Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

·      Republikens presidents framställning nr 8/2020-2021

·      Landskapsregeringens yttrande RP 8/2020-2021-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

 

Bakgrund

Wienöverenskommelsen, som sattes i kraft i Finland den 19 juni 2001 genom förordning av republikens president och lagtinget har gett sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen ska gälla även på Åland. Lagtinget har också år 2005, 2007 och 2013 lämnat bifall till förordningar enligt vilket innehållet förändrats.

Wienöverenskommelsen innehåller enhetliga krav på periodiska besiktningar av hjulförsedda fordon. Överenskommelsen kom till som en följd av parternas oro för den tilltagande vägtrafiken och den därmed ökade mängden faror och olägenheter. Överenskommelsen avser att på ett gemensamt sätt lindra allvarliga säkerhets- och miljöproblem. Att hitta gemensamma normer för periodisk besiktning, både avseende krav och periodicitet, var också ett sätt att förenhetliga konkurrensvillkoren mellan vägtrafikidkare.

Presidenten lämnade en i sak likalydande begäran avseende Wienöverenskommelsen till lagtinget tidigare under våren 2021 (se RP nr 4/2020- 2021). Landskapsregeringen lämnade yttrande till lagtinget i ärendet. Presidenten återtog dock sin begäran till följd av att statsrådet återkallade propositionen från riksdagen. En ny regeringsproposition, som i sak överensstämmer med den tidigare, har lämnats till riksdagen. Därför begär presidenten lagtingets bifall på nytt.

Den aktuella begäran om bifall

År 2018-2020 gjordes vissa förändringar i Wienöverenskommelsen vilka  inte godkänts formellt i Finland. Den lag som presidenten nu begär lagtingets bifall till avser att korrigera detta.

Vanligen sätts internationella överenskommelser i kraft genom förordning. I det här ärendet är det däremot fråga om att ge bifall till en lag. Det är också till viss del fråga om att genom lag sätta i kraft bestämmelser som redan tidigare satts i kraft genom förordning eftersom riket gör bedömningen att många av överenskommelsens bestämmelser rätteligen hör hemma på lagnivå. Det är, enligt propositionen, fråga om en exceptionell lagstiftningsåtgärd.

De förändringar som gjordes i Wienöverenskommelsen år 2018 - 2020 omfattar dels nya normer rörande krav på vissa fordon som inte använder fossila bränslen, dels smärre tekniska ändringar. Förändringarna har genomförts som en följd av att EU har gjort förändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (provningsdirektivet). Ändringarna i Wienöverenskommelsen har gjorts för att rättsakterna ska stämma överens.

 

Ställningstagande

Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att Wi- enöverenskommelsen ska gälla på Åland. Bifall har också tidigare lämnats till förändringar i överenskommelsen.

De tillägg och ändringar som gjorts till Wienöverenskommelsen  och som nu blir nya för Åland, leder inte till något behov av lagstiftningsåtgärder på Åland. Bestämmelserna som sådana gäller redan här eftersom de överensstämmer med provningsdirektivet, som har implementerats i åländsk rätt.

Mot bakgrund av detta föreslår landskapsregeringen att lagtinget ger sitt bifall till att den lag som presidentens begäran avser träder i kraft på Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet som inte har något att anföra i ärendet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 12 oktober 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson