Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 30/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av vissa bestämmelser i lagen om transportservice. Lagförslaget är av övervägande lagteknisk art. Syftet med lagförslaget är att uppdatera den åländska lagstiftningen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter på Åland. Lagförslaget syftar även till att fortsättningsvis göra det möjligt att göra erforderliga avvikelser från Europeiska unionens kör- och vilotidsförordning. Lagförslaget innehåller även mindre lagtekniska följdändringar i landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Avsikten är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas utan ändringar.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget medför ett återinförande av möjligheten att för Ålands del besluta om undantag i fråga om användning av färdskrivare samt körtider. Kör- och vilotidsförordningen är nämligen för närvarande undantagslöst tillämplig på Åland i och med att riksförordningen om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992) har upphävts. Landskapsregeringen anser att eftersom det enligt EU-lagstiftningen finns möjlighet till undantag för öar med Ålands areal, finns det skäl att göra det möjligt att besluta om undantag även för Ålands del, till den del bestämmelserna i kör- och vilotidsförordningen inverkar på egenföretagare.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.

 

 

Mariehamn den 28 augusti 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson