Kulturutskottets betänkande 7/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2005-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Införande av kombinationsstudier och läroplansgrunder för gymnasialstadiet

·      Hemställningsmotion nr 39/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Camilla Gunell m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att man i samband med pågående utredning och reformarbete inför möjligheten till kombinationsstudier och att fungerande läroplansgrunder för kärnämnena omgående fastställs.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar inledningsvis att landskapsregeringen under år 2004 fattat beslut om de allmänna målen och grunderna för landskapets gymnasialstadieskolor. Vidare fattades under året beslut om läroplansgrunderna för kärnämnena inom yrkesutbildningen och om kursinnehållet inom den studieförberedande utbildningen. Utskottet har inte närmare granskat läroplansgrunderna men har vid behandlingen av ärendet kunnat konstatera att en formulering som motverkar möjligheterna till kombinationsstudier förefaller ha insmugit sig i läroplansgrunderna för kärnämnena inom yrkesutbildningen vilket snarast bör åtgärdas.

     Beträffande möjligheten till kombinationsstudier konstaterar utskottet att det förefaller som om behovet av sådana kombinationsstudier som leder till studentexamen inte är så stort i landskapet. Orsaken är att de flesta åländska studerandena fortsätter sina studier i Sverige där studentexamen inte förbättrar möjligheterna till inträde i högskolor. Däremot kan det finnas ett behov bland studerande som genomgår yrkesutbildning att i vissa ämnen inhämta ytterligare kunskaper och därmed särskild behörighet för närmast yrkeshögskolestudier. Möjligheterna till sådana kombinationsstudier bör därför enligt utskottets mening övervägas.

     Utskottet konstaterar att en utredning med uppdrag att utforma en gemensam organisation för utbildningen på gymnasialstadienivå nyligen har tillsatts av landskapsregeringen varför utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 mars 2003 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråcheferna Stina Colérus och Gösta Helander samt rektorerna Gyrid Högman och Sture Skogberg.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Danne Sundman samt ledamöterna Johan Ehn och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 39/2003-2004 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2005

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson