Kulturutskottets betänkande 6/2005-2006

Tillhör ärendet: Skolinternat
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Skolinternat

·      Hemställningsmotion nr 52/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Ltl Åke Mattssons m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om en utredning av möjligheten att bygga ett lägenhetsinternat i Mariehamn.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att de studerandes behov av bostad på studieorten tillgodoses på olika sätt beroende på gymnasialstadieskola. Vissa skolor, såsom sjömansskolan, hotell- och restaurangskolan samt naturbruksskolan tillhandahåller internatboende medan andra skolor bistår eleverna genom förmedling av hyresbostäder. Studerande vid Ålands lyceum anordnar själva sitt boende utan inblandning från skolan.

     Internatboendet vid sjömansskolan är löst genom att skolan vintertid hyr Hotell Esplanad där det på helger och kvällar finns övervakning. I Hotell Esplanad finns plats för 50 studerande, på hösten är i regel alla platser upptagna medan det på våren kan finnas lediga platser. Hotell- och restaurangskolan upphyr gästhem Neptun och på naturbruksskolan finns ett elevinternat som i tillräcklig utsträckning svarar mot skolans behov.

     I motionen påtalas att lägenheter blivit samlingsplatser för olika former av missbruk. Utskottet är enigt med motionärerna om att en sådan utveckling inte är positiv men vill samtidigt framhålla att ansvaret för minderåriga som bor självständigt i första hand åligger föräldrarna.

     Enligt den nya studiestödslag som nyligen antogs av lagtinget kommer rätten till bostadstillägg att begränsas och bostadstillägg för 17-åringars bostadskostnader kommer att utgå endast om den studerande inte kan bo hemma på grund av en restid som är längre än sammantaget två timmar tur och retur från föräldrahemmet till skolan. Syftet med den föreslagna bestämmelsen är att unga studerande i större utsträckning skall bo hemma hos föräldrarna. Utskottet förutsätter att skolornas insatser för att hjälpa de studerande med bostäder framöver kommer att rikta sig enbart till de studerande som uppfyller kraven på bostadstillägg. Behovet av bostäder för studerande på gymnasialstadiet kommer således att minska.

     Utskottet konstaterar i sammanhanget att det i Strandnäs i privat regi för närvarande byggs bostäder för framför allt studerande vid Högskolan på Åland vilket utskottet finner positivt. Behovet av bostäder för högskolestuderande kommer därför att i någon mån tillgodoses.

     I samband med ärendets behandling har utskottet uppmärksammat att trots att de studiesociala förmånerna för studerande på gymnasialstadiet i teorin är desamma oberoende av skola, skiljer sig förmånerna åt i praktiken. De skolor som tillhandahåller bostäder till sina studerande, alltså åtminstone sjömansskolan, yrkesskolan, hotell- och restaurangskolan samt naturbruksskolan, uppbär nämligen ingen hyra av eleverna vilket innebär att det är förmånligare att som exempelvis skärgårdsbo studera i någon av dessa skolor i jämförelse med t.ex. lycéet. Utskottet finner detta anmärkningsvärt och anser att landskapsregeringen bör vidta åtgärder för att de studiesociala förmånerna skall vara desamma även i praktiken.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, överinspektören Elisabet Storfors och elevhemsföreståndaren Stig Lindholm.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 52/2004-2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson