Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2018-2019

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 27/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om webbplatsers och mobila applikationers tillgänglighet inom förvaltningen. Genom lagen genomförs inom landskapets lagstiftningsbehörighet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (tillgänglighetsdirektivet).

     Den föreslagna lagens syfte är att var och en ska på lika villkor kunna använda webbplatser och mobila applikationer som tillhandahålls av myndigheter inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Enligt förslaget ska lagen innehålla bestämmelser om vilka krav som ska gälla med avseende på webbplatsernas och de mobila applikationernas tillgänglighet. Det ska vara möjligt att avvika från tillgänglighetskraven enligt i lagen föreskrivna grunder. Varje myndighet ska tillhandahålla ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats och i anslutning till sina mobila applikationer.

     Enligt lagförslaget ska landskapsregeringen fungera som tillsynsmyndighet och landskapsregeringen ska ha i lagen föreslagna uppgifter och befogenheter. Den föreslagna lagen innehåller olika övergångstider för när lagen ska tillämpas i förhållande till webbplatserna och de mobila applikationerna. Visst digitalt innehåll ska vara undantaget från tillgänglighetskraven. Landskapsregeringen föreslår att lagen träder i kraft så snart som möjligt. Tillgänglighetsdirektivet förutsätter att det ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 23 september 2018.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar lagförslaget som är ett led i arbetet för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra.         

     Utskottet konstaterar att Åland redan omfattas av den FN- konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till vilken lagtinget gav sitt bifall den 27 maj 2015. Konventionen upptog i sin tur inga nya rättigheter, utan befäste redan befintliga rättigheter som garanteras i andra internationella konventioner om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vidare konstaterar utskottet att det redan med stöd av gällande lagstiftning inte är tillåtet att diskriminera personer med funktionsnedsättning vilket bland annat framgår av landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland. Det föreliggande lagförslaget innehåller således inga stora nyheter utan utgör en uppföljning och konkretisering av redan gällande bestämmelser.

     Tillämpningen av lagen förutsätter dels viss standard på webbplatser och applikationer hos de myndigheter och andra som omfattas av lagen, dels ett verksamhetskunnande. Åda Ab kommer enligt vad utskottet fått erfara, att få en central roll i fråga om tillämpningen av lagen både genom att anordna utbildning och exempelvis genom att göra mallar för de tillgänglighetsutlåtanden som varje myndighet ska tillhandahålla på sin webbplats. Eftersom även mindre föreningar som tillhandahåller tjänster som specifikt tillgodoser behoven för eller är avsedda för personer med funktionsnedsättning kan ha nytta av Ådas information sätter utskottet sin förhoppning till en generös inställning från Ådas sida i fråga om den information och utbildning som anordnas för myndigheter.

     Ålands landskapsregering fungerar enligt lagförslaget som tillsynsmyndighet. Utskottet konstaterar att tillsynen enligt den av riksdagen antagna lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ankommer på Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som liksom landskapsregeringen även ska utöva tillsyn över sin egen webbplats.

     Utskottet konstaterar avslutningsvis att det i lagen ingår en bestämmelse om att en myndighet kan avvika från tillgänglighetskraven om myndigheten med stöd av en förhandsbedömning kan visa att iakttagandet av kraven skulle lägga en oproportionell börda på myndigheten. Vid bedömningen av om en anpassning är proportionell ska beaktas bland annat myndighetens storlek. Direktivet bör således tillämpas på ett sätt som är rimligt i förhållande till den ringa storleken på många myndigheter på Åland.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 september 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört VD:n för Åda Ab Katarina Donning, landskapsregeringens IT-ansvariga Ronny Lundström och systemförvaltaren Ida Eriksson samt verksamhetsledaren för Ålands handikappförbund Susanne Broman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 11 december 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson