uppbärande av avgifter är överflödig och kan utgå. Som affärsverk behöver centret inte heller ta hänsyn till självstyrelselagens 40 § om undervisningsspråket utan kursutbudet kan styras av efterfrågan på marknaden oberoende av de studerandes modersmål.

 

2 §

     Ålands sjösäkerhetscentrum är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Landskapsstyrelsens ansvarar ...

 

7 §

     (Kulturutskottets 7 § utgår).

 

12 §

     (Kulturutskottets 12 § utgår).

 

Tillämpningen för bemyndigandet är inte tillräckligt exakt avgränsat. Det föreligger risk för konflikt med grundlagens 80 §.

 

14 § (Ny)

Övergångsbestämmelser

     Den personal som i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande är verksam inom Ålands sjösäkerhetscentrum överflyttas, om de samtycker till motsvarande uppgifter vid det lagstadgade centret vid lagens ikraftträdande. De anställda behåller sina rättigheter och har samma skyldigheter som i det tidigare anställningsförhållandet.

     I fall inte någon övergångsbestämmelse finns måste de ordinarie inrättade tjänsterna utannonseras. Detta innebär att den personal som finns vid centret och som under några arbetsamma år arbetat upp verksamheten riskerar att förlora sina jobb. Något som inte kan anses vare sig civiliserat eller önskvärt. De anställda skall i stället premieras med erbjudande om fast anställning och fortsatta verksamhetsförutsättningar.

 

 

Mariehamn den 20 augusti 2002

 

 

 

Barbro Sundback