Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

BakgrundLSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om  godkännande av förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

·       Republikens presidents framställning nr 6/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Finans- och näringsutskottets utlåtande. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till den föreslagna lagen om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland. Genom lagen ändras avräkningsgrunden från 0,45 procent till 0,47 procent.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till den föreslagna lagen om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland. I den proposition som ligger till grund för presidentens framställning föreslås att avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procent. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021, samtidigt som en lag om ändring av självstyrelselagens ekonomikapitel träder i kraft.

     I propositionen framhålls att enligt 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av självstyrelselagen ska avräkningsgrunden ändras om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar eller om det annars finns vägande skäl för ändring innan lagen har trätt ikraft. Eftersom det inte har skett sådana förändringar i grunderna för bokslutet som avses bestämmelsen anser regeringen att ändringen motiveras av att det är fråga om ett sådant vägande skäl som nämns i ikraftträdandebestämmelsen.

     I regeringens proposition förs även ett resonemang om de huvudsakliga konsekvenserna av förslaget vilka till avgörande del är ekonomiska. Utskottet hänvisar i fråga om de ekonomiska konsekvenserna till finans- och näringsutskottets bifogade yttrande.

 

Förhållandet till grundlagen

 

Regeringens proposition innehåller en redogörelse över lagförslagets förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordningen. Texten inleds: ”Enligt 120 § i grundlagen har landskapet Åland självstyrelse enligt vad som särskilt bestäms i självstyrelselagen för Åland.” Utskottet understryker att detta måste ses enbart som ett referat av grundlagens 120 § eftersom Ålands självstyrelse på intet sätt grundar sig på grundlagen. Självstyrelsen tillkom långt före grundlagen och den baseras på internationella avtal vilket också framkommer i den fortsatta texten i regeringens proposition.

 

Lagtingets behandling av det nya ekonomikapitlet

 

Lagtinget gav den 14 februari 2020 sitt bifall till ett förslag till ändring av självstyrelselagens ekonomikapitel. I utskottets betänkande av den 6 februari 2020 framhölls att bifallet gavs under förutsättning att Finlands regering, efter att lagförslaget har stadfästs, för en regeringsproposition vidare till riksdagen innehållande en tillsvidareändring av avräkningsgrunden från 0,45 procent till 0,47 procent från och med år 2021.

     Utskottet konstaterar nu att regeringens proposition till föreliggande förslag om ändring av avräkningsgrunden motsvarar de förväntningar som utskottet och hela lagtinget hade i samband med bifallet till det nya ekonomiska systemet. Från lagtingets sida framhölls också vikten av att höjningen av avräkningsgrunden inte skulle vara temporär varför utskottet välkomnar att regeringens förslag är att avräkningsgrunden ändras till 0,47 procent att gälla tills vidare från och med 2021.

 

Lagstiftningsordningen

 

Enligt 47 § 5 mom. i självstyrelselagen fattas beslut om ändring av avräkningsgrunden genom rikslag, med lagtingets bifall. I riksdagen behandlas en sådan lag med stöd av 72 § i grundlagen, alltså i vanlig lagstiftningsordning.

     Enligt lagtingsordningens 35 § ska lagtingets beslut om ändring eller upphävande av eller avvikelse från bestämmelserna i självstyrelselagen omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid ärendets andra behandling. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i fråga om ändringar av avräkningsgrunden varför beslut i lagtingets plenum fattas i vanlig lagstiftningsordning, alltså med en enkel majoritet av de avgivna rösterna i enlighet med lagtingsordningens 34 §.

 

Finans- och näringsutskottets utlåtande

 

Lag- och kulturutskottet har med stöd av 56 § i arbetsordningen för Ålands lagting inbegärt finans- och näringsutskottets utlåtande över föreliggande förslag, se bilaga.

     Finans- och näringsutskottet bedömer att förslaget överensstämmer med den utfästelse om höjd avräkningsgrund som varit avgörande för utskottets tidigare ställningstagande och välkomnar därför förslaget.

     Finans- och näringsutskottet konstaterar att de förhöjningar av utgifterna i statsbudgeten som framgår av regeringens proposition har reviderats eftersom Finland och Åland drabbats av den pågående Covid-19-pandemin som väntas få betydande ekonomiska efterverkningar på både statens och landskapets finanser under en längre tid. I statens tilläggsbudgeter för år 2020 har avräkningsbeloppet för 2020 justerats neråt med 25,7 miljoner euro och enligt ÅSUB:s bedömningar utgående från ett medellångt Covid-19-scenario, skulle summan av överföringar från staten år 2021 vara ytterligare 30 miljoner euro lägre än uppskattningen i den aktuella regeringspropositionen. Utskottet konstaterar också att Ålands BNP till 17 procent bygger på sjötransporter att jämföra med under 1 procent för hela Finland och att turismen samt övrig hotell- och restaurangverksamheten, som också är relativt sett viktigare för Åland än för Finland, har drabbats hårt. 

     Den stora nedgången i Finlands och Ålands ekonomier sätter enligt finans- och näringsutskottet det nya systemet för grundfinansiering av självstyrelsen på prov. Utskottet konstaterar dock att bedömningen att det nya systemet är bättre än det gamla står kvar trots att de samhällsekonomiska förutsättningarna omkullkastats mer än vad man kunde föreställa sig när man utarbetade systemet.

     Lag- och kulturutskottet delar finans- och näringsutskottets bedömningar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har med stöd av 56 § i arbetsordningen för Ålands lagting den 4 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets utlåtande över förslaget. Utlåtandet bifogas.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén och Marcus Måtar.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson