Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag

·      Åtgärdsmotion 7/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Åtgärdsmotionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Åtgärdsmotionen

 

I motionen sägs att det i Sveriges riksdag finns parlamentariska vänskapsgrupper som många ledamöter är engagerade i. Vänskapsgrupper är föreningar och nätverk som drivs av ledamöter. Grupperna fokuserar på frågor om och kontakter med många länder, men även till exempel ett självstyrande område som Åland.

Denna typ av parlamentariskt utbyte är berikande och viktigt ur demokratisynpunkt. Det är naturligt att Åland med beaktande av vår gemensamma historia och vårt gemensamma språk överväger inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår ett så kallat positivt förkastande.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det i Sveriges riksdag finns parlamentariska vänskapsgrupper som är föreningar och nätverk som drivs av ledamöter. Grupperna fokuserar på frågor om och kontakter med ett land, en region, ett självstyrande område eller en liknande geografiskt avgränsad del av världen. Grupperna har parlamentariskt utbyte när de tycker att det är möjligt ur demokratisynpunkt. Även i Finlands riskdag finns vänskapsgrupper som är ett komplement till riksdagens officiella internationella samarbete. Vänskapsgrupperna är grundade av riksdagsledamöterna.

     Eftersom kontakterna till Sveriges riksdag är viktiga anser utskottet att det vore positivt om intresserade ledamöter i lagtinget bildade en vänskapsgrupp för Sverige på motsvarande sätt som ledamöterna i riksdagarna.

     Enligt utskottets mening vore det också positivt om lagtingsledamöterna bildade en vänskapsgrupp för kontakter med ledamöter i Finlands riksdag. Det vore synnerligen bra om en motsvarande grupp dessutom skulle bildas i Finlands riksdag för förstärkande av vänskapsbanden mellan riksdagens ledamöter och lagtingets ledamöter. Genom bildandet av en sådan grupp av Ålandsintresserade riksdagsledamöter skulle säkerligen kunskapen om självstyrelsen öka i riksdagen.

     Medel för ledamöternas kontakter med riksdagarna finns redan i lagtingets budget och kan beviljas av kanslikommissionen. Lagtingets kansli är  också behjälpligt med arrangerandet av resor till andra parlament och med besök av riksdagsledamöter.

     Vänskapsgrupper kunde initieras av ledamöterna i sittande lagting men eftersom mandatperioden går mot sitt slut bör de nya ledamöter som tillträder efter lagtingsvalet uppmanas att bilda vänskapsgrupper med såväl Sverige som Finland.

     Även om utskottet delar motionärernas åsikt i sak föreslås att motionen förkastas eftersom en åtgärdsmotion enligt lagtingsordningens 28 § 4 punkt inte kan riktas till lagtinget självt utan enbart till riksdagen, landskapsregeringen, självstyrelsepolitiska nämnden eller talmanskonferensen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 maj 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, vice ordföranden Jan Salmén, ledamöterna Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion 7/2022-2023.

 

Mariehamn den 13 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson