Lag- och kulturutskottets betänkande 21/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 32/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en lag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken antas. Genom den föreslagna lagen och till lagen anknytande förordning implementeras Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/958 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.

     Implementeringstiden för direktivet utgår den 30 juli 2020, varför lagförslaget föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en teknisk ändring.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om direktivet

 

Utskottet konstaterar att syftet med EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv är att underlätta för dem som vill utöva ett reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland. Ett yrke är reglerat om det enligt lag eller en förordning kräver en viss utbildning, examen eller rätt att utöva yrket. Det är således medlemsstaterna själva som beslutar om ett yrke ska vara reglerat eller inte.

     På basis av en kartläggning över medlemsstaternas reglerade yrken ansåg kommissionen att det var nödvändigt att införa gemensamma kriterier som medlemsstaterna ska beakta vid införande av nya eller ändring gällande bestämmelser om reglerade yrken. Ett direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken antogs därför.

 

Ålandsprotokollet

 

Enligt lagförslaget innebär bestämmelserna i Ålandsprotokollet att landskapet inte är förpliktat att genomföra EU-direktiv som medför att inskränkningarna i landskapslagstiftningen i etableringsrätten och i rätten att tillhandahålla tjänster för fysiska personer som inte har hembygdsrätt mildras. Vissa bestämmelser i yrkeskvalifikationsdirektivet om tjänsteleverantörer har därför inte genomförts i landskapslagstiftningen. Artikel 7.4 i direktivet om proportionalitetsprövning, som gäller prövning av sådana tjänster ska således inte implementeras i åländsk lagstiftning. 

 

 Lagförslaget

 

Landskapsregeringen föreslår att direktivet implementeras genom en kort ramlag som ger fullmakt för landskapsregeringen att anta en landskapsförordning med mer detaljerade bestämmelser om proportionalitetsprövningen. Till lagförslaget bifogas ett utkast till en förordning. Utskottet föreslår en komplettering av förordningsfullmakten så att den preciseras i enlighet med den tilltänkta förordningen och därmed blir mera exakt och avgränsad.

     Eftersom direktivet om proportionalitetsprövning rör skyldigheter för personer inom landskapsregeringens allmänna förvaltning och underlydande myndigheter finner utskottet det lämpligt att detaljbestämmelserna utfärdas genom förordning och föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd och lagberedaren Alexandra Favorin.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

L A N D S K A P S L A G
om
proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om proportionalitetsprövning som görs före införandet av nya eller ändring av befintliga lagar och andra författningar som begränsar tillträdet till, utövandet av, eller någon form för utövandet av reglerade yrken och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet). Till formerna för utövande av reglerade yrken räknas också användning av yrkestitlar och sådan yrkesutövning som är tillåten med stöd av dessa yrkestitlar.

     Genom denna lag och genom landskapsförordning utfärdad med stöd av den genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.

     Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om särskilda krav för regleringen av ett yrke finns i en för Åland bindande EU-rättsakt.

 

2 §

Förhandsbedömning

     Vid beredningen av sådan reglering som avses i 1 § 1 mom. ska landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter inom ramen för landskapets behörighet:

     1) motivera förslaget med hänvisning till mål av allmänt intresse, och

     2) göra en proportionalitetsprövning av den nya bestämmelsen för att säkerställa att den föreslagna bestämmelsen är lämplig för att nå målet av allmänt intresse samt inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målet. Omfattningen av proportionalitetsprövningen ska stå i proportion till arten av, innehållet i och verkan av den kommande regleringen.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vad som avses med mål av allmänt intresse, om metoderna för proportionalitetsprövningen, om kompletterande proportionalitetsprövning, om sammantagen proportionalitetsprövning, om information och öppenhet vid prövningen samt övriga närmare bestämmelser om proportionalitetsprövningen och övervakningen av den.

 

3 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 3 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson