Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2016-2017

Tillhör ärendet: Vattenfarkoster
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Vattenfarkoster

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2015-2016

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15a/2015-2016

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagstiftningen om fritidsbåtar och vattenskotrar (vattenfarkoster) ses över. Ändringarna beaktar den Europeiska unionens förnyade regelverk. Dessutom föreslås att regelverket förtydligas vad gäller utrustningskrav vid framförande av vattenfarkoster, samt att till rikets behörighet hörande produktkrav inte ska återges med nuvarande detaljeringsgrad.

     Bestämmelserna om registreringsplikt föreslås kompletterade med bestämmelser om en första registrering och därefter följande ändringsregistrering.

     I ett kompletterande lagförslag föreslår landskapsregeringen att lagförslaget om vattenfarkoster ändras så att motoreffektgränsen för registeringsplikt för fritidsbåtar med utombordsmotor höjs från 15 till 115 kilowatt samt för fritidsbåtar med inombordsmotor och fritidsbåtar med inombordsmotor med utombordsdrev från 37 till 300 kilowatt. Den föreslagna motoreffektgränsen för registeringsplikt motsvarar drygt 154 respektive drygt 402 hästkrafter så att den omfattar de största och mest snabbgående motorbåtarna. Samtidigt föreslås lagtekniska följdändringar i bestämmelser som tills nu har varit kopplade till registreringsplikten, samt att bestämmelserna om ordningsbot för vattenfarkostregistreringsförseelse ändras med beaktande av vad Finlands regering har föreslagit i proposition nr 115/2016 till riksdagen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar de båda lagförslagen i den lydelse de har i landskapsregerings lagförslag 15/2015-2016 och 15 a/2015-2016 dock så att farkoster som när lagen träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret och för vilka registreringsplikten då upphör, är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister under längst 2 istället för föreslagna 10 kalenderår efter lagens ikraftträdande.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet finner det positivt med klarare regelverk för fritidsbåtar och vattenskotrar samt tydligare bestämmelserna om vattenskotrars utrustning. Utskottet omfattar även att bestämmelserna om registreringsplikt kompletteras med bestämmelser om den första registreringen och om därefter följande ändringsregistrering. Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag att fritidsbåtsregistret byter namn till det mer korrekta Ålands vattenfarkostregister.

     Vidare välkomnar utskottet att landskapsregeringen i det kompletterande lagförslaget föreslår att det ursprungliga lagförslaget om vattenfarkoster ändras så att motoreffektgränsen för registeringsplikt höjs avsevärt. De föreslagna höjningarna medför att registreringsplikten kommer att omfatta enbart de största och mest snabbgående motorbåtarna.

     Utskottet välkomnar även förslaget i det kompletterande förslaget att de materiella bestämmelserna om ordningsbot införs i landskapslagen om vattenfarkoster istället för att intas i ordningslagen för landskapet Åland.

     Mot bakgrund av ett utlåtande från datainspektionen föreslår utskottet att farkoster som när lagen träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret och för vilka registreringsplikten då upphör, är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister under längst två, istället för föreslagna tio kalenderår efter lagens ikraftträdande. Bestämmelsen skulle på så sätt motsvara rikets 19 § i lagen om farkostregister enligt vilken personuppgifter som hänför sig till farkoster ska avföras ur registret när två år förflutit från utgången av det år under vilket farkosten slutgiltigt har avregistrerats.

     Vid behandlingen av ärendet har utskottet övervägt utrustningsbehovet för framför allt små vattenskotrar. Enligt vad utskottet fått erfara är även de mindre vattenskotrarna i ursprungsskick utrustade med en pump eftersom de är tillverkade så att det ska vara möjligt att dyka med dem. Dessutom finns det en mängd olika former av drivankare som kan användas på mindre vattenfarkoster och som kan förvaras i ett litet förvaringsutrymme som finns åtminstone i alla nya vattenskotrar. Utskottet föreslår därför ingen ändring i lagförslaget till denna del.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 juni 2016 och den 21 november 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, landshövding Peter Lindbäck, byråchefen Petra Bengts, polismästaren Maria Hoikkala, sjöbevakningschefen Kim Westman, lagberedaren Olle Ekström samt Alandia Försäkrings marknadschef för fritidsbåt på Åland Daniel Mattsson. Utskottet har även inhämtat ett utlåtande från Datainspektionen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

     Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 5-2. Ledamöterna Bert Häggblom och Brage Eklund fogar en reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för vattenfarkoster utan ändringar samt

 

att lagtinget antar förslaget till landskapslag om vattenfarkoster i följande lydelse:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om vattenfarkoster

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget)

 

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1 – 3 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

2 kap.
Vattenfarkosters användning

 

4 – 9 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

3 kap.
Ålands vattenfarkostregister

 

10 – 17 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

 

4 kap.
Straff

 

18 – 24 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

5 kap.
Särskilda bestämmelser

 

25 – 26 §§

(Lika som i lagförslaget).

 

27 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     ( 1-2 mom. lika som i lagförslaget).

Vid ikraftträdandet av denna lag ändras benämningen fritidsbåtsregistret till Ålandsvattenfarkostregister. Farkoster som när denna lag träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret och för vilka registreringsplikten då upphör, är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister under längst två kalenderår efter lagens ikraftträdande. En icke registreringpliktig vattenfarkost kan dock avregistreras tidigare i enlighet med lagens 15 §.

 

 

Mariehamn den 8 december 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson