Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 8/2013-2014

·       Landskapsregeringens yttrande nr 8/2013-2014-s

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets slutsatser 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Genomförandet av avtalet i landskapet kommer inte att föranleda lagändringar.

 

Utskottets slutsatser

 

Utskottet konstaterar att ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan

Europeiska unionen och Republiken Filippinerna motsvarar ramavtalet med Socialistiska republiken Vietnam. Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar ramavtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 27 november 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson