Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internatio­nell vägtrafik samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

·       Republikens presidents förslag nr 4/2015-2016

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Mellan Finland och Ryska federationen finns en gällande överenskommelse om internationell vägtrafik som undertecknades 1995 och som trädde i kraft i augusti 2001. I Sankt Petersburg undertecknades i september 2014 en överenskommelse som delvis ändrar såväl den nuvarande överenskommelsen som protokollet om tillämpningen av överenskommelsen. Riksdagen har 1.12.2015 godkänt propositionen oförändrad (RSv 54/2015 rd).

     Genom ändringsöverenskommelsen ändras bl.a. artiklarna 4, 7, 11, 13, 17 och 20 i den nuvarande överenskommelsen. De viktigaste ändringarna i överenskommelsen gäller högsta tillåtna massor vid godstransport, ömsesidig icke-diskriminering i fråga om vägavgifter och tillåtande av att avgift tas ut för användning av vägar, avhämtande av personer från det andra landet med taxi samt giltigheten för nationella körkort som stämmer överens med en internationell konvention.

    

Landskapsregeringens yttrande

 

I sitt yttrande till lagtinget redogör landskapsregeringen för överenskommelsens förhållande till åländsk lagstiftning.

     Förordningen om användning av fordon på väg tillämpas i landskapet genom 1 § 1 mom. 2 punkten landskapsförordningen om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning, sådan den lyder i landskapsförordning. De massor som anges i överenskommelsen tillämpas således på Åland genom blankettlagstiftning.

     Giltighet på Åland av körkort utfärdade i ett annat land än en EU- eller EES-stat regleras i körkortslagen. Genom körkortslag (2015:88) för Åland, som träder i kraft 1 mars 2016, kommer bestämmelserna om körkort utfärdade av tredje land att ändras så att de stämmer överens med Wienkonventionen om vägtrafik. Enligt 62 § är ett internationellt körkort inte ensamt giltigt som bevis på körrätt.

     Landskapsregeringen konstaterar att lagstiftningen, till de delar överenskommelsen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet, är i överensstämmelse med överenskommelsen.

     Som sitt ställningstagande anför landskapsregeringen att den inte ser några hinder för att överenskommelsen träder i kraft i landskapet och konstaterar att inga lagstiftningsåtgärder behöver vidtas med anledning av överenskommelsens ikraftträdande.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet som inte har något att anföra i ärendet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Brage Eklund och Bert Häggblom samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson