Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2015-2016

Tillhör ärendet: Ändring av kommunallagen
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av kommunallagen

·       Lagmotion nr 1/2015-2016

 

INNEHÅLL

Lagmotionen. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Lagmotionen

 

I lagtingsledamoten Harry Jansson m.fl. lagmotion föreslås att 40 § i Kommunallagen för Åland ändras så att en medlem av landskapsregeringen inte ska vara valbar vid valet av presidium i ett kommunfullmäktige. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet ställer sig principiellt positivt till en översyn av reglerna om valbarhet till kommunernas fullmäktigepresidier men konstaterar att ärendet inte är brådskande eftersom förändringar av denna typ inte bör företas under en pågående mandatperiod. Enligt vad utskottet fått erfara planeras en översyn av kommunallagen under innevarande mandatperiod. Eftersom en regelrätt beredning av lagstiftningsärenden är att föredra samtidigt som ärendet inte är brådskande föreslår utskottet att motionen ska förkastas men att betänkandets motivering ska bringas landskapsregeringen för kännedom.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 4 april 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministrarna Nina Fellman och Mats Perämaa.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

     Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av viceordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Petri Carlsson, Mikael Staffas och Tony Wikström. Ordföranden Harry Jansson och ledamöterna Bert Häggblom och Brage Eklund fogar en reservation till betänkandet.

     Utskottet beslöt att viceordföranden Roger Eriksson ska presentera betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar lagförslaget i motionen men bringar betänkandets motivering landskapsregeringen för kännedom.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 

 


 

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2016-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande gällande lagmotion nr 1/2015-2016 om ändring av 40 § i Kommunallag för Åland

 

Allmänt

 

Utskottets majoritet har beslutat förkasta lagförslaget om att en medlem av landskapsregeringen inte längre ska vara valbar till ett kommunfullmäktiges presidium.

 

Motivering

 

Undertecknade anser att beslutet om förkastande är olyckligt med beaktande av alla de problem som en ministers aktiva medverkan i det kommunala beslutsfattandet förorsakar både för den egna kommunen och för landskapsregeringens interna beslutsfattande. Under utskottets behandling av ärendet har det inte enligt vår mening framkommit någon omständighet som skulle tala emot behovet av den föreslagna lagändringen. Särskilt med beaktande av alla de reformer som den sittande landskapsregeringen planerar under innevarande mandatperiod, anser vi att lagmotionen borde ha godkänts i föreliggande form.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar det i lagmotionen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

 

 

Mariehamn den 28 april 2016

 

 

 

Harry Jansson

 

 

Bert Häggblom

 

 

Brage Eklund