Kulturutskottets betänkande 6/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2005-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Övervakning av de åländska hushållens betalning av TV-licens

·      Hemställningsmotion nr 23/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Lagtingsledamoten Anders Eriksson m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning över möjligheterna att på ett smidigt sätt indriva TV-licensavgifter via kommunernas faktureringssystem.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

I motionen föreslås att lagtinget skall hemställa om en utredning av möjligheterna till en ny form av indrivning av TV-avgifterna. Utskottet konstaterar dock att en sådan hemställan inte är nödvändig eftersom det i landskapsregeringens handlingsprogram anges att verksamheten och finansieringen av public servicebolaget Ålands radio och TV bör utvärderas och att eventuella strukturella förändringar bör läggas fram för diskussion och beslut.

     Vid behandlingen av ärendet har utskottet tagit del av den utredning som Sveriges regering låtit företa bland annat mot bakgrund av att den tekniska utvecklingen medfört att det nu är möjligt att se TV på fler sätt än via TV-apparater. I utredningen föreslås att en medieavgift skall införas för innehav av sådan teknisk utrustning som möjliggör mottagning av utsändningar från de tre public servicebolagen. Utskottet finner utredningen intressant och konstaterar att erfarenheter säkert kan vinnas av den svenska utredningen vid den utvärdering som aviseras i landskapsregeringens handlingsprogram. Vidare konstaterar utskottet att det vid utvärderingen även bör tas hänsyn till EG-rätten på området samt utredas huruvida avgiften kan och skall vara knuten till innehav av viss teknisk utrustning. Enligt utskottets mening bör det ytterligare utredas huruvida Ålands radio och TV Ab skall finansieras helt med avgiftsmedel eller som idag delvis med budgetmedel.

     I motionen sägs att övervakningssystemet med fyra utsedda granskare av de åländska TV-avgifterna är överdimensionerat. Utskottet konstaterar här att granskarna numera är två till antalet men att en tillfällig förstärkning till fyra tidigare har varit nödvändig för att antalet betalare av TV-avgiften skulle kunna höjas till en nivå som närmar sig vår omgivning. I Sverige och Finland uppgår andelen betalande till ca 90 procent medan den på Åland numera uppgår till ca 86 procent.

     Utskottet vill slutligen framhålla att begreppet TV-licens inte längre används utan har ändrats till TV-avgift.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 april 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, förvaltningsinspektören Veronica Johansson, VD för Ålands radio och TV Ab Pia Rothberg-Olofsson och Sveriges regerings särskilda utredare Ulf Larsson (per telefon).

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Danne Sundman, ledamöterna Johan Ehn och Henry Lindström samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 23/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson