Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Räddningslagen för landskapet Åland föreslås ändrad så alla kårmedlemmar som drabbas av olycksfall under ett räddningsuppdrag har rätt till ersättning för de kostnader olycksfallet orsakar, oavsett om lön betalas för uppdraget eller inte.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Om lagförslaget

 

Landskapsregeringen skriver att landskapet idag, med stöd av 83 § räddningslagen för landskapet Åland, ersätter kostnader för olycksfall för den som blivit beordrad till räddningsuppdrag eller tillhör en industri- eller anstaltsbrandkår. Däremot ger paragrafen inte kårmedlemmar som råkar ut för ett olycksfall vid ett räddningsuppdrag som varat mindre än två timmar rätt till någon olycksfallsersättning. Eftersom det är viktigt med frivilliga kårmedlemmar i räddningsuppdrag måste frågan om olycksfallsersättning enligt landskapsregeringen vara klar så att den inte påverkar beslutet att ställa upp vid ett räddningsuppdrag. En ändring av 83 § räddningslagen föreslås därför så det framgår att landskapet ska betala olycksfallsersättning även för de kårmedlemmar som inte erhåller ersättning för sitt arbete. I praktiken betalas ersättningarna av kommunen som därefter har rätt till kompensation av landskapet.

     Utskottet konstaterar att de frivilliga brandkårerna utgör en mycket väsentlig del av räddningsverksamheten på Åland och att ersättning normalt inte utbetalas till kårmedlemmar för räddningsarbete under två timmar. Eftersom de första timmarna av räddningsuppdragen många gånger är de mest intensiva och därför mest riskfyllda välkomnar utskottet förslaget till förtydligande av ersättningsskyldigheten och föreslår att lagtinget ska anta lagförslaget oförändrat.

     Utskottet konstaterar att lagförslaget innehåller några begrepp som kunde moderniseras men några ändringar föreslås inte eftersom samma begrepp används i övriga delar av lagen.

 

Behov av ytterligare ändringar

 

I samband med behandlingen av ärendet har utskottet uppmärksammat att det enligt räddningslagen finns ytterligare två grupper med skyldighet att delta i räddningsuppdrag. Enligt 3 § om grundläggande skyldigheter har organisationer, företag, inrättningar, enskilda personer och myndigheter en skyldighet att i enlighet med sina förutsättningar delta i räddningsoperationer samt begränsa de skador som uppstår till följd av att en olycka inträffar och enligt 10 § om frivilligarbete kan organisationer som är verksamma i anslutning till räddningsväsendet tilldelas uppgifter som är att hänföra till den operativa räddningsverksamheten.

     Enligt utskottets mening är det inte skäligt att den som enligt räddningslagen har en skyldighet att delta i räddningsarbete inte har rätt till ersättning för olycksfall eller yrkessjukdom som hänför sig till räddningsverksamheten. Landskapsregeringen bör därför enligt utskottets mening överväga att i skyndsam ordning till lagtinget lämna ett lagförslag enligt vilket de som har vidtagit räddningsåtgärder på eget initiativ med stöd av handlingsskyldigheten enligt 3 § samt de som frivilligt har deltagit i räddningsverksamhet på det sätt som avses i 10 § också har rätt att få ersättning enligt räddningslagen 83 §.       

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, t.f. alarmmästaren Johan Ehn samt räddningscheferna Karl Nordlund och Lennart Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 maj 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson