Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2020-2021

Tillhör ärendet: Beslut inom kulturbudgeten
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Beslut inom kulturbudgeten

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 41/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att till Ålands kulturdelegation förs beslutanderätt i fråga om stöd till bildningsförbunds verksamhet, med stöd av landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget utgör en kodifiering av praxis och att kulturdelegationens helhetsansvar för kultursektorn och dess finansiering klargörs. Stödförutsättningarna för bildningsförbunden förblir dock oförändrade. Utskottet har inga invändningar mot lagförslaget.

     I samband med ärendets behandling har det framkommit att en översyn av regelverket inom kultursektorn planeras vilket utskottet välkomnar. Utskottet emotser att kulturdelegationens status samt bestämmanderätt klargörs i samband med översynen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 november 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, kulturchefen Jan-Ole Lönnblad, kulturdelegationens ordförande Anita Husell-Karlström samt kulturplaneraren Yvonne Törneroos.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 19 november 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson