Kulturutskottets betänkande 6/2009-2010

Tillhör ärendet: Betygsvärdering
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Betygsvärdering

·      Hemställningsmotion nr 25/2007-2008

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I vtm Gun-Mari Lindholms m.fl. hemställningsmotion nr 25/2007-2008 föreslås att betygsomräkningsskalan omförhandlas med svenska högskoleverket så att den erhållna kunskapsnivån återspeglas i betygsjämförelsen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen anser att den betygsvärdering som nu görs av åländska studerandens betyg i Sverige är rättvis. Den omräkning som görs för att åländska betyg ska kunna bedömas i det svenska antagningssystemet till högskolor och universitet har justerats. Vidare ingår åländska sökanden i samma antagningsgrupp som svenska studeranden.

     Utskottet har dock erfarit att ett nytt meritvärderingssystem tas i bruk i höst i Sverige. Konsekvenserna för de sökande från Åland är tillsvidare oklara. Utskottet vill därför uppmana landskapsregeringen att följa resultatet från antagningen i höst och framöver för att analysera och följa upp konsekvenserna med nödvändiga åtgärder.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg och överinspektör Stina Colerus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Fredrik Karlström och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 30 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson