Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning

till Ålands lagting om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

·      Republikens presidents framställning nr 3/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods i vägtrafik. Den trädde i kraft i Finland år 1979 och den 20 april 2020 beslutade lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till att ikraftträdandeförordningen träder i kraft också på Åland till de delar ADR faller inom landskapets behörighet.

     Bilagorna till ADR innehåller detaljerade bestämmelser om transport av farligt gods på väg, så kallade ADR-bestämmelser. Bestämmelserna i ADR omfattar bland annat klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen samt konstruktion, utrustning och användning av fordon och tankar i samband med transport av sådana ämnen. Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om utbildningar, certifikat och intyg. 

     Namnet på den internationella överenskommelsen som gäller transport av farligt gods ändrades i maj 2019 så att orden ”den europeiska” ströks. Parterna i ADR godkände namnändringen i ett förfarande för tyst godkännande och det nya namnet ”överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)” trädde i kraft den 1 januari 2021. Bestämmelser om ikraftsättandet av namnet på överenskommelsen utfärdades i riket genom förordning av statsrådet (FördrS 119/2020).

     Transport av farligt gods på väg regleras i landskapet i landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om trans-port av farliga ämnen (1995/62). Lagens 4 § hänvisar till ADR-överenskommelsen och den gamla benämningen. Landskapsregeringens bedömning är att direkta lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga, men att det korrekta namnet på förordningen bör läggas in i 4 § vid nästa revidering av landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om trans-port av farliga ämnen (1995/62).

     Landskapsregeringen ser därför inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter ändringen av namnet på överenskommelsen i kraft i Finland, träder i kraft också på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson