Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-06-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Distansundervisning i grundskolan hösten 2020

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 27/2019-2020

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av grundskolelagen för landskapet Åland i syfte att utöka möjligheten att ordna undervisningen i grundskolan som distansundervisning vid situationer där grundskolorna stängs helt eller delvis med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, om situationen med Covid-19-pandemin kräver det under hösten 2020.

     Lagförslaget bör behandlas med en snabb tidtabell för att de nya bestämmelserna vid behov ska kunna tillämpas från och med början av höstterminen. Landskapsregeringen föreslår i ett skilt lagförslag även en ändring av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola som träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar i likhet med landskapsregeringen att det är viktigt att det i lagen införs en möjlighet till distansundervisning i ett läge där skolor stängs med stöd av smittskyddslagen som hör till riksdagens behörighetsområde.

     Distansundervisning bedrevs i grundskolorna på Åland under det undantagsförhållande som rådde i Finland under våren 2020. En undersökning gällande vårdnadshavares uppfattning om distansundervisningen i låg- och mellanstadiet visar att majoriteten är nöjd men att ca 6 procent av grundskoleeleverna upplevde psykologiska och sociala svårigheter. Enligt vad utskottet fått erfara var erfarenheten från lärarnas sida också positiv samtidigt som det också fanns stora utmaningar. Utskottet ställer sin förhoppning till att det med en större framförhållning och en utökad planering ska gå att undvika vissa oönskade situationer som kan uppstå såsom att samma lärare bedriver både när- och distansundervisning.  Det är enligt utskottets mening mycket angeläget att landskapsregeringen stöder skolorna samt utfärdar tydliga anvisningar så att de problem som är förenade med distansundervisningen kan minimeras. Utskottet konstaterar att frågan om ersättning för eventuellt merarbete är en avtalsfråga.

     Enligt lagförslaget får distansundervisning i exceptionella situationer inte ordnas för elever i årskurserna 1–3, för elever som får mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen eller för en handikappad elev som omfattas av förlängd läroplikt med stöd 21 §. Utskottet delar intentionen att de här eleverna ska värnas och anser inte att det är ändamålsenligt att t.ex. i en situation där en hel skola stängs lämna de yngsta eleverna helt utan den undervisning de har grundlagsenlig rätt till. Utskottet föreslår därför i förtydligande syfte ett tillägg till paragrafen så att distansundervisning ändå kan ordnas under den tiden som en elev är förhindrad att delta i närundervisning till följd av ett beslut som fattats med stöd av 57, 60 eller 63 § i lagen om smittsamma sjukdomar.  

     Vad gäller lagstiftningsbehörigheten hänvisar utskottet till sitt betänkande nr 7/2019-2020 under rubriken ”Hela undervisningsväsendet hör till lagtingets behörighet”.

     Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med ovan nämnda ändring.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, avdelningsjuristen Laura Korpi, byråchefen Elisabeth Storfors, ordföranden för Ålands lärarförening Karsten Steiner och representanten för Akava Åland Sune Alén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland ny 16 a§ som följer:

 

16a §

Distansundervisning i exceptionella situationer

     Med distansundervisning avses en undervisningssituation som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik och där läraren inte är på samma plats som eleven men där eleven och läraren bör kunna interagera i realtid.

     Med distansundervisning i exceptionella situationer avses distansundervisning som ges till en eller flera elevgrupper eller enskilda elever då landskapsregeringen eller någon annan myndighet helt eller delvis stängt en grundskola med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) för att närundervisning inte kan ordnas på ett tryggt sätt.

     Vid distansundervisning i exceptionella situationer ska elevens rätt till undervisning tryggas i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

     Distansundervisning i exceptionella situationer får inte ordnas för elever i årskurserna 1–3, för elever som får mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen eller för en handikappad elev som omfattas av förlängd läroplikt med stöd 21 §. Trots bestämmelserna i detta mom. kan undervisningen ordnas som distansundervisning eller på ett annat ändamålsenligt sätt under den tiden en elev är förhindrad att delta i närundervisning till följd av ett beslut som fattats med stöd av 57, 60 eller 63 § i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

     Om det genom en helhetsbedömning av en elevs situation konstateras att eleven saknar förutsättningar att följa undervisning som ordnas som distansundervisning kan eleven undantas från distansundervisning i exceptionella situationer. Bedömningen görs av elevens lärare i samråd med skolans rektor eller föreståndare efter att elevens vårdnadshavare blivit hörd.

     Vid distansundervisning i exceptionella situationer ska kommunen ordna stöd för lärande och skolgång samt barn- och elevhälsotjänster på det sätt som är möjligt med tanke på de särskilda omständigheterna.

     För de elever som omfattas av distansundervisning i exceptionella situationer ska kommunen ordna en avgiftsfri måltid under alla arbetsdagar.

     Det organ som ansvarar för förvaltningen av grundskolan fattar beslut om övergång helt eller delvis till distansundervisning i exceptionella situationer. Beslut om distansundervisning i exceptionella situationer får fattas för högst en månad åt gången.

     Närmare bestämmelser om distansundervisning i exceptionella situationer kan utfärdas i landskapsförordning.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den   .

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 23 juni 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson