Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2020-2021

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny offentlighetslagstiftning

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I lagförslaget föreslås att den åländska offentlighetslagstiftningen ska revideras i sin helhet. Lagförslagets syfte är att stärka offentlighetsprincipen och öka öppenheten inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Offentlighetslagstiftningen ska moderniseras så att den är bättre anpassad till den tekniska utvecklingen. Samtidigt ska reglerna om offentlighet och sekretess bli tydligare. Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet ska ersättas med offentlighetslagen för Åland. I lagförslaget ingår sammanlagt förslag till 52 landskapslagar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några mindre ändringar. Bland annat fogas en bestämmelse om lagens syfte till den föreslagna offentlighetslagen för Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om lagförslaget

 

Öppenhet och transparens utgör centrala komponenter i ett rättssamhälle. Vars och ens rätt att fritt bilda sig åsikter, att uttrycka sina åsikter om gemensamma angelägenheter och att påverka är en grundläggande fri- och rättighet som finns inskriven i grundlagen. Den rättigheten kan tillgodoses endast om man på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt kan ta del av verksamheten inom alla organ som utövar offentlig makt och få information både om samhällsförhållandena och om den verkan det allmännas åtgärder har på samhällsförhållandena.

     Det enorma flödet av information i sociala media samt den därmed ökande spridningen av konspirations- och andra liknande teorier förstärker behovet av öppenhet och med ökad öppenhet förstärks tilliten för myndigheten. Utskottet välkomnar därför det väl beredda förslaget till en ny och modernare offentlighetslagstiftning som tar sin utgångspunkt i att myndigheterna aktivt ska verka för att vars och ens rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar förverkligas.

 

Lagens syfte

 

Utskottet föreslår ett tillägg till lagförslagets 2 § enligt vilket syftet med lagen är att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen. Förslaget ges i förtydligande syfte och innebär ingen egentlig ändring i sak i relation till lagförslaget och dess motiveringar. Genom att lyfta fram syftet i lagens inledning vill utskottet inskärpa att lagen ger myndigheterna en skyldighet till öppenhet vilket ska genomsyra tillämpningen av lagen.

 

Utan dröjsmål

 

Enligt lagförslagets 17 § ska en myndighet lämna ut myndighetshandlingar och uppgifter utan dröjsmål, dock senast inom 15 dagar efter att myndigheten har tagit emot en begäran. Utskottet konstaterar att huvudregeln således är att handlingar ska ges ut genast eller så snart som möjligt alltså samma eller nästa arbetsdag. Bestämmelsen om 15 dagar måste här ses som ett undantag vilket utskottet önskar förtydliga genom en ändring så att det måste finnas särskilda skäl för att inte lämna ut en handling genast. Sådana särskilda skäl kan exempelvis vara att handlingarna kräver en viss granskning eller bearbetning. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gäller dock enligt 17 § 2 mom. fortsättningsvis 30 dagar efter att myndigheten har tagit emot en begäran.

 

Offentligheten av föredragningslistor

 

Utskottet konstaterar att praxisen beträffande offentliggörande av föredragningslistor före möten varierar mellan kommunerna på Åland. Enligt 9 § i förslaget till offentlighetlag blir protokollen offentliga först då de har justerats och i motiven sägs att ” … finns ofta inget rättsligt hinder för att en myndighet publicerar förslag till beslut eller föredragningslistor på sin webbplats redan före respektive ordinarie möte”. Utskottet konstaterar att varken lagens bestämmelser eller formuleringen i motiveringen avlastar myndigheterna från deras informationsplikt.

     I riksdagslagen om offentlighet är bestämmelsen densamma som i föreliggande förslag. Eftersom det många gånger är enklast att uppfylla informationsplikten genom att offentliggöra föredragningslistorna uppfyller kommunerna i Finland i regel sin informationsplikt genom offentliggörande av föredragningslistorna på förhand. Alternativet vore att exempelvis genom pressmeddelanden eller på myndighetens hemsida beskriva innehållet i de ärenden som finns i föredragningslistan.

     Utskottet förutspår att den nya lagens uttryckliga uppmaning till myndigheterna att aktivt arbeta för öppenhet i praktiken kommer att leda till att kommunerna på Åland offentliggör sina föredragningslistor. På så sätt får också alla medborgare på Åland samma rätt till insyn i beslutsfattandet i den kommun man bor i.

 

Offentligt ägda bolag

 

Enligt 4 § 5 punkten i förslaget till offentlighetslag för Åland avses med myndighet ”juridiska och fysiska personer då de genom landskapslag eller med stöd av landskapslag sköter offentliga förvaltningsuppgifter”. Detta innebär att exempelvis bolag, oavsett om de är offentligt ägda eller inte, samt föreningar omfattas av lagen till den del de sköter offentliga förvaltningsuppgifter. 

     Begreppet offentliga förvaltningsuppgifter är kopplat till myndighetsutövning, alltså till utövandet av offentlig makt. Så kallad medelbar förvaltning ska vara klart definierad och avgränsad i lagstiftningen och den är överhuvudtaget inte möjlig i fråga om uppgifter som innebär en betydande utövning av offentlig makt.  Detta innebär att juridiska och fysiska personer inte utan stöd av lag kan sköta offentliga förvaltningsuppgifter.

     Offentligheten av sådana uppgifter som inte är offentliga förvaltningsuppgifter och som sköts av offentligt hel- eller majoritetsägda bolag, är inte föremål för reglering i lagförslaget men utskottet har fått erfara att landskapsregeringen avser inkomma med ett lagförslag mot bakgrund av utvecklingen mot en ökad bolagisering av offentlig verksamhet. Gränsdragningen kan delvis vara utmanande eftersom det å ena sidan handlar om insyn i hur skattemedel används, å andra sidan bolagens behov av affärshemligheter för förverkligandet av sitt uppdrag. I Sverige är offentligheten för offentligt ägda bolag utsträckt till situationer där bolagen utövar bestämmande och inom justitieministeriet pågår en utredning av behovet av liknande bestämmelser i Finland.

     Utskottet förutsätter att lagförslaget om offentligheten av uppgifter som sköts av offentligt hel- eller majoritetsägda bolag, utan dröjsmål ska överlämnas till lagtinget.                  

 

Upphandlingar

 

Utskottet konstaterar att den föreslagna offentlighetslagen gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden medan landskapslagen om offentlig upphandling reglerar upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Bolag och övriga juridiska och fysiska personer som genom landskapslag eller med stöd av landskapslag sköter offentliga förvaltningsuppgifter omfattas också av offentlighetslagen då de sköter nämnda uppgifter men tillämpar inte i övrigt vare sig förvaltningslagen eller offentlighetslagstiftningen.

 

Övrigt lagstiftningsbehov

 

Förutom ovan nämnda aviserade lagstiftning om offentligheten inom offentligt ägda bolag borde en lagstiftning som implementerar EU-direktivet 2016/943 om skydd av företagshemligheter, överlämnas till lagtinget. Bestämmelsen om företagshemligheter i 21 § 9 p. i offentlighetslagen, är nämligen tämligen kategoriska medan EU-direktivet, vars huvudregel är att företagshemligheter ska respekteras, ändå medger vissa undantag. Utskottet finner dock att den föreliggande lagstiftningen är så fundamental och brådskande att lagtinget bör godkänna den i avvaktan på kommande kompletteringar med anledning av direktivet.

     Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen konstaterar utskottet att det också föreligger ett behov av en översyn av lagstiftningen gällande arkivering samt informationshantering och -säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Syftet bör här vara teknikneutralitet det vill säga att samma regler ska gälla oavsett det tekniska formatet. Även regelverket gällande efterforskningsskydd för s.k. visselblåsare, alltså personer som till massmedia eller kontrollorgan slår larm om myndigheters oegentligheter på sin arbetsplats, bör ses över så att landskapsregeringen inkommer med lagförslag till lagtinget.

 

Övriga ändringar

 

De övriga ändringar som utskottet föreslår i lagförslagen är av språklig eller teknisk natur.

     Utskottet föreslår också ett förtydligande av 21 § om sekretessbelagda myndighetshandlingar så att bestämmelsen om att handlingar som gäller förhandlingar med Finland, andra länder samt Europeiska unionen om de politiska eller ekonomiska relationerna är offentliga om inte utlämnandet av uppgifter ur dem skulle medföra skada eller olägenhet för landskapet. Utskottens förslag är att bestämmelsen vidgas till andra länder och EU bland annat med tanke på avtal med Sverige om tillträde till högre utbildning.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 januari 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, professor Olli Mäenpää, rättschefen Michaela Slotte, avdelningsjuristen Ida Hellgren, lagberedaren Sören Silverström, upphandlingsjuristen Sofia Higson, mediarepresentanterna Anna Björkroos, Daniel Dahlén, Fredrik Granlund och Annika Orre, ledande juristen vid Finlands kommunförbund Ida Sulin, …

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelser:

 

O F F E N T L I G H E T S L A G
för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Offentlighetsprincipen

      Myndighetshandlingar är offentliga, om inte offentligheten särskilt har begränsats i denna lag eller i någon annan lag.

     Myndigheterna ska aktivt verka för att vars och ens rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar förverkligas.

     Myndigheterna ska främja möjligheterna för var och en att med elektroniska hjälpmedel ta del av offentliga myndighetshandlingar i ett elektroniskt format.

 

2 §

Lagens syfte och innehåll

     Syftet med denna lag är att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig en uppfattning samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och att bevaka sina rättigheter och intressen.    

I denna lag finns bestämmelser om rätten att ta del av myndighetshandlingar som förvaras hos myndigheterna samt om myndigheternas skyldigheter för att denna rätt ska efterlevas. I lagen finns även bestämmelser om sekretess, tystnadsplikt och andra nödvändiga begränsningar av offentligheten i myndigheternas verksamhet.

     Om det i en annan landskapslag finns särskilda bestämmelser som avviker från denna lag ska de bestämmelserna gälla.

 

3 §

Tillämpning av rikslagstiftningen om offentlighet och sekretess

     En myndighet tillämpar rikslagstiftningen för sekretess och handlingars offentlighet

     1) i de frågor som avses i 60a § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland och

     2) då myndigheten utför förvaltningsuppgifter inom riksdagens lagstiftningsbehörighet.

     I landskapslagen ( ) om tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet hos Ålands polismyndighet finns bestämmelser om tillämpningen vid Ålands polismyndighet av rikslagstiftning om offentlighet och sekretess.

 

4 §

Myndigheter

     Med myndighet avses i denna lag

     1) landskapets myndigheter förutom Ålands polismyndighet,

     2) kommunala myndigheter,

     3) till Ålands lagting ansluten förvaltning,

     4) landskapets affärsverk, samt

     5) övriga juridiska och fysiska personer då de genom landskapslag eller med stöd av landskapslag sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

     Kommittéer, arbetsgrupper, projektgrupper, utredare och andra organ eller personer som har tillsatts av en myndighet som avses i 1 mom. för att utföra en uppgift eller bereda ett ärende ska betraktas som en separat myndighet vid tillämpningen av denna lag endast då i lag har föreskrivits om att organet eller personen ska ha en självständig ställning i förhållande till den tillsättande myndigheten.

 

5 §

Handling

     Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

 

6 §

Myndighetshandling

     Med myndighetshandling avses en handling som förvaras hos en myndighet och som antingen ska anses ha inkommit till eller upprättats av en myndighet.

     En handling anses ha blivit upprättad av en myndighet när den har upprättats av någon som innehar befattning vid eller annars verkar hos en myndighet. En handling anses ha kommit in till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa.

     En upptagning anses förvarad hos en myndighet om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning anses förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.

 

7 §

Handlingar som inte anses vara myndighetshandlingar

     Som myndighetshandlingar betraktas inte

     1) brev eller andra handlingar som skickas personligen till den som innehar befattning vid eller annars verkar hos en myndighethandlingarna enbart är avsedda för mottagaren som innehavare av annan ställning,

     2) utkast och minnesanteckningar som upprättas inom en myndighet som ett led i beredningen av ett ärende då uppgifterna i en sådan handling varken kommer att påverka eller har påverkat utgången i ärendet,

     3) handlingar som enbart används för intern utbildning, informationssökning eller annan därmed jämförbar intern användning inom en myndighet,

     4) loggar eller förteckningar, som inte ligger till grund för beredningen av ett ärende, i vilka det automatiskt skapas anteckningar om händelser i myndighetens elektroniska data- och kommunikationssystem,

     5) handlingar som ingår i ett allmänt bibliotek, samt

     6) handlingar som har kommit in till en myndighet med anledning av en uppgift som utförs för en enskilds räkning eller som upprättats för utförande av uppgiften.

 

8 §

Registrering av ärenden och myndighetshandlingar

     En myndighet ska upprätthålla ett ärenderegister med information om de ärenden som behandlas eller har behandlats hos myndigheten. En myndighet ska utan dröjsmål registrera i ärenderegistret sådana myndighetshandlingar som har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. En myndighet behöver inte registrera en myndighetshandling om det är uppenbart att handlingen är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.

     I ärenderegistret ska för varje ärende framgå åtminstone

     1) ärendenummer eller motsvarande uppgift som identifierar ärendet,

     2) när ärendet registrerades,

     3) myndighetens åtgärder i ärendet, samt

     4) myndighetshandlingar som inkommit och upprättats i ärendet.

     I ärenderegistret ska för varje myndighetshandling framgå åtminstone

     1) uppgifter som identifierar myndighetshandlingen och det ärende som handlingen hör till,

     2) när myndighetshandlingen registrerades, samt

     3) vem som har upprättat eller kommit in med myndighetshandlingen.

     De myndighetshandlingar som registreras i ärenderegistret ska förvaras och vara möjliga att ta fram i ett allmänt tillgängligt elektroniskt format. Den elektroniska kopian av en offentlig myndighetshandling ska på begäran kunna lämnas ut i enlighet med 18 § 3 mom.

     En myndighet behöver inte omvandla en myndighetshandling till ett allmänt tillgängligt elektroniskt format enligt 4 mom. om myndighetshandlingen inte kan omvandlas till ett elektroniskt format eller om den kan omvandlas enbart så att myndigheten vidtar mer än rutinbetonade åtgärder.

     En myndighet kan vid registreringen eller i något annat skede göra anteckningar om att myndighetshandlingar ska vara sekretessbelagda enligt lag. Sådana anteckningar bör avlägsnas när det inte längre finns grunder för att sekretessbelägga handlingarna.

 

2 kap.
Tidpunkten för när myndighetshandlingar blir offentliga

 

9 §

Tidpunkten för när upprättade myndighetshandlingar blir offentliga

     Myndighetshandlingar som har upprättats av en myndighet blir offentliga vid följande tidpunkter, om inte annat föreskrivs i lag:

     1) en anteckning i ett register eller annan officiell förteckning, när anteckningen har förts in,

     2) protokoll då det justerats om det inte har upprättats för beredning av ett ärende inom myndigheten,

     3) beslut, utlåtande eller annan handling som ska expedieras då expeditionen har undertecknats,

     4) av en myndighet i egenskap av avtalspart fattat beslut samt av myndigheten upprättade handlingar som anknyter till avtalet, när avtalet har undertecknats eller bekräftats på motsvarande sätt, samt

     5) annan hos myndighet upprättad handling då ärendet slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har färdigställts.

     Kommittébetänkande, utredning eller annan motsvarande myndighetshandling som upprättats av ett organ eller en person som saknar en sådan självständig ställning som avses i 4 § 2 mom. offentliggörs då den färdigställda handlingen överlämnas till den tillsättande myndigheten. Om handlingen utgör beredningsmaterial i ett ärende hos den tillsättande myndigheten kan denna i samband med överlämnandet bestämma att den blir offentlig i ett senare skede, dock senast då ärendet har slutbehandlats hos den tillsättande myndigheten.

     Om flera myndigheter tillsammans bereder ett ärende blir hos myndigheterna upprättade handlingar för beredningen offentliga då det gemensamma ärendet slutbehandlats.

     En begäran om anbud i ett upphandlingsärende blir offentlig när handlingen har undertecknats. En begäran om komplettering av ett anbud som gäller upphandling liksom även någon annan rättshandling som avgörs på basis av anbud samt andra handlingar som har sammanställts för behandlingen av anbudsärendet blir offentliga när ett avtal i ärendet har ingåtts.

     Om en expedition utges eller någon annan handling upprättas i ett ärende ska myndigheten i mån av möjlighet se till att en part kan ta del av handlingen innan den blir offentlig.

 

10 §

Tidpunkten för när inkomna myndighetshandlingar blir offentliga

     Myndighetshandlingar som har kommit in till en myndighet blir offentliga så snart de har registrerats, om inte annat föreskrivs i lag. Om en myndighetshandling inte har registrerats för att det är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet blir handlingen offentlig så snart den har kommit in till myndigheten.

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. blir vissa myndighetshandlingar som har kommit in till en myndighet offentliga enligt följande:

     1) tävlingsskrifter och andra dylika handlingar som enligt beslut ska öppnas vid en bestämd tidpunkt blir offentliga när de öppnas, även om de har registrerats före det, samt

     2) inkomna anbudshandlingar är inte offentliga förrän avtal har undertecknats eller myndigheten har beslutat att upphandlingsärendet ska avslutas utan att nya eller kompletterande anbud begärs in.

     Om flera myndigheter gemensamt bereder ett ärende blir handlingar som kommer in från andra myndigheter och som hör till beredningen offentliga då det gemensamma ärendet slutbehandlats.

 

3 kap.
Rätt att ta del av en myndighetshandling

 

11 §

Rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling

     Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling.

     En myndighet kan efter prövning lämna ut uppgifter ur en handling som enligt 9 och 10 §§ ännu inte är offentlig. Vid prövningen får inte insynen i myndighetens verksamhet begränsas mer än vad som är nödvändigt för det intresse som ska skyddas.

 

12 §

Rätt att ta del av en sekretessbelagd myndighetshandling

     Uppgifter om en sekretessbelagd myndighetshandling eller om dess innehåll får lämnas ut endast om så särskilt bestäms i denna lag eller någon annan lag. När endast en del av en handling är sekretessbelagd ska uppgifter i den offentliga delen lämnas ut så att den sekretessbelagda delen inte röjs.

 

13 §

En parts rätt att ta del av en myndighetshandling

     Den som i ett ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller (part) har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig.

     En part, partens ombud eller partens biträde har inte den i 1 mom. avsedda rätten

     1) när utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle strida mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns intresse eller ett annat synnerligen viktigt enskilt intresse,

     2) när det är fråga om en handling som har företetts eller upprättats i samband med förundersökning eller polisundersökning som ännu pågår, om utredningen skulle försvåras av att uppgifter lämnas ut,

     3) när det är fråga om ett förslag till beslut, ett beslutsunderlag eller någon annan därmed jämförbar handling som har upprättats av en myndighet för beredning av ett ärende, så länge myndigheten ännu behandlar ärendet,

     4) när det är fråga om en handling som har upprättats eller skaffats av en myndighet i egenskap av delaktig i en rättegång för förberedelse av en rättegång, om utlämnandet av uppgifter ur handlingen skulle strida mot myndighetens intresse vid rättegången,

     5) när det vid en offentlig upphandling är fråga om en annan anbudssökandes eller anbudsgivares företagshemligheter; uppgift om det totalpris som används vid anbudsjämförelsen ska dock alltid lämnas,

     6) när det är fråga om en sekretessbelagd adress-, telefon- och annan motsvarande kontaktinformation som hänför sig till ett vittne eller en målsägande, till en part eller till någon som har gjort polisanmälan, en barnskyddsanmälan eller någon annan därmed jämförbar anmälan som förutsätter myndighetsåtgärder, om utlämnandet av uppgifter skulle äventyra säkerheten, intressena eller rättigheterna för vittnet, målsäganden eller parten eller för den som gjort anmälan, samt

     7) när det är fråga om en sekretessbelagd del av en handling vars offentlighet ärendet gäller.

     Vad som i denna paragraf föreskrivs om en part gäller inte den vars rätt att söka ändring grundar sig uteslutande på medlemskap i en kommun eller någon annan sammanslutning.

 

14 §

Rätt att ta del av en myndighetshandling som gäller en själv

     Var och en har med de begränsningar som nämns i 13 § 2 och 3 mom. rätt att ta del av de uppgifter som ingår i en myndighetshandling och som gäller personen själv, om inte något annat föreskrivs i lag.

 

4 kap.
Förfarandet vid utlämnandet av myndighetshandlingar

 

15 §

Behörig myndighet

     En begäran om att få ta del av en myndighetshandling lämnas in till den myndighet där handlingen förvaras. En begäran kan också framställas muntligen.

     Om en myndighet inte förvarar den begärda myndighetshandlingen ska den utan dröjsmål överföra begäran till en myndighet som anses förvara handlingen. Den som begärt (uteslutning) att få ta del av handlingen ska underrättas om överföringen.

 

16 §

Innehållet i en begäran om att ta del av en myndighetshandling

     En begäran om att få ta del av en myndighetshandling ska vara tillräckligt preciserad. Myndigheten ska vid behov bistå med att precisera vilka myndighetshandlingar begäran gäller, om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

     En myndighet får kräva att den som lämnar in en begäran om att få ta del av en myndighetshandling utreder sin identitet eller syftet med begäran endast då detta är nödvändigt för säkerställandet av att uppgifter vars offentlighet har begränsats i lag inte lämnas till obehöriga eller att personuppgifter inte kommer att behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

 

17 §

Behandling utan dröjsmål

     En myndighet ska lämna ut myndighetshandlingar och uppgifter i dessa utan dröjsmål. Av särskilda skäl kan handlingarna lämnas ut senare men inte senare än inom 15 dagar efter att myndigheten har tagit emot en begäran.

     En myndighet ska lämna ut myndighetshandlingar och uppgifter i dessa senast inom 30 dagar efter att myndigheten har tagit emot en begäran om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet.

 

18 §

Hur en myndighetshandling lämnas ut

     En myndighet ska så snart som möjligt och utan avgift låta den som begär det få ta del av en offentlig myndighetshandling hos myndigheten på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på något annat sätt. Den som tar del av handlingen hos myndigheten får skriva av, kopiera eller på annat sätt tillgodogöra sig handlingen på stället.

     En myndighet ska på begäran lämna ut en kopia av en myndighetshandling hos myndigheten eller skicka den med post utan att de delar som inte får lämnas ut röjs.

     En myndighet ska skicka en elektronisk kopia av en offentlig myndighetshandling med elektronisk post eller någon annan elektronisk dataöverföringsmetod till den elektroniska adress som den som begär att få ta del av handlingen uppger.

     En myndighet är inte skyldig att lämna ut en elektronisk kopia enligt 3 mom. om utlämnandet skulle förutsätta mer än rutinbetonade åtgärder inom myndigheten och handlingen kan tillhandahållas på stället. En myndighet är inte heller skyldig att lämna ut en kopia av handlingen i format eller med sådana tekniska hjälpmedel som myndigheten inte har tillgång till.

 

 

 

 

19 §

Meddelande och beslut om att en myndighetshandling inte lämnas ut

     Om en tjänsteman eller någon annan som är behörig att för myndighetens del behandla en begäran om att få ta del av en myndighetshandling vägrar att helt eller delvis lämna ut begärd handling eller uppgift ska denna utan dröjsmål och senast inom de i 17 § angivna tiderna

     1) meddela den som lämnat in begäran vad vägran beror på,

     2) fråga den som lämnat in begäran om denna vill skriftligen anhängiggöra att myndigheten ska fatta ett överklagbart beslut, samt

     3) informera om de eventuella avgifter som uppbärs med anledning av behandlingen.

     Om en person som erhållit ett meddelande som avses i 1 mom. skriftligen anhängiggör att myndigheten ska fatta ett överklagbart beslut måste myndigheten fatta ett skriftligt beslut utan dröjsmål. Om myndighetens skyldigheter vid avgörande av ärenden finns närmare bestämmelser i 7 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

5 kap.
Sekretess, tystnadsplikt och andra begränsningar av offentlighet

 

20 §

Handlingssekretess, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande

     Det är förbjudet att visa för eller på något sätt till en utomstående lämna ut en sekretessbelagd myndighetshandling eller en kopia eller utskrift av en sådan handling (handlingssekretess). Detta gäller inte den offentliga delen av myndighetshandlingen, förutsatt att det är möjligt att lämna ut den offentliga delen utan att den sekretessbelagda delen röjs.

     Det är förbjudet att röja en myndighetshandlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en myndighetshandling samt en uppgift som erhållits i samband med verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag (tystnadsplikt).

     Det är förbjudet att använda uppgifter som är föremål för handlingssekretess eller tystnadsplikt för att skaffa sig själv eller någon annan en fördel eller för att skada någon annan (förbud mot utnyttjande). En part eller partens ombud eller biträde får dock använda en uppgift om en annan person än parten själv när det är fråga om ett ärende som gäller den rätt, det intresse eller den skyldighet som partens rätt att få information har grundat sig på.

     Den handlingssekretess, tystnadsplikt och det förbud mot utnyttjande som avses i 1–3 mom. gäller

     1) den som är anställd hos en myndighet,

     2) medlem i landskapsregeringen, kommunfullmäktige eller något annat kommunalt organ samt andra förtroendevalda inom en myndighet,

     3) en praktikant eller någon annan som verkar hos en myndighet,

     4) en person som avses i 1–3 punkten efter att dennes anställning, uppdrag eller verksamhet hos myndigheten har upphört eller avslutats,

     5) en part eller dennes ombud eller biträde då denna erhållit de sekretessbelagda uppgifterna i egenskap av part och uppgifterna gäller någon annan än parten själv, och

     6) den som med stöd av lag eller ett tillstånd som utfärdats med stöd av lag har fått kännedom om en sekretessbelagd uppgift, om inte något annat följer av lagen eller tillståndet.

     Den handlingssekretess, tystnadsplikt och det förbud mot utnyttjande som avses i 1 – 3 mom. gäller inte lagtingsledamöterna då de utför sitt lagtingsuppdrag.

 

 

21 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

     Om inte något annat föreskrivs särskilt är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:

     1) handlingar som gäller förhandlingar med Finland, andra länder samt Europeiska unionen om de politiska eller ekonomiska relationerna, om utlämnandet av uppgifter ur dem skulle medföra skada eller olägenhet för landskapet,

     2) handlingar rörande brott tills ärendet har tagits upp till behandling vid en domstol eller lagts ned av en polis- eller åklagarmyndighet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur sådana handlingar inte äventyrar brottsutredningen eller undersökningens syfte eller utan vägande skäl vållar den som har del i saken skada eller lidande eller hindrar domstolen från att utöva sin i lag föreskrivna rätt att sekretessbelägga handlingarna,

     3) handlingar som innehåller uppgifter om polisens taktiska och tekniska metoder och planer, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle äventyra förebyggande och utredning av brott eller upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet,

     4) handlingar som gäller skyddsarrangemang för personer, byggnader, inrättningar, konstruktioner samt data- och kommunikationssystem och genomförandet av arrangemangen, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling inte äventyrar genomförandet av syftet med skyddsarrangemangen,

     5) handlingar som gäller beredskap för olyckor eller undantagsförhållanden, befolkningsskydd eller säkerhetsutredning av olyckor, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle skada eller äventyra säkerheten eller förbättrande av den, befolkningsskyddet eller beredskapen inför undantagsförhållanden, äventyra säkerhetsutredning eller syftet med en säkerhetsutredning eller möjligheterna att få information för en utredning eller om ett utlämnande skulle kränka rättigheterna för offer i olyckor, tillbud eller exceptionella händelser, minnet av offer eller närstående till offer,

     6) handlingar som innehåller uppgifter om utrotningshotade djur- eller växtarter eller skydd av värdefulla naturområden, om utlämnandet av uppgifter ur dessa skulle äventyra skyddet av djur- eller växtarten eller naturområdet i fråga,

     7) handlingar eller uppgifter som gäller tillsyn som ankommer på en myndighet, om utlämnandet av sådana uppgifter skulle äventyra tillsynen eller utan vägande skäl åsamka den som anmäler eller har del i saken skada eller lidande,

     8) handlingar som innehåller uppgifter om landskapets, kommuners eller någon annan i 4 § avsedd myndighets företagshemligheter samt sådana handlingar som innehåller uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som har samband med affärsverksamhet, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada för myndigheten eller ge någon annan som bedriver liknande eller annars konkurrerande verksamhet en konkurrensfördel eller försämra myndighetens möjligheter till förmånlig upphandling eller arrangemang som avser placering, finansiering eller låneskötsel,

     9) handlingar som innehåller uppgifter om en privat företagshemlighet samt sådana handlingar som innehåller uppgifter om någon annan motsvarande omständighet som har samband med privat näringsverksamhet, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada för näringsidkaren, och det inte är fråga om uppgifter som är betydelsefulla för skyddande av konsumenters hälsa eller en hälsosam miljö eller för bevakande av de rättigheter som innehas av dem som orsakas skada av verksamheten eller uppgifter om näringsidkarens skyldigheter och fullgörande av dessa,

     10) handlingar som innehåller uppgifter som landskapet, en kommun eller någon annan i 4 § avsedd myndighet har upprättat eller mottagit i egenskap av arbetsmarknadspart eller part i en arbetskonflikt, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle strida mot myndighetens intressen som arbetsgivare,

     11) handlingar som innehåller uppgifter om en persons årsinkomster eller totala förmögenhet eller inkomster och förmögenhet som ligger till grund för stöd eller förmåner eller som annars beskriver personens ekonomiska ställning, dock med undantag för de offentliganställdas löner,

     12) handlingar som gäller vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete, om utlämnandet medför uppenbar olägenhet för forskningen eller utvecklingsarbetet,

     13) handlingar som innehåller uppgifter om prov som ordnas inom skolväsendet eller i ett behörighetsgivande syfte, om utlämnandet av uppgifter ur dem skulle äventyra provets syfte eller en användning av det i framtiden,

     14) handlingar som gäller barn-, elev-, och studerandehälsa eller befriande av en elev från undervisning, elevers och studerandes provsvar samt av en skola, ett daghem eller en läroanstalt utfärdade betyg och andra handlingar som innehåller bedömningar av barnets, elevens eller studerandens personliga egenskaper,

     15) handlingar som innehåller uppgifter om en klient hos socialvården eller en kund som erhåller arbetsmarknads- eller studieservice samt uppgifter om de förmåner och stödåtgärder eller den service personen erhållit,

     16) handlingar som innehåller uppgifter om en persons hälsotillstånd eller handikapp, den hälso- och sjukvård eller rehabilitering som denne har erhållit,

     17) handlingar som innehåller uppgifter om känsliga omständigheter som gäller privatlivet för någon som misstänks för ett brott, en målsägande eller någon annan som har samband med ett brottmål samt sådana handlingar som innehåller uppgifter om ett brottsoffer, om utlämnandet av uppgifter kränker offrets rättigheter, minnet av offret eller offrets närstående, förutsatt att utlämnandet av uppgifter inte är nödvändigt för utförande av ett myndighetsuppdrag,

     18) handlingar som innehåller uppgifter om psykologiska test eller lämplighetsprov som gäller en person eller resultatet av dem för val av en anställd eller fastställande av avlöningsgrund,

     19) personalenkäter och andra liknande interna personalhandlingar, om utlämnandet av uppgifterna skulle äventyra syftet med personalarbetet eller medföra att enskilda kommer att lida betydande men,

     20) handlingar som innehåller uppgifter om disciplinärt förfarande gällande den som är anställd hos myndigheten, om utlämnandet av uppgifterna skulle medföra att den som är anställd eller någon annan som berörs av uppgifterna kommer att lida betydande men,

     21) handlingar som innehåller uppgifter som någon har lämnat om sitt hemliga telefonnummer eller en uppgift om läget för en mobiltelefon samt handlingar som innehåller uppgifter om en persons hemkommun och bostad där eller tillfälliga bostad samt telefonnummer och annan kontaktinformation, om den som har begärt att de ska hållas hemliga har en grundad anledning att misstänka att personens egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas, samt

     22) handlingar som innehåller uppgifter om en persons politiska övertygelse eller uppgifter om åsikter som personen har uttalat privat eller uppgifter om någons levnadssätt, deltagande i föreningsverksamhet eller fritidssysselsättningar, familjeliv eller andra med dem jämförbara personliga förhållanden, dock så att handlingar med uppgifter om en persons deltagande i ett politiskt eller något annat förtroendeuppdrag eller om en kandidatur för ett sådant uppdrag samt om en persons deltagande i grundandet och registreringen av ett politiskt parti eller bildande av en valmansförening för val är offentliga.

 

22 §

Sekretess för skyddet av intressen i rikslagstiftningen

     Till en myndighet inkomna rikshandlingar eller uppgifterna i en sådan handling är sekretessbelagda om handlingarna eller uppgifterna är sekretessbelagda i rikslagstiftningen. Detsamma gäller en av myndigheten upprättad myndighetshandling eller uppgifter i en sådan om handlingen eller uppgifterna anknyter till ett ärende hos riksmyndighet och offentliggörandet skulle medföra att uppgifter som är sekretessbelagda enligt rikslagstiftningen röjs.

 

23 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

     En myndighet kan lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd myndighetshandling om

     1) i lag särskilt tagits in uttryckliga bestämmelser om rätten att lämna ut eller att få sekretessbelagda uppgifter,

     2) sekretess eller tystnadsplikt gäller för skyddet av någons intressen och denne samtycker till att uppgifterna lämnas ut,

     3) det är nödvändigt för handräckning som en annan myndighet ger eller för utförandet av något annat uppdrag som myndigheten ger eller någon uppgift som i övrigt handhas för myndighetens räkning,

     4) uppgifterna är nödvändiga vid sökande av ändring i ett myndighetsbeslut, behandlingen av ett underställt ärende eller behandlingen av ett klagomål riktat mot myndigheten,

     5) uppgifterna behövs för att ett enskilt övervaknings- eller tillsynsuppdrag som är riktat mot en myndighet ska kunna utföras,

     6) det är nödvändigt för att en myndighet ska kunna inhämta ett i lag förutsatt utlåtande av en annan myndighet, eller

     7) det är nödvändigt för att en annan myndighet ska kunna betala ut ett stöd eller en ersättning i syfte att finansiera en offentlig förvaltningsuppgift som anförtrotts genom lag eller med stöd av lag.

     En myndighet kan till en annan myndighet lämna ut sådan adress- eller annan kontaktinformation som enligt 21 § 21 punkten är sekretessbelagd.

     En myndighet kan i enskilda fall bevilja tillstånd att ta del av en sekretessbelagd handling för vetenskaplig forskning om det är uppenbart att de intressen som sekretessplikten är avsedd att skydda inte kränks om uppgifter lämnas ut. Prövningen av om tillstånd ska beviljas ska utgå från att den vetenskapliga forskningens frihet tryggas.

     En sekretessbelagd myndighetshandling som lämnas ut ska innehålla anteckning om att handlingen är föremål för sekretess. Vid utlämnandet ska myndigheten informera om förbudet mot att röja både sådana sekretessbelagda uppgifter som ingår i myndighetshandlingar och sådana som lämnas ut muntligen.

 

24 §

Upphörande av sekretess

     Sekretessen för en myndighetshandling upphör när den sekretesstid som föreskrivs i en lag eller med stöd av en lag har förflutit eller när den myndighet som har sekretessbelagt handlingen upphäver sekretessen. Den tystnadsplikt som gäller för en uppgift upphör enligt samma grunder som sekretessen.

     Sekretesstiden för en myndighetshandling är 20 år om inte något annat föreskrivs i eller med stöd av lag. Sekretesstiden för en myndighetshandling som har upprättats av en myndighet räknas från den dag handlingen är daterad eller, om den inte har daterats, från den dag den blev färdig. Sekretesstiden för en handling som har lämnats in till en myndighet räknas från den dag myndigheten fick handlingen.

     För en myndighetshandling som är sekretessbelagd för skyddande av privatlivet enligt 21 § 14–22 punkterna eller handling som är sekretessbelagd enligt motsvarande grunder i någon annan lag är sekretesstiden 20 år räknat från det att den person som handlingen gäller avled.

     En myndighetshandling som är sekretessbelagd enligt 21 § 3 och 4 punkterna är fortsatt sekretessbelagd efter den tid om 20 år som avses i 2 mom. om lämnande av uppgifter ur handlingen skulle komma att stå i strid med de intressen som sekretessen ska skydda. Handlingen blir offentlig när fastigheten, byggnaden, konstruktionen, systemet, anordningen, metoderna eller planerna inte längre används för det ändamål på grund av vilket handlingen sekretessbelades eller när utlämnandet annars inte skulle stå i strid med de intressen som sekretessen ska skydda.

     Om det är uppenbart att en myndighetshandling, efter utgången av sekretesstiden i denna paragraf, kommer att medföra betydande olägenhet för de intressen till vilkas skydd sekretess har föreskrivits kan landskapsregeringen förlänga sekretesstiden med sammanlagt högst 50 år. Sådana handlingar som avses i 4 mom. kan vara föremål för en ännu längre sekretesstid.

     Om en myndighetshandling är sekretessbelagd enligt 22 § upphör sekretessen i enlighet med det som föreskrivs i rikslagstiftningen.

 

25 §

Utlämnande av personuppgifter

     Personuppgifter som ingår i en myndighetshandling får lämnas ut åt den som begär det förutsatt att mottagarens rätt att ta del av myndighetshandlingen inte har begränsats i lag och mottagaren har rätt att behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen. Om mottagaren inte har rätt att behandla personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen får myndighetshandlingen lämnas ut endast till den del personuppgifterna inte ingår.

     För direkt marknadsföring och för marknads- och opinionsundersökningar får personuppgifter dock lämnas ut endast om så bestäms särskilt i lag eller om den registrerade har samtyckt därtill.

     Då en myndighet publicerar offentliga myndighetshandlingar eller uppgifter på en webbplats eller på något annat motsvarande sätt får personuppgifter endast ingå för den tid detta är nödvändigt för allmänhetens tillgång till informationen.

 

6 kap.
Särskilda bestämmelser

 

26 §

Ändringssökande

     I beslut som har fattats med stöd av denna lag kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § i självstyrelselagen för Åland och lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019), om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag. Besvärsanvisning ska fogas till ett sådant beslut på det sätt som föreskrivs i 42 § i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

27 §

Avgifter

     En myndighet får inte ta ut en avgift då en person enligt 18 § 1 mom. tar del av en myndighetshandling hos myndigheten.

     Avgifter för offentligrättsliga prestationer som tillämpningen av denna lag föranleder fastställs i enlighet med annan lagstiftning. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga en myndighets faktiska kostnader.

 

28 §

Straffbestämmelser

     Den som uppsåtligen

     1) för utomstående röjer en myndighetshandling eller uppgift för vilken sådan handlingssekretess som avses i 20 § 1 mom. gäller enligt denna lag eller någon annan landskapslag,

     2) för utomstående röjer en uppgift för vilken sådan tystnadsplikt som avses i 20 § 2 mom. gäller enligt denna lag eller någon annan landskapslag,

eller

     3) utnyttjar en myndighetshandling eller uppgift för vilken handlingssekretess eller tystnadsplikt gäller till sin egen nytta eller till nytta eller skada för någon annan i strid med 20 § 3 mom.

     ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för brott mot tjänstehemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år. En tjänsteman kan även dömas till avsättning, om brottet visar att personen är uppenbart olämplig för sitt uppdrag.

     Den som genom oaktsamhet gör skyldig till en gärning som nämns i 1 mom. ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta förutsätter att gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet eller skadlighet eller andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en helhet.

     Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas på de i 20 § 4 mom. avsedda personerna. Till de tjänstemän som kan dömas till avsättning enligt 1 mom. räknas de tjänstemän och tjänsteinnehavare som avses i 2 § i tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland och 2 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 304/2003), tillämplig genom landskapslagen (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän.

 

29 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. En myndighets beslut eller förordnande som fattats eller utfärdats med stöd av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet förblir i kraft.

     Skyldigheten att omvandla myndighetshandlingar till ett allmänt till-gängligt elektroniskt format enligt 8 § 4 mom. och att på begäran lämna ut en kopia av en myndighetshandling som finns lagrad i ett elektroniskt format enligt 18 § 3 mom. tillämpas enbart i förhållande till sådana handlingar som inkommer till eller upprättas av en myndighet efter det att lagen trätt i kraft.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av
vissa bestämmelser om offentlighet och sekretess

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs

     1) 5h § landskapslagen (1966:10) om lotterier, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2019/23,

     2) 17 § tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland,

     3) 16 § landskapslagen (1979:29) om allmänna vatten- och avloppsverk,

     4) 11 § landskapslagen (1947:6) om apoteksavgift i landskapet Åland,

     5) 14 § 2 mom. landskapslagen (1977:68) om bekämpning av flyghavre,

     6) 6 och 15 §§ näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland,

     7) 12 och 14 §§ landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter, samt

     8) 19 § landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 10 § landskapslagen om valfinansiering

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2011:17) om valfinansiering som följer:

 

10 §

Redovisningsregister och tillgång till uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Var och en har utan hinder av bestämmelserna i 25 § offentlighetslagen för Åland rätt att få kopior och uppgifter ur registret genom ett allmänt datanät. Uppgifterna ska finnas tillgängliga i fem år efter det att valresultatet har fastställts.

     I övrigt ska arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland samt offentlighetslagen (:) för Åland tillämpas på förvaring och lagring av samt tillgång till redovisningarna.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 och 14 §§ landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen som följer:

 

6 §

Skyldighet att bistå och lämna uppgifter

     Myndigheter och andra granskningsobjekt som anges i 3 § ska på begäran bistå Landskapsrevisionen samt utan hinder av sekretessbestämmelser lämna de uppgifter och upplysningar som Landskapsrevisionen behöver för att sköta sitt uppdrag.

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsrevisionen får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna uppgifter till åklagar- och polismyndigheter för utredning av brott eller för väckande av åtal. Landskapsrevisionen får också utan hinder av sekretessbestämmelser lämna uppgifter och handlingar till EU:s organ eller andra behöriga myndigheter om EU:s lagstiftning så kräver.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 4 och 5 mom. förvaltningslagen (2008:9) för landskapet samt

     ändras lagens 5 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 21 § 2 mom. och 61 § som följer:

 

5 §

Öppenhet och allmän serviceskyldighet

     Arbetet vid myndigheten ska bedrivas under så stor öppenhet som offentlighetslagstiftningen medger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Tystnadsplikt för ombud och biträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På den tystnadsplikt som gäller uppgifter som ett ombud eller ett biträde har fått på något annat sätt för att kunna sköta sitt uppdrag och på förbudet att utnyttja sådana uppgifter tillämpas 20 § offentlighetslagen (:) för Åland också när uppgiften har inhämtats hos någon annan än den myndighet som behandlar ärendet.

     Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också tolkar som anlitas i ärendet samt andra personer som enligt uppdrag eller annars deltar i skötseln av huvudmannens ärende.

 

21 §

Offentlig behandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om handlingars offentlighet och en parts rätt att ta del av handlingar finns i offentlighetslagen för Åland.

 

61 §

Brott mot tystnadsplikten för ombud och biträden

     Till straff för brott mot tystnadsplikten i 10 § döms enligt 28 § offentlighetslagen (:) för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 och 2 mom. landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen som följer:

 

4 §

Bestämmelser om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt

     Om utlämnandet av personuppgifter som ingår i myndighetshandlingar föreskrivs i 25 § offentlighetslagen (:) för Åland. Utlämnandet ska vara förenligt med bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

     Upplysningar får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas till Datainspektionen för utförande av uppgifter enligt dataskyddsförordningen och denna lag, till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott och till en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt dataskyddsförordningen och denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av arkivlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 2 mom., 8 §, 12 § 2 mom., 13a § 1 mom. och 13d § 4 mom. arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland, sådant 13a § 1 mom. lyder i landskapslagen 2004/26 och 13d § 4 mom. i landskapslagen 2019/11, som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) andra samfund, organ och personer när de utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag till den del det som följd av uppdraget uppkommer handlingar som avses i offentlighetslagen (:) för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

 

8 §

     Landskapsregeringen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser få uppgifter om arkivbildarnas arkivfunktion och inspektera de i 1 § 1 mom. nämnda arkivbildarnas arkivfunktion.

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om offentligheten av privata brev och andra handlingar som hör till ett privat arkiv som avses i 1 mom. ska iakttas vad som med överlåtaren överenskommits om offentligheten. Om offentligheten gäller dessutom i tillämpliga delar offentlighetslagen för Åland.

 

13a §

     Löper ett arkiv eller en därtill hörande handling som är i privat ägo och som har betydelse för det åländska kulturarvet eller forskningen uppenbar risk att förstöras eller förkomma eller utbjuds arkivet eller handlingen till salu, har landskapsregeringen rätt att mot full ersättning lösa in den privata handlingen eller arkivet eller ta en kopia därav. Samtidigt ska bestämmas när det inlösta materialet blir offentligt med iakttagande i tillämpliga delar av offentlighetslagen för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om utlämnandet av arkiverade personuppgifter som finns i myndighetshandlingar gäller det som föreskrivs i 25 § offentlighetslagen för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1b § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1b § 5 mom. landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet, sådant momentet lyder i landskapslagen 2013/93, som följer:

 

1b §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om tystnadsplikt för styrelsemedlemmarna och ersättarna ska iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen om tillämpningen av lagen (??) om offentlighet i myndigheternas verksamhet hos Ålands polismyndighet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 20 § 2 mom. landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet, sådant momentet lyder i landskapslagen 2019/16, som följer:

 

20 §

Skyldighet att lämna uppgifter till ombudsmannamyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den i 1 mom. avsedda skyldigheten omfattar även sådana uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser om uppgifterna i fråga är nödvändiga för ombudsmannamyndighetens verksamhet. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 1 mom. landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet som följer:

 

5 §

Myndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

     Utöver det som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland har myndigheten rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut uppgifter till

     1) landskapsregeringens allmänna förvaltning för att den ska kunna sköta sina uppgifter,

     2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

     3) den myndighet som övervakar finansmarknaden samt den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) för att de ska kunna sköta sina uppgifter samt till

     4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 2 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning som följer:

 

12 §

Beredningen av budgeten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förslaget till budget bereds enligt de närmare bestämmelser som landskapsregeringen utfärdar genom landskapsförordning. Ett slutligt budgetförslag som överlämnas till landskapsregeringen av en underställd myndighet är offentligt enligt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

12.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 21 § 2 mom., 58 § 5 mom. och 108 § 2 mom. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland som följer:

 

21 §

Rätt till upplysningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter om innehållet i handlingar som enligt offentlighetslagen (:)  för Åland är sekretessbelagda eller inte offentliga får ges ut endast om de är nödvändiga för beslutsfattandet i ett kommunalt organ där den förtroendevalda är ledamot eller ersättare.

 

58 §

Kommundirektör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommundirektören har rätt att få upplysningar av kommunens myndigheter och ta del av deras handlingar. Uppgifter ur handlingar som är sekretessbelagda eller inte offentliga samt upplysningar som berörs av bestämmelserna om tystnadsplikt får ges ut endast om de är nödvändiga för kommundirektörens tjänsteutövning.

 

108 §

Rätt att ta del av uppgifter samt sekretess

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om det i lag har föreskrivits om sekretess eller tystnadsplikt för i 1 mom. avsedda uppgifter har avtalsdelegationens medlemmar, de personer som har rätt att närvara vid avtalsdelegationens sammanträden samt den personal som handhar avtalsdelegationens ärenden samma skyldighet att inte röja uppgifterna för utomstående som de kommunala myndigheter och landskapsmyndigheter som lämnat uppgifterna.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

13.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 66 § 3 mom., 68 § 2 mom. och 88 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland som följer:

 

66 §

Behandlingen av uppgifterna i alarmdataregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Registeruppgifterna får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas ut

     1) till kommunens räddningsmyndighet för att under den registeransvariges överinseende sammanställas med ett åtgärdsregister,

     2) till annan än i 1 punkten avsedd räddningsmyndighet samt

     3) för publicering till den del de inte röjer någons identitet eller personliga förhållanden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

68 §

Behandlingen av uppgifterna i åtgärdsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtgärdsregistret får även användas för statistikföring under förutsättning att inga personer kan identifieras i statistiken. För uppgifternas offentlighet gäller det som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

88 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

     Tystnadsplikt för den som är anställd inom räddningsväsendet och den som på sådant sätt som anges i 60 § deltar i räddningsverksamhet gäller i enlighet med vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

     Utan hinder av sekretessbestämmelser får i enskilda fall sådana uppgifter röjas som är nödvändiga för att skydda liv eller hälsa eller avvärja betydande skador på egendom eller i miljön. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

14.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 2 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader, sådant momentet lyder i landskapslagen 2019/15, som följer:

 

19 §

Behandling av uppgifterna i energideklarationsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På utlämnandet av uppgifter och handlingar i energideklarationsregistret tillämpas bestämmelserna i offentlighetslagen (:) för Åland. Därtill tillämpas dataskyddslagstiftningen på behandlingen av personuppgifter.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

15.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § landskapslagen (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar, sådant 1 mom. lyder i landskapslagen 2019/22, som följer:

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

16.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § landskapslagen (2018:81) om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018 som följer:

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

17.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § landskapslagen (2017:76) om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 som följer:

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

18.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 20 § 4 mom. landskapslagen (2013:39) om produktion av genetiskt modifierade växter, sådant momentet lyder i landskapslagen 2019/18, samt

     ändras lagens 18 § och 20 § 3 mom. som följer:

 

18 §

Utlämnande av uppgifter

     Utan hinder av sekretessbestämmelser får uppgifter som erhållits under tillsynen lämnas ut till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

 

20 §

Offentliggörande, användning och utlämnande av registeruppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter ur registret får lämnas ut av landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i offentlighetslagen för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

19.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 33 § landskapslagen om posttjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till 33 § och 33 § 1 mom. landskapslagen (2007:60) om posttjänster som följer:

 

33 §

Tystnadsplikt och sekretess för handlingar

     Postförsändelser och handlingar i dem vilka omhänderhas av landskapsregeringen med stöd av bestämmelserna i detta kapitel ska sekretessbeläggas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

20.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7, 11 och 12 §§ landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter som följer:

 

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

11 §

Rätt att få information av myndigheter

     Tillsynsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av en annan myndighet få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

12 §

Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter

     Tillsynsmyndigheten får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemligheter eller en enskilds personliga förhållanden till en

     1) åklagare för åtalsprövning och till polisen och andra förundersökningsmyndigheter om uppgifterna är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som åligger myndigheten för förebyggande eller utredning av brott,

     2) myndighet inom räddningsväsendet, till polismyndigheten eller till en annan myndighet som utövar tillsyn över produktlagstiftningen, om utlämnande av information är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter eller till en

     3) annan än i punkt 1 eller 2 avsedd behörig riksmyndighet om det är nödvändigt för riksmyndighetens fullgörande av en förpliktelse som rör gränskontroll eller standarder eller som annars grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller på en internationell överenskommelse som är bindande för landskapet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

21.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 13 § landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el samt

     ändras lagens 11 § 2 mom. och 14 § som följer:

 

11 §

Kontrollör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då en kontrollör utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Kontrollörer ska utan hinder av sekretessbestämmelser lämna varandra sådana uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till landskapsregeringen lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

     1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt

     2) den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i Europeiska unionen.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

22.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 55 § landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 55 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd som följer:

 

55 §

Utlämnande av uppgifter

     Den som vid utförandet av uppgifter enligt denna landskapslag har tagit del av sekretessbelagd information får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut uppgifterna till

     a) landskapsmyndigheter för utförande av uppgifter som avses i denna landskapslag och till

     b) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för utredning av brott.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

23.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 60a § jaktlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 60a § 1 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, sådant momentet lyder i landskapslagen 2008/18, som följer:

 

60a §

     När en jaktvårdsförening sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

24.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 61 § djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 40 och 57 §§, sådan 40 § lyder i landskapslagen 2007/126, som följer:

 

40 §

Register över djurtransportörer

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett register över de djurtransportörer som beviljats tillstånd enligt 39 §. Sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över djurtransporterna ska föras in i registret. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas offentlighetslagen (:) för Åland vid utlämnandet av uppgifter ur registret.

 

57 §

Utlämnande av uppgifter

     Upplysningar och handlingar får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas till

     1) tillsynsmyndigheterna för utförande av uppgifter enligt denna lag,

     2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheterna för utredande av brott,

     3) en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt denna lag eller

     4) utländska organ och inspektörer som förutsätts av ett internationellt avtal som är förpliktande för landskapet eller av Europeiska unionens rättsordning, då avtalet eller rättsordningen förutsätter detta.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

25.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 § landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn som följer:

 

8 §

Utlämnande av uppgifter

     Uppgifter i ett registerutdrag får inte röjas för andra än dem som behöver dem för att besluta om en person ska tilldelas arbetsuppgifter som ingår i tillämpningsområdet för denna lag. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

26.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 27 § landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 27 § och 27 § 3 mom. landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, samt

     fogas till 27 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

27 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Till straff för brott mot tystnadsplikten i 1 mom. döms enligt 28 § i offentlighetslagen (:) för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

27.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 73 § landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, samt

     ändras lagens 71 §, sådan paragrafens 2 och 3 mom. lyder i landskapslagen 2015/57, som följer:

 

71 §

Utlämnande av uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av andra myndigheter och en annan serviceproducent av arbetsmarknadsservice få utan ersättning de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla arbetsmarknadsservicen.

     Den som producerar arbetsmarknadsservice har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten avgiftsfritt få den information om enskilda som är nödvändig för att ordna arbetsmarknadsservicen. Den som med stöd av denna bestämmelse har fått kännedom om en uppgift som ska hållas hemlig har tystnadsplikt i fråga om uppgiften.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

28.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 33 § landskapslagen om främjande av integration

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 3 mom. till 33 § landskapslagen (2012:74) om främjande av integration som följer:

 

33 §

Rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

29.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 3 mom. och 5 § 3 mom. landskapslagen (2017:78) om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät, samt

     fogas till 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

3 §

Landskapsregeringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När personer anställda hos en tjänsteleverantör utför offentliga förvaltningsuppgifter vid den centrala informationspunkten ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

5 §

Tvistlösningsmyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet kan anlita sakkunniga för att biträda myndigheten vid avgörande av meningsskiljaktigheter vid tvistlösning. Ålands energimyndighet har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till sådana sakkunniga lämna ut behövlig information, om informationen är nödvändig för skötseln av uppgifter och inte innehåller konfidentiella meddelanden eller förmedlingsuppgifter. När de sakkunniga utför offentliga förvaltningsuppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

30.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 18 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 18 § 3 mom. landskapslagen (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster som följer:

 

18 §

Särredovisningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av de särredovisningsskyldiga trafikidkarna få den information som avses i EU:s kollektivtrafikförordning för fullgörande av de uppgifter som avses i den förordningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

31.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till del V i 9 § landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ett nytt 8 mom., sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2020/52, som följer:

 

9 §

Handlingssekretess och tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver de särskilda bestämmelser som ingår i 9–11 §§ i del V gäller det som föreskrivs om offentlighet och sekretess i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

32.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till 67 § och 67 § 3 mom. landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, sådan paragrafens 3 mom. lyder i landskapslagen 2019/4, som följer:

 

67 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland. Till straff för brott mot tystnadsplikten i 1 mom. döms enligt 28 § i offentlighetslagen för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

33.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 22a § landskapslagen om läroavtalsutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 22a § landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2008/67, som följer:

 

22a §

Rätt att få uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla läroavtalsutbildningsuppgifter.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

34.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 33 § landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 33 § landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, samt

     fogas till 33 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

33 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland. Till straff för brott mot tystnadsplikten i 1 mom. döms enligt 28 § i offentlighetslagen för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

35.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 39a § landskapslagen (2006:71) om studiestöd, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2008/66, som följer:

 

39a §

Rätt att få uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla studiestödsuppgifter.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

36.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 17 § idrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 2 mom. idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland, sådant momentet lyder i landskapslagen 1998/100, som följer:

 

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Idrottsförbundet sköter offentliga förvaltningsuppgifter då det handlägger ett ärende som består i fördelning eller utbetalning av landskapsunderstöd. Vid skötseln av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning. De beslut som idrottsförbundet fattar och som gäller landskapsunderstöd till en idrottsorganisation eller -förening ska delges organisationen eller föreningen genom bevislig delgivning eller genom att iaktta ett annat delgivningsförfarande enligt förvaltningslagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

37.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
hos Ålands polismyndighet

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999), nedan rikslagen, ska med nedan angivna avvikelser tillämpas hos Ålands polismyndighet till den del myndighetens verksamhet grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet. Polismyndigheten ska då betraktas som en sådan myndighet som avses i rikslagens 4 §.

     Ändringar av rikslagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

 

2 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i rikslagens 24 § 1 mom. 15 punkten till lagen om kandidaters valfinansiering (FFS 273/2009) avse landskapslagen (2011:17) om valfinansiering.

     Övriga hänvisningar i rikslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka har en motsvarighet i landskapslagstiftningen ska avse hänvisningar till bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

3 §

Avvikelser

     Bestämmelserna i rikslagens 2 § 2 mom., 16 § 4 mom., 33 § 1 mom., 34 §, 37 § 2–4 mom. och 38 § ska inte tillämpas inom landskapets behörighet.

     Besvär över lagligheten av ett beslut som polismyndigheten fattat enligt denna lag anförs hos Ålands förvaltningsdomstol.

     För polismyndighetens utlämnande av en handling eller uppgift tas ut avgifter på det sätt som landskapsregeringen fattar beslut om med stöd av 6 § landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att förordningar som utfärdats med stöd av rikslagens 36 § ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

38.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 4 punkterna landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen som följer:

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 37 § 5 mom. foderlagen avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § 2 mom., 35 § och 37 § 5 mom. foderlagen avse offentlighetslagen (:) för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

39.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 2 punkterna landskapslagen (2013:97) om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial som följer:

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 3a § 3 mom. lagen om plantmaterial avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     2) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 3a § 3 mom. och 9 § lagen om plantmaterial avse offentlighetslagen (:) för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

40.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 2 och 3 punkterna landskapslagen (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet som följer:

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 5 § 4 mom. och 7a § 3 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 5 § 4 mom., 7a § 3 mom., 15 § 3 mom. och 24 § lagen om skydd för växters sundhet avse offentlighetslagen (:) för Åland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

41.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 8 och 9 punkterna landskapslagen (2012:41) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel som följer:

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 32 § och 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse offentlighetslagen (:) för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

42.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 punkten landskapslagen (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som följer:

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 21 § 2 mom. lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning avse offentlighetslagen (:) för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

43.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. 3, 6 och 9 punkterna landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, sådant momentet lyder i landskapslagen 2016/17, som följer:

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen (:) för Åland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen för Åland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 16 § i lagen om kosmetiska produkter avse offentlighetslagen för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

44.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 18 mom. landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag som följer:

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i rikslagens 47 § 1 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse offentlighetslagen (:) för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

45.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd som följer:

 

4 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningarna i 36 och 37 §§ lagen om underhållsstöd till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska inom landskapets behörighet avse offentlighetslagen (:) för Åland.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

46.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. 3 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer som följer:

 

4 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen (:) för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

47.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 3 mom. och 6 § 2 punkten landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen som följer:

 

3 §

Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Besiktningsmän som deltar i tekniska vägkontroller utför en offentlig förvaltningsuppgift. Vid utförandet av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Hänvisningen till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse offentlighetslagen (:) för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

48.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 punkten i tabell 1 i 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, sådan tabell 1 i 3 § lyder i landskapslagen 2020/21,

     ändras 9 punkten i tabell 1 och 6 punkten i tabell 2 i landskapslagens 3 §, sådan tabell 1 lyder i landskapslagen 2020/21 och tabell 2 i landskapslagen 2015/19, som följer:

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tabell 1

 

Hänvisningen i rikslagens

 

avser i landskapet

9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999)

 

25 § offentlighetslagen (:) för Åland

 

Tabell 2

 

Bestämmelsen i rikslagens

 

avser i landskapet6.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna:

 

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

49.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 mom. i landskapslagen (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat samt

     fogas till lagen ett nytt 1 § 3 mom. som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 27 § och 29 § 3 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse offentlighetslagen (:) för Åland. Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 29 § 3 mom. till dataskyddslagen (FFS 1050/2018) ska avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

50.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling som följer:

 

7 §

Avvikelse från sekretessbestämmelserna

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till berörda myndigheter i riket och inom Europeiska unionen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått i enlighet med denna lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

51.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 5 punkten landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan bestämmelsen lyder i landskapslagen 2019/51, samt

     ändras 2 § 3 punkten, sådan punkten lyder i landskapslagen 2019/51, som följer:

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) om den i 5 § 3 mom. i patientlagen avsedda rätten för patient att kontrollera uppgifter i journalhandlingar som gäller patienten själv ska på Åland gälla vad som bestäms om detta i offentlighetslagen (:) för Åland och dataskyddslagstiftningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

52.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2c § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan punkten lyder i landskapslagen 2007/93,

     ändras lagens 2b § 2 punkt, 2c § 2 punkt samt 2d § 1–4 punkter, sådan 2b § 2 punkten lyder i landskapslagen 2003/79, 2c § 2 punkten i landskapslagen 2003/79 samt 2d § 1–4 punkterna i landskapslagen 2003/79, som följer:

 

2b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Begreppet handling avser en i 5 § offentlighetslagen (:) för Åland nämnd handling, som innehåller uppgifter om en klient eller någon annan enskild och som ansluter sig till socialvård som ordnas av myndigheter eller privata.

 

2c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Hänvisningarna i lagens 11 § om rätten för en klient eller dennes företrädare att ta del av uppgifter ska i landskapet avse 13 § i offentlighetslagen för Åland. Den begränsning av rätten att ta del av uppgifter som följer av hänvisningen i lagens 11 § 3 mom. till bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska dock vara tillämplig i landskapet.

 

 

2d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) Hänvisningen i lagens 14 § 3 mom. till 31 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) rörande upphörande av sekretess ska i landskapet avse 24 § i offentlighetslagen för Åland.

     2) Avseende tystnadsplikt gäller vad därom föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, som rör utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska i landskapet avse offentlighetslagen för Åland.

     4) Hänvisningen i lagens 19 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rörande information som omfattas av tystnadsplikt ska i landskapet avse offentlighetslagen för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 2 mars 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson