Kulturutskottets betänkande 5/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Utbildning av personliga hjälpare vid Ålands vårdinstitut

·      Hemställningsmotion nr 10/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamot Göte Winé m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att utbildningen av personliga hjälpare prioriteras och genomförs senast under år 2005.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar i likhet med motionärerna att ett visst behov av utbildning för personliga hjälpare föreligger eftersom de personer som idag arbetar som hjälpare inte alltid har utbildning för sitt yrke. Det torde dock inte finnas behov av en ny permanent utbildning för ändamålet utan snarare av regelbundna insatser för att i första hand erbjuda möjlighet till utbildning för dem som redan arbetar som hjälpare.

     Vid Ålands vårdinstitut har det i tre omgångar vartannat år anordnats en ettårig utbildning för skolgångsbiträden. Vårdinstitutet har planerat att i stället för skolbiträdesutbildningen under ett år anordna en utbildning för personliga hjälpare men medel har inte upptagits för ändamålet i landskapets budget där utbildningen prioriterats i enlighet med den plan som landskapsregeringen årligen fastställer för utbildningsutbudet och dimensioneringen av antalet utbildningsplatser.

     Utskottet anser att landskapsregeringen inför fastställandet av nästa plan bör överväga behovet av en tillfällig utbildning för personliga hjälpare.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 mars 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över

motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lars Selander och avdelningschefen Yvonne Eliasson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren (delvis), ledamöterna Johan Ehn och Camilla Gunell samt ersättarna Raija-Liisa Eklöw och Veronica Thörnroos (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 10/2003-2004 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson