Lag- och kulturutskottets betänkande 22/2019-2020

Tillhör ärendet: Audiovisuella medietjänster
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-09-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Audiovisuella medietjänster

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 34/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet. Syftet med de föreslagna ändringarna är att i landskapslagstiftning genomföra de ändringar som gjorts i EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Bland de ändringar som föreslagits i landskapslagen ingår också bestämmelser om videodelningsplattformstjänster. Det aktuella EU-direktivet förutsätter att lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet ska sättas i kraft senast den 19 september 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en mindre teknisk ändring.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget är ett resultat av en ändring av EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Ändringsdirektivet förutsätter bl.a.  att skyldigheter för leverantörer av beställ-tv att främja europeiska verk införs i lagen, att medietjänsterna ska göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och att bestämmelserna om program skadliga för barn skärps liksom reglerna för vidaresändning, produktplacering samt tidsgränser för reklam och försäljningsprogram. 

     Landskapsregeringen bedömer att eftersom största delen av de medietjänster som tillhandhålls på Åland utgör återutsändningar med innehåll som sändarlandet ansvarar för, har bestämmelserna en begränsad betydelse för den verksamhet som utgår från Åland. När det gäller bestämmelserna om videodelningsplattformstjänster har landskapsregeringen inte i dagsläget uppgifter om leverantörer som är eller kan komma att vara etablerade på Åland.

     Utskottet konstaterar att det trots avsaknaden av tjänster på Åland i dagsläget, är viktigt att direktivet implementeras också här i förebyggande syfte så att Åland inte blir en attraktiv plats för leverantörer av tjänster som inte uppfyller bestämmelserna. Utskottet anser också att ändringsdirektivets bestämmelser om bland annat program som är skadliga för barn samt ökad tillgänglighet är angelägna. Dessutom erfar utskottet att behovet av videoplattformstjänster kan öka inom undervisningsområdet i framtiden när andelen av distansundervisning kommer att öka i och med den nya lagstiftningen på området.

     Genom lagändringen påförs programnämnden tillsynsuppgifter vilket bland annat innefattar en skyldighet att upprätta och upprätthålla en uppdaterad förteckning över leverantörer av videodelningsplattformar som är etablerade på Åland. Utskottet anser det angeläget att programnämnden ges skäliga verksamhetsförutsättningar bland annat för att framtida rekryteringsproblem ska kunna undvikas. Nämnden bör därför snarast få ökade berednings- och administrativa resurser, men med tanke på att verksamheten periodvis inte är särskilt omfattande kan uppgiften exempelvis skötas av en tjänsteman vid landskapsregeringen.    

     Utskottet föreslår en mindre ändring av lagtexten. Eftersom rubriken ”Programnämndens uppgift” förekommer på två platser i lagförslaget föreslår utskottet att rubriken för 31 § ändras till ” Programnämndens tillsyn”. På så sätt framgår det också uttryckligen att det är programnämnden som utövar tillsyn enligt 5 kap.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, lagberedaren Sören Silverström och programnämndens ordförande Pia Rothberg-Olofsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 1 §, 1 § 2 mom., 2 § 7 punkten, 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 4 punkten, 6 § 1 och 2 mom., 7 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 2 och 4 mom., 10 § 1 och 3 mom., 13 §, 16 §, 18 § 2–4 mom., 19 § 2–4 mom., 22 § 5 mom., 23 § 1–3 mom., 24 § 2 mom., 38 § landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet, sådan 3 § lyder i landskapslagen 2012/20 och 2013/33 och 4 § 1 mom. i landskapslagen 2013/33, samt

     fogas till lagen en ny 1a §, nya 15–17 punkter till 2 §, nya 3a–c, 4a och 13a §§, ett nytt 18 § 5 mom. samt ett nytt 5 kap., istället för det 5 kap. 27–31 §§ och 6 kap. 32 § som upphävdes genom landskapslagen 2019/104, som följer:

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1 §

Lagens innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 5 kap. finns särskilda bestämmelser om videodelningsplattforms-tjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1a §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen tillämpas på radiosändningar som kan tas emot på Åland då leverantören är etablerad på Åland.

     Lagen tillämpas på televisionssändningar och beställ-tv, som kan tas emot på Åland och där leverantören av den audiovisuella medietjänsten är etablerad på Åland enligt definitionen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandhållandet av audiovisuella medietjänster, nedan benämnt AV-direktivet.

     Om leverantören av den audiovisuella medietjänsten inte är etablerad på Åland eller i en stat som är bunden av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) ska lagen gälla om den som sänder på Åland

     1) använder sig av en satellitupplänk som är belägen på Åland,

     2) inte använder sig av en satellitupplänk som är belägen på Åland men använder sig av en satellitkapacitet som tillhör landskapet eller

     3) varken använder sig av en satellitupplänk som är belägen på Åland eller en satellitkapacitet som tillhör landskapet men är etablerad på Åland enligt artiklarna 49–55 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

     Denna lag ska inte tillämpas på videoklipp och rörliga bilder som är in-bäddade i det redaktionella innehållet i nätupplagor av tidningar och tid-skrifter.

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) produktplacering förekomsten i beställ-tv eller ett televisionsprogram av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde och har tillhandahållits gratis,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     15) videodelningsplattformstjänst en tjänst eller en särskiljbar del av tjänsten som har som huvudsakligt syfte att i kommersiellt syfte tillhandahålla allmänheten program eller användargenererade videor för vilka leverantören av videodelningsplattformen inte har redaktionellt ansvar,

     16) leverantör av videodelningsplattform en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller en videodelningsplattformstjänst, samt

     17) användargenererad video en uppsättning av i huvudsak rörliga bilder med ljud som skapats av en användare och laddats upp på en videodelningsplattform av samma eller någon annan användare.

 

3 §

Tillståndsplikt

     För att utöva en verksamhet som innefattar radio- eller televisionssändning krävs ett tillstånd av landskapsregeringen, om sändningen sker i ett markbundet elektroniskt kommunikationsnät som fungerar med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.

 

3a §

Anmälningsplikt

     En anmälan ska göras till programnämnden innan verksamheten inleds av

     1) den som bedriver radio- eller televisionsverksamhet på annat sätt än som avses i 3 §,

     2) den som tillhandahåller beställ-tv,

     3) den som förfogar över ett ledningsnät där det bedrivs sändningar, på vilka denna lag är tillämplig, samt

     4) den som tillhandahåller en videodelningsplattformstjänst.

 

3b §

Innehållet i en ansökan och anmälan

     I en ansökan om tillstånd enligt 3 § och i en anmälan enligt 3a § ska anges

     1) sökandes eller anmälarens namn, firma eller motsvarande,

     2) hemort,

     3) ställföreträdare för juridiska personer,

     4) kontaktinformation,

     5) det område där verksamheten kommer att utövas,

     6) uppgift om den verksamhet som kommer att bedrivas samt

     7) vid ansökan om tillstånd även de finansiella och tekniska förutsättningar som den sökande har att bedriva sändningsverksamhet i enlighet med ansökan.

 

3c §

Beviljande av tillstånd

     Landskapsregeringen ska när den beviljar tillstånd eftersträva att de frekvenser som har ställts till landskapets förfogande tas i anspråk på ett sätt som främjar en vidsträckt yttrandefrihet, att programutbudet är mångsidigt och kan tillgodose olika intressen samt att flera av varandra oberoende programföretag kan verka i landskapet. Tillstånd meddelas för en viss tid. Tillstånd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.

     Landskapsregeringen kan neka tillstånd om finns uppenbar anledning att misstänka att sökanden

     a) bryter mot denna lag,

     b) gör sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt 11 kap. 10 § i strafflagen (FFS 39/1889), grov hets mot folkgrupp enligt 10 a § i det kapitlet,

     c) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen, eller

     d) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen.

     För ett tillstånd ska till landskapet betalas en avgift enligt vad landskapsregeringen prövar vid meddelandet av tillståndet. Avgiften betalas i förskott på en tid som landskapsregeringen bestämmer. När en avgift bestäms ska landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet iakttas.

     Ett tillstånd som har beviljats förfaller om en sådan regelbunden verksamhet som tillståndet avser inte har inletts senast inom sex månader från det att tillståndet har börjat gälla. Om ett tillstånd har konstaterats förfallet ska ett särskilt beslut fattas av landskapsregeringen som fastställer att tillståndet har förfallit.

 

4 §

Tillstånds- och anmälningsregister

     För att underlätta tillsynen av att denna lag efterlevs får landskapsregeringen och programnämnden upprätta ett register över dem som har ett sådant tillstånd som avses i 3c § eller som har anmält sig enligt 3a §.

     Registret får innehålla sådana uppgifter som avses i 3b §, 9 § 4 och 5 mom. och andra uppgifter som behövs för kontrollen av att verksamheten bedrivs i enlighet med denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4a §

Anmälan om ändrade uppgifter

     Den som är anmälningsskyldig enligt 3a § ska anmäla till programnämnden om ändringar i de uppgifter som avses i 3b §.

     Den som har ett tillstånd som avses i 3c § ska anmäla till landskapsregeringen om ändringar i de uppgifter som avses i 3b §.

 

5 §

Information om leverantörer av audiovisuella medietjänster

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) uppgifter om den medlemsstat som har jurisdiktion över leverantören och om den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

2 kap.
Innehållet i radio- och televisionssändningar samt beställ-tv

 

6 §

Allmänna krav på en sändnings innehåll

     Den som har erhållit tillstånd enligt 3c § eller är anmälningsskyldig enligt 3a § ska se till att program som tillhandhålls i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv är opartiska och sakliga samt att ingen kränks i sin rätt. Därvid ska beaktas att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i radio- och televisionssändningarna samt beställ-tv. Programverksamheten som helhet ska präglas av det demokratiska samhällsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

     Program i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv får inte innehålla

     1) hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 a § i straff-lagen,

     2) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen, eller

     3) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 §

Program skadliga för barn

     Program med våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder som är skadliga för barns utveckling får inte sändas i television eller tillhandahållas i beställ-tv under sådan tid eller på sådant sätt att det finns en risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl är försvarligt.

     En leverantör av medietjänster som sänder eller tillhandahåller program med våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder ska varna för att sådant innehåll förekommer.

     Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av leverantörer av medietjänster för att uppfylla kraven enligt 1 och 2 mom. får inte behandlas för kommersiella ändamål.

 

8 §

Genmäle och rättelse

     Tillståndshavaren eller den som är anmälningsskyldig enligt 3a § ska utan dröjsmål införa genmäle eller rätta uppgift som förekommit i ett program och som befunnits vara oriktig när den saken gäller det yrkar, om inte genmälet eller rättelsen

     1) kan orsaka någon skada som inte står i proportion till den nytta som uppnås genom åtgärden,

     2) kan anses strida mot lag eller

     3) av annan orsak inte ger grundad anledning att rätta uppgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en skriftlig begäran om genmäle eller rättelse avslås ska tillståndshavaren eller den som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 3a § lämna information till den berörde om förutsättningarna att hos programnämnden anmäla programföretagets beslut eller dess handläggning av ärendet. Ett beslut om avslag ska lämnas inom sju dagar efter det att en begäran togs emot och ska innehålla uppgifter om skälen för avslaget.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Främjande av europeiska produktioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som tillhandahåller beställ-tv ska i sin programkatalog reservera en andel på minst 30 procent för europeiska produktioner och säkerställa sådana produktioners synlighet i programkatalogen. Förpliktelsen tillämpas inte på leverantörer av beställ-tv som har en liten omsättning eller liten publik eller om det i praktiken är omöjligt eller ogrundat att tillämpa förpliktelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som tillhandhåller beställ-tv ska vartannat år senast den 15 september överlämna en rapport till landskapsregeringen över hur förpliktelsen i 2 mom. har uppfyllts.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Förbud mot vidaresändning

     Landskapsregeringen kan tillfälligt förbjuda att en leverantör av audio-visuella medietjänster sänder vidare televisionsprogram eller beställ-tv som har sitt ursprung utanför Åland från en EES-stat, om innehållet uppenbart och upprepade gånger utgör

     1) hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 a § i straff-lagen,

     2) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen, eller

     3) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Innan en vidaresändning kan förbjudas enligt 1 mom. ska det förfarande som anges i artikel 3.2 och 3.3 i AV-direktivet iakttas.

 

13 §

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

     Leverantörer av audiovisuella medietjänster ska sträva efter att tjänsterna utformas på ett sådant sätt att de med beaktande av leverantörens tekniska och finansiella förutsättningar blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande lämplig teknik.

     Leverantörer av audiovisuella medietjänster ska rapportera till program-nämnden om sina åtgärder för att säkerställa tjänsternas tillgänglighet. Leverantörer ska dessutom utarbeta handlingsplaner för tillgänglighet om hur deras tjänster fortlöpande och stegvis görs tillgängliga. Handlingsplanen ska lämnas till programnämnden.

 

13a §

Uppförandekoder

     Leverantörer av audiovisuella medietjänster kan ta fram sådana uppförandekoder som avses i artikel 4a.1, 9.3 och 9.4 i AV-direktivet. Programnämnden kan kontrollera att uppförandekoderna stämmer överens med denna lag.

 

3 kap.
Kommersiella meddelanden

 

16 §

Övriga begränsningar i fråga om kommersiella meddelanden

     I fråga om kommersiella meddelanden för tobak, alkoholdrycker, medicinska produkter och medicinsk behandling ska iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, alkohollagen (FFS 1102/2017) och läkemedelslagen (FFS 395/1987).

 

18 §

Identifiering av och tidsgränser för reklam och försäljningsprogram

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Enstaka reklaminslag och försäljningsprogramsinslag är tillåtna vid sportevenemang. Vid andra sändningar än sändningar av sportevenemang får en-staka reklaminslag och försäljningsprograminslag förekomma endast undantagsvis.

     Vid en radio- och televisionssändning får inslagen av reklam och försäljningsprogram inte överstiga 20 procent under perioden mellan klockan 6.00 och 18.00 och under perioden mellan klockan 18.00 och 24.00, med undantag för kanaler på vilka endast försäljningsprogram sänds.

     Tidsgränserna enligt 3 mom. ska inte tillämpas på

     1) meddelanden från en utövare av radio- eller televisionsverksamhet eller från andra aktörer som tillhör samma mediegrupp och som gäller deras egna program och audiovisuella tjänster,

     2) meddelanden om produkter med direkt koppling till de program som avses i 1 punkten,

     3) sponsormeddelanden,

     4) produktplacering, samt

     5) neutrala inramningar mellan redaktionellt innehåll och reklaminslag eller försäljningsprograminslag samt mellan sådana enskilda inslag.

     Bestämmelserna i denna paragraf är inte tillämpliga i fråga om en radiosändning som utgör en omedelbar och oförändrad återutsändning av en sändning som har sitt ursprung utanför landskapet.

 

19 §

Placering av och avbrott för reklam och försäljningsprogram

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett televisionsprogram får dock avbrytas av reklam och försäljningsprogram om avbrottet, med hänsyn till naturliga pauser i televisionsprogrammet och programmets längd och karaktär, inte påverkar televisionsprogrammets integritet och värde eller kränker rättighetsinnehavarens rättigheter.

     Televisionssändning av biograffilmer, nyhetsprogram och filmer producerade för tv, med undantag för televisionsserier och dokumentärprogram, får under förutsättning att kraven i 2 mom. är uppfyllda avbrytas för reklam eller försäljningsprogram en gång varje tablålagd period på minst trettio minuter.

     Barnprogram får inte avbrytas av försäljningsprogram och får avbrytas av reklam endast om programmets tablålagda längd överstiger trettio minuter. Televisionssändningar med program som innehåller gudstjänster får inte avbrytas av reklam eller programförsäljning.

 

22 §

Sponsring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Program i radio- eller televisionssändningar eller i beställ-tv får inte sponsras av någon, vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, inklusive elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

23 §

Produktplacering

     Produktplacering i televisionssändningar eller i beställ-tv är tillåten, förutom då det är fråga om

     1) nyhets- och aktualitetsprogram,

     2) program om konsumentfrågor,

     3) religiösa program, och

     4) barnprogram.

     Produktplacering av följande produkter är förbjuden:

     1) cigaretter och andra tobaksvaror, liksom elektroniska cigaretter och på-fyllningsbehållare, eller andra produkter från företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av sådana produkter,

     2) särskilda medicinska produkter eller medicinska behandlingar som endast är tillgängliga efter ordination.

     Produktplacering i televisionssändningar eller i beställ-tv får inte

     1) påverka programmets innehåll eller programläggning på ett sådant sätt att ansvaret och det redaktionella oberoendet äventyras för leverantören av medietjänsten,

     2) uppmuntra till inköp eller hyra av produkter eller tjänster eller innehålla andra säljfrämjande hänvisningar till dessa produkter eller tjänster eller

     3) framhäva en produkt eller en tjänst på ett otillbörligt sätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 kap.
Särskilda skyldigheter och samarbete

 

24 §

Skyldighet att tillhandahålla kanal och att sända meddelande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som har erhållit tillstånd enligt 3c § och i den mån det är tekniskt möjligt, även den som är anmälningsskyldig enligt 3a §, är skyldig att på begäran av en myndighet sända ett meddelande till allmänheten, om därom är särskilt föreskrivet eller om det annars är av synnerligen viktigt allmänt intresse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 kap.
Videodelningsplattformstjänster

 

27 §

Tillämpningsområde

     Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på en leverantör av videodelningsplattformar om leverantören är etablerad på Åland enligt artikel 28a.1–4 i AV-direktivet.

 

28 §

Användningsvillkor för videodelningsplattformar

     Videodelningsplattformar ska ha användningsvillkor. Leverantörer av videodelningsplattformar ska i användningsvillkoren inkludera bestämmelser som förbjuder uppladdning på videodelningsplattformen av sådana program, användargenererade videor eller kommersiella meddelanden som innehåller

     1) offentlig uppmaning till brott i terroristiskt syfte som är straffbar enligt 34 a kap. 1 § 2 punkten i strafflagen,

     2) spridning av pornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 § 1 mom. 1 punkten i strafflagen eller grov spridning av barnpornografisk bild som är straffbar enligt 17 kap. 18 a § i strafflagen, eller

     3) hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 § i strafflagen eller grov hets mot folkgrupp som är straffbar enligt 11 kap. 10 a § i straff-lagen.

     Leverantörer av videodelningsplattformar ska i användningsvillkoren också inkludera bestämmelser enligt vilka kraven i 2 kap. 2 § i konsumentskyddslagen (FFS 38/1978), 2 kap. i landskapslagen om tobak och relaterade produkter, 7 kap. i alkohollagen och 91–94 § i läkemedelslagen ska iakttas i fråga om kommersiella meddelanden som ingår i program och i användargenererade videor.

 

29 §

Skyldighet att vidta lämpliga åtgärder

     Leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

     1) det i videodelningsplattformstjänsten används mekanismer med hjälp av vilka användarna kan ange eller rapportera sådant innehåll som avses i 28 §,

     2) det i videodelningsplattformstjänsten används mekanismer med hjälp av vilka det för användarna förklaras hur de angivelser eller rapporter som avses i 1 punkten har beaktats,

     3) videodelningsplattformstjänsten tillhandahåller en funktion som gör det möjligt för användare att rapportera om videorna innehåller kommersiella meddelanden, och

     4) användarna av videodelningsplattformstjänsten tydligt informeras om när program eller användargenerade videor innehåller kommersiella meddelanden, om sådana meddelanden har rapporterats i enlighet med 3 punkten eller leverantören av videodelningsplattformen känner till dem.

     De åtgärder som avses i 1 mom. ska stå i rätt proportion till det berörda innehållets art och till den potentiella skada som innehållet kan orsaka, med beaktande av videodelningsplattformstjänstens storlek och den tillhandahållna tjänstens art, den potentiella skada som den kan orsaka samt rättigheterna för leverantörer av videodelningsplattformar och användare som skapat eller laddat ned innehållet på videodelningsplattformen. De åtgärder som avses i denna paragraf får inte leda till förhandskontroll eller uppladdningsfiltrering av innehållet på plattformen.

     Den som tillhandahåller en videodelningsplattform ska iaktta kraven i 214 § 1 mom., 2 kap. 2 § i konsumentskyddslagen (FFS 38/1978), 2 kap. i landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, 7 kap. i alkohollagen och 91, 91 a–91 c, 92 a och 93 § i läkemedelslagen i fråga om sådana kommersiella meddelanden som leverantören marknadsför, säljer eller ordnar.

 

30 §

Skyddet av barn

     Leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från program, användargenererade videor och kommersiella meddelanden som kan vara skadliga för barns utveckling. Åtgärderna ska stå i proportion till innehållets art och den potentiella skada som det kan orsaka, med beaktande av videodelningsplattformens storlek och den tillhandahållna tjänstens art. Åtgärderna får inte leda till förhandskontroll eller uppladdningsfiltrering av innehållet på plattformen.

     Leverantörer av videodelningsplattformar kan ta fram uppförandekoder för att skydda barn från skadligt innehåll och för att främja mediefostran. Programnämnden kan kontrollera att uppförandekoderna stämmer överens med denna lag.

     Personuppgifter som samlats in eller på annat sätt genererats av leverantörer av videodelningsplattformar för att uppfylla kraven enligt 1 och 2 mom. får inte behandlas för kommersiella ändamål.

 

31 §

Programnämndens tillsyn

     Programnämnden ska upprätta och upprätthålla en uppdaterad förteckning över leverantörer av videodelningsplattformar som är etablerade på Åland.

     Programnämnden kan granska att leverantörer av videodelningsplattformar uppfyller sina skyldigheter enligt detta kapitel. Leverantörerna ska på begäran lämna uppgifter till programnämnden som behövs för tillsynen av denna lag.

     Var och en kan lämna upplysningar till programnämnden om efterlevnaden av de förpliktelser leverantörerna av videodelningsplattformar har enligt denna lag.

 

32 §

Uppmaning och vite

     Om en leverantör av videodelningsplattformar försummar sina skyldig-heter enligt 28 §, 29 § 1 och 2 mom., 30 § 1 mom. eller 31 § 2 mom. kan pro-gramnämnden uppmana leverantören att fullgöra sina skyldigheter. Programnämnden kan förena uppmaningen med vite.

     Närmare bestämmelser om vite finns i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

7 kap.
Programnämnd

 

38 §

Programnämndens uppgift och sammansättning

     För granskning av ett program som förekommit i en radio- eller televisionssändning eller i beställ-tv och för andra i denna lag angivna uppgifter finns programnämnden. På nämndens verksamhet ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och för nämndens medlemmar ska straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

     Landskapsregeringen tillsätter programnämnden. Programnämnden ska vid utförandet av sina uppgifter vara oberoende i förhållande till landskapsregeringen.

     Nämnden består av en ordförande och en viceordförande samt minst tre och högst fem övriga medlemmar. Nämndens mandattid är fyra år. Ordföranden ska ha en inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som ska tillkomma den som innehar ett uppdrag i nämnden.

     Om en medlem avlider eller avsäger sig sitt uppdrag ska en ny medlem utses för den återstående mandattiden. Det samma gäller om en medlem skiljs från sitt uppdrag.

     Landskapsregeringen får skilja en medlem från sitt uppdrag endast om

     1) medlemmen inte längre förmår fullgöra sitt uppdrag på behörigt sätt, eller

     2) medlemmen fortgående eller på ett väsentligt sätt bryter mot sin tjänsteplikt eller försummar den fortgående eller på ett väsentligt sätt.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 22 september 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson