Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-08-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om studiestöd i vilken vuxenstudiepenningens belopp höjs och maximitiden för beviljande av vuxenstudiepenning förlängs från 18 till 27 månader. Dessutom görs mindre klargörande ändringar i lagen, bland annat om utbetalning av bostadstillägg till studerande under 17 år.

     Avsikten är att lagen ska träda i kraft i början av 2016, men att de nya bestämmelserna om vuxenstudiepenning ska tillämpas först från och med den 1 augusti 2016.

 

Utskottets förslag

 

Att lagförslaget antas med en ändring.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om lagförslaget

 

Utskottet välkomnar landskapsregeringens förslag om en höjning av vuxenstudiepenningens belopp och en förlängning av maximitiden för beviljande av vuxenstudiepenning och föreslår att lagförslaget antas med ett tillägg samt med en teknisk ändring av ikraftträdelsebestämmelsen. Eftersom de sifferuppgifter som ingår i motiveringarna till lagförslaget dock inte till alla delar är korrekta anför utskottet några synpunkter nedan.

 

Antalet studerande

 

Under utskottets behandling av ärendet har landskapsregeringen meddelat att antalet studerande som lyfter vuxenstudiepenning är betydligt högre än vad som anges i lagförslaget. Det totala antalet studiestödstagare var 2.095 stycken av vilka 133 mottog vuxenstudiepenning. Nästan tre fjärdedelar av dem som fick vuxenstudiepenning var kvinnor (101 kvinnor och 32 män). 

     Årskostnaden enligt det nya systemet blir ca 1.147.000 euro. Kostnaderna år 2014 för utbetalning av vuxenstudiepenning var 368.000 euro, vilket innebär uppskattningsvis en kostnadsökning på årsnivå på 779.000 euro eller ca 300.000 euro mer än i regeringens lagförslag.

 

 

 

 

     Lagförslaget innebär att vuxenstudiepenningens belopp höjs och att maximitiden för beviljande av vuxenstudiepenning förlängs. Vuxenstudiepenningen består i och med förändringen av en grunddel på 400 euro per månad och ett inkomsttillägg på 25% av skillnaden mellan månadsinkomsten och grunddelen avrundat till närmaste euro. Det maximala beloppet som kan beviljas är 950 euro. Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader. Den förlängda tiden är en klar fördel eftersom flera utbildningar är treåriga eller längre.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen har för avsikt att ändra förordningen om studiesociala förmåner så att studeranden under 17 år inte längre från och med höstterminen 2016 ska söka ersättning för hyreskostnader av Ålands gymnasium utan istället för att söka bostadstillägg av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

     Vidare konstaterar utskottet att 164 personer lyfte försörjartillägg år 2014 vilket är 7,15 % av det totala antalet personer som lyfte studiestöd år 2014, d.v.s. 2.095 personer.

     Med anledning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2012 (2015:2)” konstaterar utskottet att ensamförsörjarna fortsättningsvis utgör en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle vilken samtidigt är i störst behov av samhällets stöd. Rapporten visar bland annat att 60% av ensamförsörjarna med två barn eller flera på Åland ligger under den relativa fattigdomsgränsen före skattefria transfereringar. Utskottet vill därför förbättra möjligheten för ensamförsörjare att utbilda alternativt fortbilda sig.  Utskottets mål är att långsiktigt minska antalet ensamförsörjare som är i behov av olika bidrag för att klara sig över den relativa fattigdomsgränsen. Utskottet föreslår därför att det till lagens 10 § fogas ett nytt moment enligt vilket det för studerande ensamförsörjare betalas vuxenstudiepenning höjd med 50 euro per barn och månad.

     Avslutningsvis vill utskottet uppmana regeringen att inför kommande reformer av studiestödslagstiftningen utföra en mera grundlig analys av vilka grupper som är i störst behov av reformer. Landskapsregeringen borde utreda konsekvenserna av höjda stödnivåer jämfört med att minska eller avskaffa studiestödets inkomstgränser.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 maj 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört utbildnings- och kulturminister Johan Ehn, handläggningschef Kerstin Sundman, vuxenstuderandena Ann Sundman och Ann Eriksson, den senare per telefon.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Roger Slotte, Gun-Mari Lindholm (delvis) och Åke Mattsson.

     Utskottets beslut gällande 10 § tillkom efter en omröstning som utföll 4 – 2. Viceordföranden Göte Winé samt ledamoten Åke Mattsson fogar en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

    

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

 

5 §

 

(Lika som i lagförslaget.)

 

10 §

Vuxenstudiepenningens fastställande

     (1 – 3 mom. lika som i lagförslaget.)

     För studerande ensamförsörjare betalas vuxenstudiepenningen höjd med 50 euro per barn och månad.

 

13 och 20 §§

(Lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsens 1 – 2 mom. lika som i lagförslaget.)

     Vuxenstudiepenningens grunddel och maximibelopp indexjusteras enligt 6a § första gången år 2017.

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 18 augusti 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé och Åke Mattsson

2015-06-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 15/2014-2015 gällande landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

 

 

Undertecknade kan inte omfatta majoritetens beslut om att lägga in ett ensamförsörjartillägg på 50€ per barn i § 10.

Att stöda ensamförsörjarna ser vi som ytterst angeläget men trots det kan vi inte omfatta ett bidrag till ensamförsörjarna i denna lag. Vi anser att landskapsregeringen istället bör ha en helhetssyn på deras situation och söka efter mer hållbara och effektiva sätt att stödja på. I diskussionen om ensamförsörjartillägget i detta ärende saknas ännu klargöranden om hur det påverkar annat. Ett ensamförsörjartillägg kan gå om intet om stödet klassificeras som inkomst eftersom det då kan påverka andra bidrag negativt, såsom t.ex. utkomststödet. Ett motiverat stöd till ensamförsörjare bör inte ätas upp av verkningen som den har på andra bidrag och avgifter, vilket blir risken om det inte finns ett helhetstänk.

Undertecknade anser att detta lagförslag endast når en liten del av ensamförsörjarna och föreslår därför att landskapsregeringen istället bör skapa sig en helhetssyn över vilka åtgärder som på bästa sätt når fram till ensamförsörjarna.

Med anledning av det ovanstående så föreslår vi

att lagtinget skall anta 10 § i landskapslagen om ändring av landskapslagen om studiestöd i den lydelse den har landskapsregeringens lagförslag.

 

 

 

Mariehamn den 17 juni 2015

 

 

Göte Winé

 

 

Åke Mattsson