Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I lagförslaget ändras körkortslagen för Åland för att anpassas till ändringar som görs av den på Åland gällande rikslagen om föreläggande av böter och ordningsbot. Hanteringen av körkortsingripanden överförs till alla delar från domstolen till polisen. Samtidigt ändras förfarandet när polisen meddelar en körförbudstid så att föraren informeras om möjligheten att bli hörd i körkortsärendet redan innan trafikbrottsmålet är avgjort och så snart föraren har underrättats om att han eller hon misstänks för ett brott som leder till en körförbudstid.

     Uppföljningen av kraven på förarens hälsotillstånd ändras vid förnyelse av körkort för taxi, lastbil och buss på så sätt att ett läkarutlåtande krävs vid ansökan av nytt körkort om det nya körkortets administrativa giltighetstid sträcker sig över körkortshavarens 45-årsdag vilket i de flesta fall betyder att ett läkarutlåtande krävs om ansökan görs efter körkortshavarens 40-årsdag.

     Genom lagförslaget lanserar landskapsregeringen en ny utökad behörighet i körkortskategori T, Tb som berättigar innehavaren att köra en ny typ av långsamtgående fordon, traktorbil, som kommer att introduceras på Åland. Traktorbilen är från början en vanlig personbil som omregistreras och förses med en hastighetsregulator vilken begränsar fordonets hastighet till 50 kilometer i timmen. Traktorbilen lanseras som ett säkrare alternativ till mopedbilen. Utbildningen för ett Tb-körkort kommer att motsvara B-körkortet. Den som har tagit ett Tb-körkort kommer att ha mycket tillgodo när personen sedan tar ett B-körkort.

     Det är sedan en tid tillbaka inte längre möjligt att registrera eller ta i bruk nya trafiktraktorer. Kategorin trafiktraktor har tagits bort ur fordonslagen och indelningen av traktorer följer sedan en tid tillbaka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon. Därför föreslår landskapsregeringen att samma anpassning till EU-förordningen avseende traktorer görs i körkortslagen. Traktorerna delas in i viktklasser och varje viktklass i två olika hastighetskategorier. Den gamla kategorin trafiktraktor motsvaras av en tung traktor (T1 och T2) som är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 kilometer i timmen (T1b och T2b). Landskapsregeringen föreslår att snabbare traktorer ska få köras med körkort i kategori B eller C beroende på traktorns vikt och de långsammare traktorerna ska få köras med körkort i kategori T. Den lätta traktorregistrerade fyrhjulingen T3b ska få köras med körkort i kategori AM 121.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med vissa ändringar av närmast teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

I lagförslaget ingår ett antal ändringar av körkorts- och fordonslagstiftningen. Hanteringen av körkortsingripanden överförs från domstolen till polisen, kraven på förarens hälsotillstånd ändras vid förnyelse av körkort modifieras något, en ny typ av långsamtgående fordon, traktorbil, som kommer att introduceras på Åland, giltighetstiden för villkorade alkolås förlängs och en ny klassificering av traktorer införs.

     Utskottet delar landskapsregeringens bedömningar. Traktorbilen är en personbil som omregistreras och förses med en hastighetsregulator som begränsar fordonets hastighet till 50 kilometer i timmen och den lanseras som ett säkrare alternativ till mopedbilen. Idén till traktorbilen kommer från riket där den kallas ”lätt bil” och för att intentionen gällande ”lätt bil” ska uppfyllas i praktiken föreslår utskottet att det till fordonslagens 4b§ fogas ett förtydligande enligt vilket fordonets egenmassa får inte överstiga 1200 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är el, 1 500 kg.

     Utskottet föreslår vidare en ändring av 17 § i landskapslagen om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. Förslaget går ut på att vid ändringsbesiktning och tillfällig registrering av en personbil till traktorbil ska fordonets registreringsskyltar bytas ut mot registreringsskyltar för traktorbilar istället för skyltar för traktorer. På så sätt behövs ingen ändring av registreringslagstiftningen och ingen skrotning vid avregistrering utan traktorbilarna räknas som personbilar förenade med särskilda villkor.

     Slutligen konstaterar utskottet att det vid tillämpningen av motsvarande riksdagslagstiftning visat sig att det skulle behövas en övergångsbestämmelse i körkortslagen enligt vilken domstolarna fortsatt är behöriga att handlägga mål gällande körförbud, vilka är anhängiga vid lagens ikraftträdande. Ett förtydligande så att det av paragrafen framgår att besvär över tingsrättens avgörande anförs i enlighet med 25 kap. rättegångsbalken hade också varit önskvärt. Utskottet konstaterar dock att det dessvärre inte är möjligt att i en lagtingslag ta in den här typen av bestämmelser eftersom rättsskipningen hör till riksdagens behörighet enligt självstyrelselagens 27 § 23 punkt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningschefen Yvonne Österlund, lagberedaren Patrik Lönngren, polismästaren Maria Hoikkala, överkommissarien Lars-Ole Styrström, sektionsansvarige vid Fordonsmyndigheten Björn Kallur, produktansvarige för fordonsförsäkringar vid Ålands ömsesidiga försäkringsbolag Dan Sundström samt ordföranden  i motorbranschens förening Niclas Fagerlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Bert Häggblom och Mikael Staffas samt ersättarna Axel Jonsson och Göte Winé.

     Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 4–3. Ordföranden Harry Jansson, ledamoten Bert Häggblom och ersättaren Axel Jonsson har inte till alla delar kunnat omfatta utskottets beslut och fogar därför en reservation till betänkandet. Utskottet utsåg viceordföranden Roger Eriksson att presentera betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första, det tredje och det femte lagförslagen i oförändrad lydelse samt

 

att lagtinget antar det andra och det fjärde lagförslaget i följande lydelser:

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

4b §

Avvikelser från fordonslagens definition av traktorbil

     Fordonslagens 14b § ska tillämpas på Åland med den ändringen att fordonets högsta konstruktiva hastighet ska vara begränsad till 50 kilometer i timmen och att fordonets egenmassa inte får överstiga 1200 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är el, 1 500 kg.

 

 

5 §

     (Lika som i lagförslaget)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av
landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

 

10 §

     (Lika som i lagförslaget)

 

17 §

Ändringsbesiktning och tillfällig registrering av personbil till traktorbil

     Vid ändringsbesiktning och tillfällig registrering av en personbil till traktorbil ska fordonets registreringsskyltar bytas ut mot registreringsskyltar för traktorbil. De ursprungliga registreringsskyltarna ska förvaras på Fordonsmyndigheten.

     (2 mom. lika som i lagförslaget.)

     I fordonsregistret ska det antecknas att fordonet försetts med registreringsskyltar för traktorbil, hastighetsregulator och typgodkänd LGF-skylt.

     (4 mom. lika som i lagförslaget.)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 maj 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2019-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 17/2018-2019 gällande nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

 

Regeringens förslag innebär att en ny fordonstyp, traktorbilar, införs. Utskottsbehandlingen har visat att kraven på traktorbilarna är många. Dels krävs ett omfattande körkortsprov för att få framföra fordonen, dels måste bilarna vara tillverkade senast år 2015, dels krävs installation av teknisk utrustning. Dessa omständigheter innebär stora initialkostnader för den som vill börja köra traktorbil i allmänhet och i synnerhet för den grupp som inte ännu får köra en vanlig bil och därmed har störst nytta av bilen; ungdomar i åldern 15 till 17 år. Det har följaktligen under utskottsbehandlingen framkommit att bilen inte förväntas bli en vanligt förekommande fordonstyp. Det huvudsakliga syftet med lagen, att ersätta dagens trafikfarliga mopedbilar, kan därmed inte anses uppfyllt.

 

Vidare har branschen ställt sig skeptisk till att tillåta 15 åringar framföra dem, ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bakgrunden är att en traktorbil motsvarar en normalstor bil. Undertecknade har därför, utan att vinna utskottsmajoritetens gehör, föreslagit att åldersgränsen borde sättas till 16 år.  Majoriteten har inte heller godtagit det förslag vi har framfört om att begränsa antalet passagerare för att reducera olycksfallsrisken.

 

Slutligen föreslår regeringen ett nytt krav på lastbilskörkort för vissa traktorer. Undertecknade anser, mot bakgrund av jordbrukets verksamhetsförutsättningar, inte att åtgärden är tillräckligt motiverad. Någon faktisk problematik som skulle motivera skärpta körkortskrav har inte presenterats, varken av regeringen eller under utskottets höranden. Sammantaget medför lagförslagen en betydligt utökad byråkrati till en närmast obetydlig nytta.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

 

att lagtinget förkastar lagförslagen.

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2019

 

 

Axel Jonsson

 

 

Bert Häggblom

 

 

Harry Jansson