Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2017-2018

Tillhör ärendet: Ny lag om Fordonsmyndigheten
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2017-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny lag om Fordonsmyndigheten

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2017-2018

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagstiftningen om motorfordonsbyrån moderniseras i syfte att effektivera verksamheten vid myndigheten och landskapsregeringens styrning av myndigheten. Landskapsregeringen föreslår även att myndigheten byter namn. Förändringarna genomförs genom en ny landskapslag om Fordonsmyndigheten som ersätter den nuvarande lagen om motorfordonsbyrån.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har inga invändningar mot lagförslaget och föreslår att lagtinget antar förslaget med ett mindre tekniskt förtydligande.

     Bytet av namn på myndigheten påverkar även annan lagstiftning men landskapsregeringen anser att det inte är ändamålsenligt att öppna upp ett stort antal lagar för ändring av myndighetsnamnet då det inte finns några ändringar av materiella bestämmelser. För att förtydliga att ändringar i framtiden kommer företas i de lagar där ordet ”motorfordonsbyrån” används föreslår utskottet en skrivning så att det framgår att det med ordet ”motorfordonsbyrån” i annan landskapslagstiftning tillsvidare avses ordet ”Fordonsmyndigheten”.

     Utskottet önskar vidare påpeka vikten av att behörighetskraven för de inspektörer som utför trafiksäkerhetsprovningar hålls på EU-direktivets miniminivå. Vidare konstaterar utskottet att det finns en möjlighet att i enlighet med tjänstemannalagens 5 a§ bevilja dispens från behörighetskrav för alla tjänster, under förutsättning att dispensansökan inlämnas innan ansökningstiden går ut. Beträffande sakkunnigrådet konstaterar utskottet att rådet kan tillsättas om det uppstår behov av ett organ som verkar till stöd för myndighetschefen och som kan komplettera myndighetschefen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 november 2017 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningschefen Yvonne Österlund, lagberedaren Lotta Wickström, byråchefen Roy Sjöblom och t.f. chefen för motorfordonsbyrån Tom Latvala.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

     Ledamoten Bert Häggblom har inte omfattat utskottets åsikt och fogar en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om Fordonsmyndigheten

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget)

 

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 – 3 §§

     (Lika som i lagförslaget)

 

2 kap.
Organisation och personal

 

4 - 11 §

     (Lika som i lagförslaget)

 

3 kap.
Särskilda bestämmelser

 

12 – 16 §§

     (Lika som i lagförslaget)

 

16 §

Ikraftträdande

     ( 1- 4 mom. lika som i lagförslaget)

     Med ordet ”motorfordonsbyrån” i olika böjningsformer avses i annan landskapslagstiftning ordet ”Fordonsmyndigheten” i motsvarande former.

     ( 6 mom. lika som i lagförslaget)

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 december 2017

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2017-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottet betänkande nr 3/2017-2018 gällande lagförslag om ny lag om fordonsmyndigheten LF 2/2017-2018

 

Motivering

 

Jag reserverar mig mot utskottets betänkande då jag anser att lagförslaget borde förkastas i sin helhet. I lagförslaget framgår under huvudsakligt innehåll att lagstiftningen om motorfordonsbyrån moderniseras i syfte att effektivera verksamheten vid myndigheten och landskapsregeringens styrning av myndigheten. I lagförslaget framgår det inte på något sätt att detta skulle förändras annat än att det ställs högre krav på myndighetschefen vad avser en högre utbildning i jämförelse med idag, men en utbildning där det inte ingår fordonsrelaterade kunskaper.

 

I samband med detta lagförslag borde landskapsregeringen bedömt huruvida besiktning fortfarande skall vara något som sköts av samhället och inte som i resten av de flesta europeiska länderna där en avreglering har skett. Åland torde vara en av de sista regionerna i Europa som har besiktning som sköts offentligt. En avreglering av bilbesiktningen skulle medföra att motorfordonsbyråns verksamhet skulle inrikta sig på myndighetsutövning.  Detta innebär att det inte finns någon orsak att göra om lagen som nu föreslås där det i lagförslaget införs en myndighetschef som kan komma att sakna kunskaper angående fordon. Enligt min mening är det viktigt att den som leder motorfordonsbyråns verksamhet har grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om verksamheten. Därtill har en jurist anställts vid motorfordonsbyrån under år 2016 utan att detta nämnts i budgetförslag. Fråga är om den dimensionering av personal regeringen gått inför är ekonomiskt försvarbar.

 

Jag anser att det är viktigt vid våra relativt små myndigheter att även chefer har den utbildning och erfarenhet att de vid sjukdomsfall och annat kan hoppa in och ersätta dylika personer så att inte enskilda medborgare drabbas av försämrad service.

 

 

Nedröstad i förslaget om att lagförslaget förkastas  anser jag följande angående de specifika paragraferna där undertecknad inte erhållit stöd för föreslagna ändringar.

 

1 kap § 5 behörighetskrav för myndighetschefen föreslås ha följande lydelse:

 

                                                                          5 §

                                            Behörighetskrav för myndighetschefen

 

Behörighetskravet för tjänsten som myndighetschef är examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller högskola som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet med en för tjänsten lämplig inriktning eller utbildning som är anpassad för att vara myndighetschef för fordonsmyndigheten.

 

2 kap § 8 Sakkunnigråd - paragrafen utgår.

 

 Enligt min uppfattning så föreligger det ingen grund att lagstifta om ett sakkunnigråd för fordonsmyndigheten. Eftersom en myndighetschef skall leda verksamheten bör myndighetschefen kunna sköta sitt uppdrag. Landskapsregeringen har också under år 2016 anställt en jurist på heltid vilket måste medföra att det saknas fog för att byråkratisera myndigheten ytterligare. Vår förvaltning har idag alltför mycket möten istället för att koncentrera verksamheten för medborgarnas behov och service.

 

 

Mariehamn den 5 december 2017

 

 

 

 

 

Bert Häggblom