Kulturutskottets betänkande 5/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Obligatoriska skolmåltider i läroplanen

·      Hemställningsmotion nr 34/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamoten Brage Eklund m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen ser över läroplanen så att skolmåltiden blir obligatorisk och att alla barn kan få råd angående kostens innehåll.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att ungdomars kostvanor är angelägna och att kosten därför utgör en viktig del av skolverksamheten. I en undersökning som företogs av STAKES konstaterades att det finns visst utrymme för förbättringar i de åländska skolorna varför landskapsregeringen nyligen rekommenderat skolorna att utöka undervisningen i och informationen om sambandet mellan kost och hälsa. Utskottet finner det angeläget att rekommendationen efterlevs.

     I fråga om att skolmåltiden skall vara obligatorisk i grundskolorna konstaterar utskottet dock att så redan är fallet. Enligt grundskolelagens 29 § skall nämligen eleverna under varje arbetsdag erhålla en skolmåltid som är näringsmässigt väl sammansatt och tillräcklig. Skolmåltiden är avgiftsfri för eleverna.    

     Utskottet konstaterar att de allra flesta grundskolorna i landskapet har ett eget kök vilket innebär att kvaliteten på skolmaten är mycket hög. Vidare konstaterar utskottet att skolmåltiden i praktiken utgör en integrerad del av skolans verksamhet på så sätt att lärarna är anställda enligt skolans schema vilket betyder att de äter med eleverna för att kunna förmedla kunskaper om t.ex. bordsskick och kostens innehåll. I högstadiet anordnas dessutom undervisning i hemkunskap där eleverna får kostråd och lär sig matlagning.

  Enligt utskottets mening utgör kosthållningen slutligen i första hand en fråga som hör till föräldrarnas ansvarsområde. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell och byråchefen Stina Colérus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 34/2004-2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson