Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden

·       Republikens presidents framställning nr 12/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden är en av FN:s nio viktigaste människorättskonventioner. Där åläggs en part att säkerställa att påtvingat försvinnande är en straffbar gärning enligt dess straffrätt. Landskapets behörighet omfattar påtvingade försvinnanden enligt konventionen, när de utförs av företrädare för Ålands landskapsregering eller med dess bemyndigande, stöd eller samtycke.

     Lagstiftningen om straff- och processrätt hör till största delen till rikets lagstiftningsbehörighet, men lagtinget har rätt att lagstifta om bötesstraff, utsättande av vite och annat äventyr inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Landskapets lagstiftningsbehörighet gäller också disciplinär bestraffning.

     I Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande om Ålands självstyrelse i utveckling sägs det att det ännu inte har införts några straffbestämmelser i landskapslagstiftningen när det gäller landskapsregeringen och dess tjänstemän. Med stöd av 71 § i 1991 års självstyrelselag tillämpas på tjänstebrott därför strafflagens straffbestämmelser sådana de lydde den 1 januari 1993 tills lagtinget utövar sin behörighet.

     Lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att landskapslagstiftningen ska stämma överens med avtalets bestämmelser. På lagberedningen bereds för närvarande en egen tjänstebrottslag vid sidan om revidering av nuvarande tjänstemannalagen.

    

     Utrikesministeriet har den 1 februari 2022 begärt landskapsregeringens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt till lag om ändring av 11 kapitel i strafflagen. Landskapsregeringen lämnade inget utlåtande till utrikesministeriet, då man konstaterade att man inte har några invändningar mot propositionen. Landskapsregeringen har den 21 oktober 2022 lämnat ett utlåtande till riksdagens lagutskott om tidigare nämnda proposition. Landskapsregeringen konstaterade att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras för att avtalet till dessa delar ska träda i kraft i landskapet, samt att landskapsregeringen handlägger en begäran om yttrande gällande en framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att avtalet till största delen berör rikets behörighet men att avtalet kräver lagtingets samtycke på grund av att tjänstebrott hör till lagtingets behörighet. Enligt vad utskottet fått erfara kommer ett förslag till bestämmelser om tjänstebrott att överlämnas till lagtinget under våren.

     Utskottet konstaterar att frågan om försvinnanden har aktualitet på grund av det pågående anfallskriget i Ukraina. Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att ett bifall bör ges och föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket. Slutligen emotser utskottet förslaget till lagstiftning om tjänstebrott.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 december 2022 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har hört ministern Roger Höglund samt avtalschefen Tiina Robertsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 10 januari 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson