Kulturutskottets betänkande 8/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Generellt godkännande av examen

·      Hemställningsmotion nr 37/2008-2009

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Johan Ehns m.fl. hemställningsmotion nr 37/2008-2009 föreslås att landskapsregeringen ser över möjligheterna och föreslår nödvändiga lagstiftningsändringar för att examina från andra nordiska länder ska kunna godkännas mer generellt när det gäller behörighet för offentliga tjänster på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen godkänns och att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

För vissa reglerade yrken krävs särskilt godkännande för att examina från andra länder än Finland ska godkännas och ge behörighet för offentliga tjänster i landskapet. För närvarande är t.ex. lärare som utbildats i Finland behöriga för tjänster i landskapet direkt med stöd av sin examen. Examina som utfärdats i andra länder måste godkännas särskilt av landskapsregeringen efter ansökan. Enligt landskapsregeringen beror detta på stora variationer i utbildningarna i andra länder. Skillnaderna finns också mellan de nordiska länderna. Det kan därför vara svårt att införa bestämmelser om generellt godkännande av andra länders examina. Nya regler om detta kommer dock att komma som en följd av ett nytt EU-direktiv om yrkeskvalifikation.

     Eftersom landskapet har egen behörighet på utbildningsområdet anser utskottet att landskapet borde ha egna kvalifikationskrav när det gäller godkännande av andra länders examina, t.ex. för lärare. Enligt utskottet bör landskapsregeringen i samband med implementeringen av yrkeskvalifikationsdirektivet även utreda alternativa lösningar till gällande ansökningsförfarande. Systemet bör anpassas så att bättre hänsyn tas till att de åländska studerandena huvudsakligen skaffar sin utbildning i andra länder än Finland.

     Motionärerna föreslår att landskapsregeringen ser över möjligheterna och föreslår lagstiftningsändringar för att mera generellt godkänna examina från annat nordiskt land gällande behörighet för offentliga tjänster på Åland. Då motionens kläm är allmänt formulerad och utgår från att landskapsregeringen utreder om detta är möjligt och därefter föreslår de lagstiftningsåtgärder som anses behövas föreslås att lagtinget godkänner motionen. Enligt utskottet är det viktig att visa de studeranden att de tryggt kan fortsätta att utbilda sig i Sverige och andra länder. Utskottet utgår från att det pågående arbetet med yrkeskvalifikationsdirektivet leder till ett bättre förfarande än det som nu tillämpas. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 april 2009 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg och byråchefen Stina Colerus.

     Beslutet är fattat genom omröstning som utföll 3-2. Beslutet stöddes av ordföranden Johan Ehn samt ledamöterna Runar Karlsson och Fredrik Karlström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Fredrik Karlström och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget godkänner hemställningsmotion nr 37/2008-2009 och att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 30 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson