Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag-och kulturutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola kompletteras med bestämmelser som fallit bort under tidigare ändringar samt att några mindre ändringar av lagen görs.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om lagförslaget

Utskottet har inga invändningar till lagförslaget som till stora delar utgörs av en teknisk korrigering.

 

Barnkonsekvensbedömningar

Lagtinget har beslutat att FN:s barnkonvention ska gälla också på Åland och ett bra verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och att synliggöra barnets bästa är de s.k. barnkonsekvensanalyserna. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan beslutsfattarna arbeta systematiskt för att försäkra sig om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.

     Enligt utskottets mening är lagstiftningen om barnomsorg och grundskola ett typexempel på ärenden där vikten av ett barnperspektiv är stor. Den föreslagna ändringen är av mera teknisk natur men utskottet anser generellt att lagstiftning av den här typen bör föregås av en barnkonsekvensbedömning. Utskottet ställer också sin förhoppning till att landskapsregeringen ska uppmana skolorna att så långt det är möjligt involvera de berörda eleverna i arbetet med implementeringen av lagen så att barnperspektivet beaktas.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd och juristen Laura Korpi.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 19 november 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson