Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2020-2021

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

BakgrundLSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning nr 15/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar tilläggsprotokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

 

Landskapsregeringen redogör för tillkomsten och innehållet i Världspostkonventionen som Finland, inklusive Åland anslutit sig till. Världspostkonventionen är till sin karaktär ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt att samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras.

     De förhandlingar som har resulterat i de tillägg till Världspostkonventionen vilka nu är föremål för begäran om yttrande, har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab deltagit i förarbetet av förslaget tillsammans med Kommunikationsministeriet och Posti Group Abp. Åland Post Ab deltog även vid en extraordinär kongress och känner därför väl till innehållet i fördragsändringarna. Till landskapsregeringen har Åland Post Ab framfört att ändringarna kommer innebära en större kostnad för export för bolaget men även en möjlighet till bättre ersättning för distributionen på Åland.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen föranleder inte några ändringar av landskapslagen (2007:60) om posttjänster. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till det nu aktuella andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inga invändningar mot förslaget och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet. I likhet med landskapsregeringen konstaterar utskottet att landskapsregeringen inte har underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen.  Utskottet finner det angeläget att självstyrelselagens bestämmelser efterlevs.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 november 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman och Robert Mansén.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 november 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson