Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2014-2015

Tillhör ärendet: Ändring av ministerförsäkran
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av ministerförsäkran

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 11/2014-2015

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ministerförsäkran i 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering ändras, för att motsvara talmännens försäkran i den ordalydelse försäkran har enligt 10 § arbetsordningen för Ålands lagting.

     En ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregering kräver kvalificerad majoritet i lagtinget. Avsikten är att lagen ska träda i kraft inför nästa mandatperiod.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 mars 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna  Axel Jonsson, Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse det har i lagförslaget.

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson