Kulturutskottets betänkande 7/2005-2006

Tillhör ärendet: Säkra elevtransporter
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Säkra elevtransporter

·      Hemställningsmotion nr 45/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamoten Åke Mattsson m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att nödvändiga åtgärder vidtas för en trygg elevtransport i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att antalet olyckor i samband med elevtransporter i landskapet hittills inte varit stort men att det ändå kan finnas anledning till vissa förbättringar.

     I motionen efterlyses ett antal åtgärder för ökad trafiksäkerhet i samband med elevtransporter. En del av de åtgärder som efterlyses i motionen föreslås åtgärdade i den framställning (FR 6/2005-2006) som för närvarande behandlas i lagutskottet. I framställningen föreslås bland annat att stopplikt skall införas framför och bakom skolskjutsfordon. Enligt vad utskottet fått erfara är dessutom en ny skolskjutsförordning under utarbetande och i förordningen återfinns ett ökat säkerhetstänkande i fråga om skolskjutsar vilket utskottet finner positivt.

     I fråga om anordnande av skolskjutsar konstaterar utskottet att många parter är inblandade. Ansvaret för säkerheten åligger därför flera parter såsom transportörerna och skolnämnden som enligt grundskolelagen skall anordna skolskjuts. Även föräldrarna har givetvis ett ansvar för att undervisa barnen i trafiksäkerhet exempelvis vid av och påstigning. Det är enligt utskottets mening därför angeläget att landskapsregeringen genom det nya regelverket tar ett helhetsgrepp på problematiken.

     Regelverket för skolskjutsar är i dagsläget uppgjort med tanke på att skjutsen skall ordnas med taxibilar i vilka eleverna t.ex. skall ha bilbälten och stiga av på rätt sida om vägen. Vidare skall de elever som så behöver använda bälteskuddar och chaufförerna skall enligt lagen ha särskild utbildning för skolskjuts. Om skolnämnderna däremot anlitar bussar i linjetrafik gäller andra, mindre stränga regler. Om bussarna är fulla kan eleverna exempelvis tvingas stå i gången. Enligt utskottets mening är det inte tillfredsställande att olika regler gäller beroende på vilket färdmedel som används för skolskjutsen. Denna problematik bör enligt utskottets mening även beaktas vid uppgörandet av den nya förordningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Stina Colérus, skoldirektören P-O Friberg, vägingenjören Stig Jansson och företagaren Jan-Erik Ståhlman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 45/2004-2005 bringar betänkandets motivering till landskapsregerings kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson