Kulturutskottets betänkande 7/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Strategi för kompetensförsörjning

·      Hemställningsmotion nr 38/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Camilla Gunells hemställningsmotion nr 38/2008-2009 föreslås att landskapsregeringen tar fram en strategi för hur man ska försörja den åländska arbetsmarknaden med kompetent personal.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionären föreslår att en strategi tas fram för hur man ska försörja den åländska arbetsmarknaden med kompetent personal. Till grund för en sådan behövs enligt motionen bättre prognoser och analyser av arbetsmarknadens utveckling.

     Utskottet konstaterar att Ålands statistik och utredningsbyrå, ÅSUB, gjorde en utredning år 2006 om de åländska företagens kompetensbehov. Utredningen gjordes som en komplettering till den konjunkturenkät som varje år skickas ut till åländska företag. Utredningen var samtidigt en uppföljning av en kartläggning av utbildningsbehovet inom Åland. I det senare uppdraget ingick att utveckla ett prognos- och analysverktyg för framtida användning inom utbildningssektorn. Avsikten var att ta fram nya data som skulle öka kunskaperna om beslut som gäller utformningen av utbildningssystemet och studerandevolymen på gymnasial- och yrkeshögskolenivån. En uppföljning var planerad till 2010 men den ströks ur budgetförslaget.

     Utskottet anser att de kartläggningar och utredningar som gjordes var viktiga beslutsunderlag för både landskapsregeringen och lagtinget. Nyttan av den här typen av utredningar är dock begränsad om de inte regelbundet följs upp.

     Utskottet har erfarit att det finns ett uttalat behov av en strategi och handlingsprogram för att möta de förändringar och de utmaningar som landskapet kommer att ställas inför under det närmaste decenniet. Enligt befolkningsprognosen kommer en allt mindre andel av befolkningen att vara i arbetsför ålder. För att trygga arbetskraftsbehovet och finansieringen av den offentliga sektorn är landskapet beroende av inflyttad arbetskraft. Eftersom omgivande regioner står inför liknande problem måste landskapet vidta åtgärder för att kunna konkurrera om tillgänglig arbetskraft.

     Det finns ett bra grundmaterial som utgångspunkt för en strategi i form av uppgifter om befolkningsprognoser, åldersfördelning, pensionsavgångar med mera. Det behövs dock kompletterande utredningar, bl.a. när det gäller företagens behov av utbildad arbetskraft. Enligt utskottet bör landskapsregeringen se till att resurser avsätts för de utredningar som behövs för kommande beslut. Målsättningen bör vara att anta handlingsplaner med tydliga politiska mål för hur de kommande utmaningarna ska klaras av. 

     Med hänvisning till det anförda föreslås att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2009 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet inbegärt ett utlåtande från näringsutskottet. Utlåtandet bifogas detta betänkande.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg, utredningschefen Katarina Fellman, byråchefen Gösta Helander, överinspektören Elisabeth Storfors och myndighetschefen Casper Wrede.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Fredrik Karlström och  Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 30 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2009-2010

 

Datum

 

Näringsutskottet

2009-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Kulturutskottet

 

 

 

 

 


Näringsutskottets utlåtande

Strategi för kompetensförsörjning

·      Hemställningsmotion nr 38/2008-2009

 

Kulturutskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om näringsutskottets utlåtande över hemställningsmotion nr 38/2008-2009 till den del det berör utskottets ansvarsområden.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till förändringar på arbetsmarknaden såsom stora pensionsavgångar, utvecklingen av nya branscher och andra branschers minskande betydelse anser motionären att arbetskraftsbrist hotar inom flera sektorer. Det finns enligt motionen behov av bättre prognoser och analyser av arbetsmarknadens utveckling. Det föreslås vidare att landskapsregeringen tar fram en strategi för hur man ska försörja den åländska arbetsmarknaden med kompetent personal.

     Näringsutskottet är till stora delar enigt med motionären om den situation som beskrivs. Det har under beredningen framkommit att det finns behov av åtgärder för att säkra behovet av utbildad personal framöver inom ett flertal sektorer i landskapet. Trots att åtgärderna måste bygga på prognoser och uppskattningar, vars tillförlitlighet påverkas av utvecklingen och händelser på den globala marknaden som är svåra att förutse, anser utskottet att det är nödvändigt att ta fram olika strategier för att möta nya behov och utmaningar. Utskottet anser att landskapsregeringen tillsammans med näringslivet bör se över vilka typer av handlingsplaner och strategier som är nödvändiga att utarbeta för att säkra tillgången på arbetskraft både inom en nära framtid och på längre sikt. 

    

Ärendets behandling

 

Kulturutskottet har den 27 januari 2010 enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt näringsutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört myndighetschefen Casper Wrede och VD Carita Weiss vid Crosskey solutions och VD Olof Widén från Rederierna i Finland r.f. (skriftligen).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Englund, vice ordföranden Jörgen Strand samt ledamöterna Mika Nordberg, Roger Slotte och Leo Sjöstrand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att kulturutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 mars 2009

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson