Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland

·       Republikens presidents framställning nr 5/2014-2015

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

I presidentens framställning föreslås att självstyrelselagen för Åland ändras så att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ska skötas av kommunerna, på Åland ska skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag.

     Den föreslagna lagen ska behandlas i grundlagsordning i riksdagen och godkännas med kvalificerad majoritet av Ålands lagting. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att den slutgiltigt har antagits efter det riksdagsval som hålls 2015.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt gällande självstyrelselag hör hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet med några undantag till landskapets lagstiftningsbehörighet medan smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur däremot hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt självstyrelselagens 30 § 8 punkt ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur, i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan i landskapslag bestämd myndighet.

I samband med lagstiftningskontrollen av lagtingets beslut att anta en landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ansåg Ålandsdelegationen och högsta domstolen att det inte med stöd av 30 § 8 punkten i självstyrelselagen är möjligt att inom de områden som hör till rikets lagstiftningsbehörighet överföra sådana uppgifter som enligt rikslagstiftningen ankommer på kommunerna. Eftersom uppgiften föreslogs överföras till en landskapsmyndighet, ÅMHM, beslöt presidenten att 1 a § i landskapslagen skulle förfalla.

Mot denna bakgrund föreslås att 30 § 8 punkten i självstyrelselagen ändras och att en ny 9 punkt fogas till paragrafen. Genom ändringen kommer landskapsregeringen eller en myndighet som lyder under denna att kunna sköta också sådana smittskyddsuppgifter enligt rikslagstiftningen ankommer på kommunerna.

     Utskottet konstaterar att den föreslagna ändringen av självstyrelselagen, som är den åttonde i ordningen sedan lagens ikraftträdande 1993, möjliggör att uppgiften att handha bekämpandet av smittosamma sjukdomar hos människor och husdjur överförs till ÅMHM på det sätt som lagtinget beslöt i landskapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Utskottet välkomnar därför framställningen och föreslår att lagtinget för sin del ska godkänna förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24.11.2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Åke Mattsson och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet, som konstaterar att lagtingets beslut i ärendet skall fattas i den ordning 69 § 1 mom. självstyrelselagen förutsätter,

att lagtinget för sin del godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt regeringens proposition nr 217/2014 rd.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 27 november 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson