Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Genom detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att de bestämmelser som introducerar en ny typ av långsamtgående fordon, traktorbil, på Åland och som skulle träda i kraft 1 mars 2021 upphävs.

     Lagändringarna bör träda i kraft senast den 1 mars 2021.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Den lagändring som skulle möjliggöra den nya fordonstypen traktorbilar hämtade inspiration från ändringar i finsk lag. Ändringen var avsedd att öka ungdomarnas mobilitet på ett säkrare sätt än genom användande av de s.k. mopedbilarna.  Från Finlands sida har ärendet diskuterats med kommissionen mot bakgrund av EU:s körkortsdirektiv och landskapsregeringen bedömer att det av kommissionens svar framgår att inte heller det åländska förslaget kommer att kunna genomföras som tänkt utan att riskera ett överträdelseförfarande. Av denna anledning föreslår landskapsregeringen att de lagändringar som gjordes genom lagförslag 23/2018–2019 som rör traktorbilar ska upphävas. Utskottet delar landskapsregeringens bedömning.

     Av lagförslaget framgår att kommissionen i sitt svar meddelat att en revidering av körkortsdirektivet kommer att bli aktuell inom de närmaste åren och att frågan om en sänkning av åldersgränsen kommer att tas till ny behandling i samband med revideringen. De särskilda behoven i glesbygden kommer då också att beaktas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med beredningen av ändringarna av körkortsdirektivet framföra synpunkter på behovet av en anpassning till förhållandena utanför tätorter.

     Utskottet ser även fram emot att landskapsregeringen återkommer med en förslag till regler som enligt svensk modell tillåter byggandet av A-traktorer som ett trafiksäkert, innovativt och ekonomiskt alternativ till mopedbilar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

     Ledamoten Eckerman har inte till alla delar kunnat omfatta utskottets betänkande.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.

 

 

Mariehamn den 12 januari 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson