Kulturutskottets betänkande 8/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Utbildning av chaufförer som sköter elevtransporter

·      Hemställningsmotion nr 63/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en utbildning som anordnas i samråd med berörda parter för chaufförer som sköter elevtransporter ordnas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar i likhet med motionärerna att det är av stor vikt att elevtransporterna i landskapet sköts professionellt och att chaufförerna har tillräckliga kunskaper.

     Enligt gällande landskapsförordning om skolskjutsar (1997:17) skall  alla förare ha genomgått av landskapsregeringen godkänd utbildning för ändamålet. Någon sådan utbildning har dock inte på länge anordnats i landskapet vilket resulterat i att det på Åland idag finns endast två verksamma chaufförer med denna utbildning.

     Enligt vad utskottet fått erfara finns det vid Ålands handelsläroverk dock långt framskridna planer på att till hösten 2006 anordna en utbildning för chaufförer som handhar elevtransporter. Utskottet, som välkomnar utbildningen, föreslår att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Stina Colérus, skoldirektören P-O Friberg, vägingenjören Stig Jansson och företagaren Jan-Erik Ståhlman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 63/2004-2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson