Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning

till Ålands lagting om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 och

statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

·      Republikens presidents framställning nr 5/2021-2022

·      Republikens presidents framställning nr 9/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtanden. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningarna träder i kraft på Åland till de delar multilaterala M343-avtalet och ADR M344-avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtanden

 

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Vad gäller de aktuella tilläggsavtalen konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. 

 

Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i Landskapslag (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen. Landskapsregeringens bedömning är att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga. 

 

Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar de faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger de begärda bifallen.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 juni 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger begärda bifall till att förordningarna träder i kraft på Åland till de delar ADR M 343 och M 344-avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 1 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson