Kulturutskottets betänkande 9/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Valmöjligheter inom grundskolan

·      Hemställningsmotion nr 7/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm förslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen kommer med förslag på hur den åländska grundskolelagstiftningen kunde ändras så att elever i större utsträckning kan välja vilken skola de går i, hur högstadierna kunde ha en egen profil och om bestämmelserna kring ersättande skolor är lämpliga.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt grundskolelagens 24 § har en elev rätt att gå i den grundskola till vars distrikt eleven hör. Skolnämnden kan dock på ansökan av vårdnadshavare bevilja en elev rätt att gå i skola i ett annat skoldistrikt i hemkommunen eller i en annan kommun. Enligt grundskoleförordningens 16 § kan en sådan rätt beviljas om detta inte medför väsentliga organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för någon av skolorna och om skolnämnden i den kommun där eleven vill gå i skola, gett sitt samtycke.  Om en elev går i en annan skola än i hemkommunen skall elevens hemkommun enligt grundskolelagens 48 § delta i skolans driftskostnader enligt de faktiska kostnaderna, om kommunerna inte kommit överens om annat. Enligt grundskolelagens 5 § kan landskapsregeringen därtill av särskilda skäl ålägga två eller flera kommuner att samarbeta för att upprätthålla en gemensam skola.

     Utskottet konstaterar att skolväsendet huvudsakligen är en kommunal angelägenhet. Fördelarna med dagens lagstiftning är att kommunerna ges goda möjligheter till en långsiktig planering av skolverksamheten och dess omfattning samt dimensionering. Enligt vad utskottet fått erfara är det i Sverige idag möjligt för eleverna att välja skola vilket medfört konkurrens mellan skolorna som ökat sin profilering och marknadsföring. Fördelen med ett sådant system är att valfriheten ökar för eleverna och att skolorna tvingas öka sin konkurrenskraft. Nackdelen är att konkurrensen kan leda till en viss ytlighet eftersom skolor med ”roliga och lätta” ämnen attraherar elever. Samtidigt kan små skolor med mindre möjlighet till flexibilitet, få problem att hävda sig i konkurrensen.

      Utskottet konstaterar att steget är mycket stort från dagens situation till en situation där eleverna helt fritt skulle få välja skola. Eftersom det i dagsläget är ett litet fåtal elever vars vårdnadshavare ansöker om att eleven skall få gå i en annan skola, bedömer utskottet att efterfrågan på en total valfrihet i dagsläget är så begränsad att en omläggning inte kan anses motiverad mot bakgrund av de negativa ekonomiska och administrativa konsekvenserna. Enligt vad utskottet fått erfara tenderar därtill kommunerna att i ökad utsträckning tillmötesgå ansökningar om skolgång i annan skola vilket utskottet finner positivt särskilt i sådana fall då det handlar om att eleven skall ha möjlighet att gå kvar i samma skola trots att familjen bytt hemkommun eller då eleverna bor avsevärt närmare en skola i en annan kommun än hemkommunen.

     Även i fråga om möjligheten till ersättande skolor eller s.k. friskolor konstaterar utskottet att  behovet idag förefaller litet. Ersättande skolor bör enligt utskottets mening uppstå som ett resultat av initiativ från föräldrar och andra engagerade men enligt vad utskottet fått erfara har inga sådana initiativ ännu tagits i landskapet. Skulle en efterfrågan uppstå ger grundskolelagen landskapsregeringen möjlighet att på vissa villkor bevilja enskilda eller organisationer en rätt att inrätta skolor som ersätter grundskolan.

      

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Stina Colérus och skoldirektören P-O Friberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 7/2004-2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson