Kulturutskottets betänkande 5/2009-2010

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Utredning om Åland som eget kyrkoland

·      Hemställningsmotion nr 3/2007-2008

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion nr 3/2007-2008 föreslås att en parlamentarisk kommitté tillsätts för utredning av frågan om Åland som ett eget kyrkoland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Kyrkolagen och lagstiftning om relisionssamfund hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 25 punkten självstyrelselagen. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har haft för avsikt att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda det som motionären avser, men att detta fått anstå för mer prioriterade frågor.

     Landskapsregeringen har i sitt handlingsprogram från år 2007 angett att en översyn av självstyrelselagen skall göras under mandatperioden. I budgeten för år 2010 aviserades också tillsättandet av en parlamentarisk grupp med uppdraget att utarbeta ett underlag för en modernisering av autonomisystemet. Lagtinget som har omfattat förslaget har dessutom fört ett resonemang om frågan i samband med behandlingen av hemställningsmotion nr 53/2007-2008.[1] Mot denna bakgrund konstaterar utskottet att en utredning om överförandet av behörighet i frågor som berör de åländska församlingarna bör ingå i den parlamentariska kommitténs mandat.

     Utskottet har under beredningen erfarit att självstyrelsemyndigheternas intresse av frågor som berör de åländska församlingarnas verksamhet har lett till att de beslutande organen inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har visat ökad förståelse för och insikt i att den åländska självstyrelsen måste beaktas i beslut som gäller de åländska församlingarna.    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, vicelantrådet Britt Lundberg, landshövdingen Peter Lindbäck och förvaltningschefen Arne Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 23 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 [1] LU nr 12/2009-2010