Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr x/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid trafikbrott

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2017-2018

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ett tillägg görs till bestämmelserna om ordningsbot i trafikbrottslagen för landskapet Åland så att man avstår från att förelägga ordningsbot när en straffbar gärning också kan leda till en administrativ sanktion i form av en tilläggsskatt till fordonsskatten. Syftet med lagförslaget är att förhindra situationer där en person påförs straff för samma gärning två gånger, vilket bryter mot den allmänna rättsprincipen ne bis in idem, förbud mot dubbel straffbarhet. Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 april 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg och byråchefen Roy Sjöblom.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 24 april 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson