Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering, § 10 och § 11

·       Lagmotion nr 2/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Lagmotionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Lagmotionen

 

I lagmotionen föreslås att besiktningsintervallerna ändras för person- och paketbil i privat bruk så att den första kontrollbesiktningen ska utföras för första gången under det fjärde året efter det år då fordonet togs i bruk samt vartannat år därefter.

     Förslås också att person- och paketbilar i privat bruk som har en ålder om minst 30 år och som är godkända som veteranbilar och som har en veteranbilsförsäkring hos ett försäkringsbolag inte ska behöva genomgå kontrollbesiktning.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen ska förkastas men att betänkandets motivering ska bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Besiktningsintervallerna för person- och paketbil i privat bruk

 

Utskottet konstaterar i likhet med motionärerna att den åländska bilparken inte utsätts för den negativa påverkan som vintersaltning av vägar utgör och utskottet delar motionärernas bedömning att de åländska bilarna är mindre medkörda i förhållande till sin ålder än motsvarande bilpark i andra regioner.

     I Sverige föreslog Transportstyrelsen i oktober 2015 att kontrollbesiktning ska ske vartannat år för personbilar. Enligt Transportstyrelsen har personbilar betydligt färre tekniska brister idag jämfört med för 15 år sedan och många av de problem som fordon har idag är saker som en fordonsägare ändå ska ha kontroll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror enligt Transportstyrelsen heller inte på att bilar har tekniska brister. I utredningen konstateras också att Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har idag utan att trafiksäkerheten blivit lidande.

     Transportstyrelsen föreslår att ändringen ska träda ikraft i februari 2018 men för de ändrade besiktningsintervallerna föreslås en stegvis övergång där gruppen med nyare fordon tidigare kommer att gå över till det nya regelverket medan med äldre fordon kommer att besiktas ytterligare ett år innan de övergår till det nya regelverket. Det innebär att de nya besiktningsintervallerna kommer att vara fullt ut genomförda under år 2022. Utskottet konstaterar att en liknande övergång skulle behöva övervägas ifall det blev aktuellt med förändrade besiktningsintervaller också på Åland.

 

 

Veteranbilar

 

I motionen förslås även att person- och paketbilar i privat bruk som är godkända som veteranbilar och som har en veteranbilsförsäkring hos ett försäkringsbolag inte ska behöva genomgå kontrollbesiktning. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är tveksamt om besiktning vartannat år av veteranfordon som används i mycket begränsad omfattning, kan anses motiverad. Utskottet ställer sig däremot tveksamt till om kravet på kontrollbesiktning helt ska kunna slopas.

     Utskottet har i samband med ärendets behandling konstaterat att fordon som besiktigats och registrerats som veteranfordon är befriade från fordonsskatt enligt fordonsskattelagen. Enligt vad utskottet fått erfara torde undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten inte påverka skattskyldigheten.

 

Lagöversyn aktuell

 

Utskottet ställer sig principiellt positivt till en översyn av besiktningsintervallerna för bland annat person- och paketbilar i privat bruk samt veteranfordon eftersom det vore till stor fördel för fordonsägarna med längre intervaller samtidigt som erfarenheter från andra håll visar att ökade intervall inte torde ha någon större påverkan på trafiksäkerheten.

     En sedvanlig beredning av lagändringar är dock till fördel och eftersom landskapsregeringen, enligt vad utskottet fått erfara, planerar att under hösten 2016 företa en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av nya EU-direktiv anser utskottets att landskapsregeringen i samband med översynen även bör överväga förändringar av besiktningsintervallerna. Samtidigt bör landskapsregeringen planera i vilken takt de nya bestämmelserna ska införas samt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av konsekvenserna för Motorfordonsbyråns verksamhet.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 11 april 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, avdelningsjuristen Petra Bengts, trafikinspektören Bengt Karlsson och förvaltningschefen Rainer Åkerblom (per e-post). 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

     Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av viceordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Petri Carlsson, Mikael Staffas och Tony Wikström. Ordföranden Harry Jansson och ledamöterna Bert Häggblom och Brage Eklund föreslog att lagförslaget i motionen ska godkännas.

     Utskottet beslöt att viceordföranden Roger Eriksson ska presentera betänkandet.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar lagförslaget i motionen men bringar betänkandets motivering landskapsregeringen för kännedom.

 

 

 

 

Mariehamn den 28 april 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson