Kulturutskottets betänkande 9/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2005-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ändrad landskapslag om Ålands kulturdelegation

·      Landskapsregeringens framställning nr 12/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands kulturdelegation ändras så att den landskapsregeringsledamot som ansvarar för kulturfrågor inte längre skall ingå som medlem i kulturdelegationen. Samtidigt föreslås vissa ändringar av lagens 1 och 2 §§. Avsikten är att den föreslagna landskapslagen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att kulturen utgör en av självstyrelsens grundpelare och enligt utskottets uppfattning är kulturpolitiken därför ett centralt politikområde för landskapet. Landskapsregeringens uppgift på området är framför allt att utarbeta de övergripande riktlinjerna för kulturpolitiken medan verkställigheten av kulturpolitiken med fördel kan delegeras.                   Som det redan framgår av namnet är kulturdelegationen ett organ till vilket landskapsregeringen kan delegera beslutanderätt på kulturpolitikens område. Av denna anledning är det enligt utskottets mening förenligt med det parlamentariska styrelseskicket att delegationen tillsätts av sittande landskapsregering som därigenom också bär det parlamentariska ansvaret för den genomförda politiken.

     Utskottet finner det också ändamålsenligt att varje landskapsregering själv kan bedöma om den ansvariga ledamoten skall sitta med i delegationen eller inte. Om den ansvariga ledamoten inte ingår i delegationen breddas det demokratiska inflytandet på politikområdet samtidigt som den ansvariga landskapsregeringsledamotens tid frigörs för uppdrag av en mera övergripande art. Utskottet konstaterar dock att praxis varit att kulturdelegationens sammansättning speglar det parlamentariska styrkeförhållandet i lagtinget vilket utskottet finner motiverat.

     I framställningen föreslås även att lagens 1 § ändras så att kulturdelegationen inte längre skall ha till uppgift att samordna det åländska kulturlivet. Utskottet konstaterar att bestämmelsen tillkom i en tid då det ansågs viktigt att delegationen skulle ha till uppgift att koordinera alla de kulturevenemang som olika aktörer genomför under kalenderåret. Enligt utskottets mening kan det inte längre anses ändamålsenligt att delegationen på ett sådant sätt skall styra de olika aktörernas verksamhet särskilt som samordningsuppgiften visat sig svår att genomföra i praktiken. Lagändringen bör enligt utskottets mening inte förhindra delegationen att tillhandahålla kulturaktörerna service exempelvis genom att upplåta utrymme på internet. Regler om detta kan ingå i det reglemente som nämns i lagens 10§.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell och byråchefen Jan-Ole Lönnblad.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

     Ersättaren Raija-Liisa Eklöw har inte omfattat utskottets åsikt och fogar därför en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 april 2005

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


R e s e r v a t i o n

 

Jag anser att kulturdelegationens uppgift är att, som lagen säger, stöda och utveckla åländskt kulturliv. För att trygga den långsiktighet och det oberoende av partipolitiska svängningar som kulturlivet bör ha, anser jag att bestämmelserna i § 3 i framställningen om delegationens mandattid samt fördelning av platser inte är ändamålsenliga. För dessa delar kan jag inte heller omfatta utskottets åsikt om framställningen.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med utskottets förslag, dock med följande ändring:

 

 

3 §

Kulturdelegationens ordinarie medlemmar

     Ålands kulturdelegation tillsätts på parlamentarisk grund för den tid under vilken lagtingets mandatperiod varar. Delegationen skall ha minst fem och högst sju medlemmar av vilka landskapsregeringen utser ordföranden. Delegationen väljer inom sig en vice ordförande. Till delegationen kan knytas sakkunniga.

 

Mariehamn den 19 april 2005

 

 

 

Raija-Liisa Eklöw