Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av världspostkonventionen

·       Republikens presidents framställning RP 3/2018-2019

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets tidigare betänkande. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt utlåtande att postkonventionen till sin karaktär är ett så kallat blandavtal, där bestämmelserna som ingår dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Syftet med konventionen är att den internationella posttrafiken ska fungera bättre och bli effektivare samt samarbetet mellan aktörerna inom branschen förbättras. De viktigaste ändringarna i Världspostkonventionen gäller ändringarna i terminalavgiftssystemet samt förnyandet av produktsystemet enligt konventionen så att brev som innehåller varor ska betraktas som varuförsändelser. Världspostföreningens avtal antas som nya avtal som i helhet ersätter de tidigare avtal som är i kraft.

     Finland, inklusive Åland anslöt sig till Världspostföreningen den 12 februari 1918. Föreningens högst beslutande organ är kongressen, som består av representanter för föreningens medlemsländer och som sammanträder med fyra års mellanrum. Kongressen godkänner de nya ändringarna i föreningens avtal. Den 26:e kongressen hölls i Istanbul i Turkiet hösten 2016.

     De förhandlingar som har resulterat i de tillägg till Världspostkonventionen som nu är föremål för begäran om utlåtande har avslutats. Landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Däremot har Åland Post Ab varit involverade i förarbetet både via ministeriet och de nordiska samarbetsforumen även om Åland Post AB inte deltog i själva kongressen i Istanbul.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen. I rikets postlag (415/2011) har uttryckligen stadgats att bestämmelserna i postlagen inte tillämpas på internationell postbefordran till den del något internationellt fördrag som är bindande för Finland omfattar bestämmelser om internationell trafik. Motsvarande bestämmelse saknas i landskapslagstiftningen. Detta innebär att landskapslagen om posttjänster måste ändras om konflikt med Världspostkonventionen skulle uppstå. De nu aktuella ändringarna av Världspostkonventionen torde inte föranleda några ändringar av landskapslagen om posttjänster, men frågan kommer att utredas närmare.

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till världspostkonventionen, snarare är ett bifall en förutsättning för en fungerande internationell posttrafik till och från Åland.

 

Utskottets tidigare betänkande

 

När republikens president föreslog att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen träder i kraft på Åland uttalade utskottet sig i betänkande nr 9/2014-2015 av den 19 mars 2015.

     Utskottet, som ansåg att det är angeläget att även Åland omfattas av Världspostkonventionen, konstaterade att konventionen utgör ett exempel på en problematik som ibland uppstår i samband med ingåendet av internationella avtal. Enligt artikel 2 i konventionen förpliktas medlemsländerna att underrätta Internationella byrån om det organ som bär ansvaret för tillsynen över posttjänsterna. Av propositionen framgick att Finland skulle meddela att Kommunikationsverket är tillsynsmyndighet men vid behandlingen av ärendet kunde utskottet konstatera att kommunikationsministeriet på uppmaning av landskapsregeringen meddelat att landskapsregeringen är tillsynsmyndighet på Åland trots att detta inte framkom av propositionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt självstyrelselagens 58 § 2 mom. ska landskapsregeringen underrättas om förhandlingar om fördrag och andra internationella förpliktelser i fråga om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet. Av landskapsregeringens yttrande framgår att förhandlingarna om det aktuella tillägget till Världspostkonventionen har avslutats men att landskapsregeringen inte har underrättats. Utskottet finner det anmärkningsvärt att ministeriet inte följt självstyrelselagen och anser att landskapsregeringen bör göra ministeriet uppmärksamt på skyldigheten enligt 58 § 2 mom.

     Utskottet, som i övrigt inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 januari 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 januari 2019

 

 

Ordförande

 

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson