Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2020-2021

Tillhör ärendet: Yrkesförarkompetens
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Yrkesförarkompetens

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 40/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ändras med beaktande av ändringar i den Europeiska unionens regelverk.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget efter en mindre teknisk ändring av ingressen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget, som utgör en implementering av EU:s yrkeskompetensdirektiv, inte i sak medför några större förändringar i fråga om kravet på yrkeskompetens. Det totala timantalet i utbildningen förblir till exempel detsamma men däremot kan användningen av digital teknik göra det enklare för kursdeltagare och arrangörer.

     Tillämpningen av undantagen från lagens allmänna förarkrav kan enligt vad utskottet fått erfara, i någon mån förorsaka problem. Lagen talar t.ex. om huvudsaklig sysselsättning vilket enligt direktivet betyder ca 30 procent, något som är svårt att föra i bevis eftersom det inte framgår av något register. Utskottet sätter här sin förhoppning till att vägledning kan sökas i tillämpningen i omkringliggande regioner.

     Utskottet konstaterar vidare att landskapsregeringen är den myndighet som godkänner utbildningsarrangörerna för den grundutbildning som avses i 13 § och det finns för närvarande tre godkända arrangörer av fortbildning på Åland. Landskapsregeringen godkänner även fortbildning som anordnats av sådana utbildningsarrangörer i riket som godkänts av Traficom, men godkännandet är inte ömsesidigt.

     Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en mindre teknisk ändring.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 september 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, specialsakkunniga Bodil Regårdh, lagberedaren Olle Ekström och överkommissarien Benjamin Fellman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordförande Roger Höglund, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 3, 9 och 10 punkter, 6 § 4 mom. och 9 § 2 mom. landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt

     fogas till lagens 4 § en ny 11 punkt samt till lagens 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

4 §

Undantag från de allmänna förarkraven

     De i 3 § 1 mom. föreskrivna kraven gäller inte förare av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer, underhåll eller besiktning eller för vilka körkort för kategori D eller D1 krävs enligt körkortslagen (2015:88) för Åland och vilka körs utan passagerare av underhållspersonal till eller från en servicedepå som är belägen i närheten av närmaste underhållsbas som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) som används i privat bruk för godstransporter i icke-kommersiellt syfte,

     10) som används för transport av material, maskiner och utrustning som föraren använder i sitt arbete eller som används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonen inte är förarens huvudsakliga sysselsättning eller

     11) som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet, förutsatt att framförandet av fordonet inte är en del i förarens huvudsakliga sysselsättning.

 

6 §

Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om utbildningens innehåll, undervisningens omfattning, innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen, tillgodoräknande av annan utbildning samt om hur provet genomförs.

 

9 §

Innehållet i fortbildningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och omfattning, om tillgodoräknande av annan utbildning som förutsätts i den Europeiska unionens regelverk samt om hur sådan utbildning genomförs.

 

13 §

Utbildningsarrangör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i denna paragraf avsedd utbildningsarrangör ska vid användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för e-lärande i utbildningen, vara för detta godkänd av landskapsregeringen i enlighet med de krav som anges i bilaga I avsnitt 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG. Med e-lärande avses digitala undervisningsmetoder där lärare och studerande samtidigt deltar genom en teknisk anslutning som medger en tillförlitlig användaridentifiering och har lämpliga kontrollmedel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 19 november 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson