Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-11-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Uppdaterade bestämmelser i polislagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2017-2018

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att polislagen för Åland ändras. Ändringarna är till stor del tekniska och berör i huvudsak bestämmelserna om hemliga metoder för inhämtande av information och uppdateringar i hänvisningar till förnyad rikslagstiftning. De föreslagna bestämmelserna överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i rikets polislag. Några uppdateringar är av större betydelse, såsom uppdatering av bestämmelserna om polisens möjlighet att utföra mer omfattande säkerhetsvisitationer vid tillställningar samt polismans rätt till tillträde till utrymme som omfattas av hemfrid, om det finns grundad anledning att befara att skjutvapen missbrukas eller att ett ärende om återkallande av tillstånd för skjutvapnet inletts.

     I och med att de rättsområden polislagen berör är delad behörighet och då man valt att anta den åländska polislagen som en fulltextlag och inte i form av en blankettlag där ändringar i rikets polislag träder i kraft automatiskt på Åland, är det av vikt att den åländska polislagen kontinuerligt uppdateras för att en informativ och enhetlig åländsk polislag ska uppnås. Landskapsregeringens avsikt är att merparten av de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt, men det finns även bestämmelser som föreslås träda i kraft vid en senare tidpunkt. De förslagna ändringarna av polislagen är därför uppdelade i två lagförslag.

 

Utskottets förslag

 

Förslaget till ändring av polislagen

 

Utskottet konstaterar att den absoluta merparten av de bestämmelser som föreslås ändrade i lagförslaget hör till riksdagens behörighet. I samband med att gällande polislag för Åland antogs valdes en lagstiftningsteknik som kallas fulltextlag vilket innebär att det i lagen ingår både bestämmelser som hör till lagtingets och riksdagens behörighet. Valet av lagstiftningsteknik påverkar inte fördelningen av behörighet mellan Åland och Finland så till den del det handlar om rikets behörighet gäller rikets lagar oavsett vad som står i den åländska lagen.

     Sedan polislagen för Åland senast ändrades har det i rikslagstiftningen företagits 14 ändringar vilka nu beaktas i de båda lagförslagen. Efter det att lagförslaget överlämnades till lagtinget har ytterligare två propositioner med förslag till ändringar i rikslagen överlämnats till riksdagen varför ytterligare ändringar i polislagen för Åland är att vänta. Orsaken till de många ändringarna i polislagen är bland annat att utvecklingen är snabb i fråga om polisens tekniska hjälpmedel.

     Utskottet har inte några invändningar i sak i fråga om de föreslagna ändringarna i polislagen. Eftersom största delen av lagförslaget hör till riksdagens behörighet hade det inte varit möjligt att företa några ändringar i sak även om utskottet hade önskat det. Utskottet föreslår därför att lagtinget ska anta lagförslagen oförändrade men för nedan ett principiellt resonemang i fråga om valet av lagstiftningsteknik.

 

Valet av lagstiftningsteknik

 

Utskottets principiella inställning är att landskapsregeringen och lagtinget i så stor utsträckning som möjligt fullt ut ska utnyttja lagtingets lagstiftningsbehörighet så att de åländska lagarna anpassas till förhållandena på Åland.

     Eftersom behörighetsområdena ofta går in i varandra förekommer det inte sällan att det i en åländsk lag delvis ingår bestämmelser som hör till riksdagens behörighet. Möjligheten att i en lagtingslag ta in stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i riksdagslag, framgår av självstyrelselagens 19 § enligt vilken sådana stadganden i en landskapslag inte medför ändring i fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet.

     Bestämmelsen i självstyrelselagen möjliggör både s.k. fulltextlagar som Polislagen för Åland och så kallade blankettlagar, alltså lagar där det i en åländsk lag sägs att en riksdagslag ska gälla på Åland helt eller delvis. Blankettlagar kan antas både på områden där lagstiftningsbehörigheten är delad och på områden där lagstiftningsbehörigheten helt och hållet hör till lagtingets behörighet. 

     Enligt utskottets åsikt bör lagtingets behörighet i första hand användas fullt ut och blankettlagar bör undvikas på områden som hör till lagtingets behörighet, förutom i de fall där den politiska viljan uttryckligen är att det är mest ändamålsenligt att samma bestämmelser ska gälla på Åland som i Finland. Så har varit fallet t.ex. i fråga om tekniska bestämmelser om livsmedelsäkerhet. Också i de fall när blankettlagstiftning används bör den givetvis föregås av en noggrann analys av behovet av egna bestämmelser på området.

     På områden där lagstiftningsbehörigheten är delad och i synnerhet där merparten av behörigheten hör till riksdagen kan det finnas starkare motiv för en blankettlag. Även här bör blankettlagen givetvis föregås av en noggrann analys av behovet av egna bestämmelser.

     Alternativet till blankettlagar på blandade behörighetsområden är s.k. fulltextlagar. Ett av motiven för en fulltextlag är att det ska gå att utläsa alla bestämmelser ur en och samma lag i den åländska lagsamlingen, vilket är positivt. Utskottet konstaterar dock att detta syfte förfelas med en lag som liksom polislagen som för närvarande genomgår täta ändringar. En fulltextlag innebär i ett sådant fall tvärtom att så fort en bestämmelse inom riksdagens behörighet ändras blir den åländska fulltextlagen till den delen direkt missvisande vilket enligt utskottets mening ytterst är en rättsäkerhetsfråga. För att både poliserna och den berörda allmänheten ska kunna utläsa vad som gäller måste man veta vilka bestämmelser i Polislagen för Åland som hör till riksdagens behörighet samt vilka ändringar de bestämmelserna har genomgått.       

     En ytterligare aspekt som kan vägas in är användningen av de begränsade lagberedningsresurserna. För att en fulltextlag som till stora delar innehåller bestämmelser inom riksdagens behörighetsområde ska vara fungerande måste lagberedningsresurser användas för en kontinuerlig uppdatering av lagen så fort rikslagen ändras. Lagberedningsresurserna ägnas i sådana fall åt att bereda lagändringar som lagtinget inte kan påverka eftersom de ligger inom rikets behörighet. Resurserna bör enligt utskottets mening istället ägnas åt lagstiftning inom lagtingets behörighet så att lagarna anpassas till behoven och möjligheterna på Åland. På så sätt tas lagtingets lagstiftningsbehörighet tillvara fullt ut.

     Utskottet konstaterar att detta lagförslag belyser problemet med blandade behörighetsområden vilket bör klargöras i samband med kommande ändringar av självstyrelselagen. Enligt utskottets åsikt bör landskapsregeringen i samband med nästa större ändring av Polislagen för Åland mot bakgrund av ovan nämnda överväga en ändring av lagen så att det i lagen ingår enbart bestämmelser inom lagtingets behörighet medan det på rikets behörighetsområde hänvisas till gällande riksdagslagar.       

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 september 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedarna Hans Selander och Alexandra Favorin, juristen Camilla Hägglund-Palmqvist och polismästaren Maria Hoikkala.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.

 

 

 

Mariehamn den 29 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson