Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting över statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID)

·       Republikens presidents framställning nr 2/2020-2021

·       Landskapsregeringens yttrande RP 2/2020-2021-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

RID är ett reglemente om internationell järnvägstransport av farligt gods. RID ingår som en del i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF). Till följd av covid-19-pandemin har de avtalsslutande parterna förhandlat fram tillfälliga separata avtal till RID, så att farliga transporter kan genomföras även under exceptionella förhållanden. Nu aktuellt avtal gäller säkerhetsrådgivarintyg och avtalet var giltigt till den 1 mars 2021.

     Landskapsregeringen konstaterar att lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), under vilken RID hör. Att bifall inte inhämtats till grundöverenskommelsen har av lagtinget tidigare ansetts vara ett hinder mot att lämna bifall till tilläggsavtal. Lagtinget har i flera sådana fall på eget initiativ lämnat bifall till den grundläggande överenskommelsen innan eller i samband med att bifall till tilläggsavtalet lämnats. Trots att Åland för närvarande inte har någon spårbunden trafik och att avtal om sådan just nu saknar praktisk betydelse på Åland, hör frågorna till Ålands lagstiftningsbehörighet och bör behandlas därefter.

     Med hänsyn till att nu aktuellt tilläggsavtal upphörde att gälla den 1 mars 2021, kommer lagtinget inte att hinna behandla vare sig en fråga om eventuellt bifall till COTIF som helhet eller presidentens aktuella begäran om bifall till det aktuella tilläggsavtalet inom tilläggsavtalets giltighetstid. Landskapsregeringen föreslår därför att lagtinget inte behandlar ärendet i sak utan i stället svarar presidenten att ärendet inte har kunnat behandlas innan tilläggsavtalets giltighetstid löpt ut.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottets principiella inställning är att om ett bifall inte inhämtats till en grundöverenskommelse bör lagtinget lämna bifall till den grundläggande överenskommelsen innan eller i samband med att ett bifall till tilläggsavtalet lämnas.

     I sitt tidigare yttrande över RP 8 - 14/2019-2020 konstaterar landskapsregeringen att det inte förelegat möjlighet att bedöma alla konsekvenser av att lagtinget på eget initiativ skulle lämna bifall till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och inte heller i det nu aktuella utlåtandet ingår en sådan bedömning. Utskottet anser därför att det inte är ändamålsenligt att lagtinget nu på eget initiativ lämnar bifall till den grundläggande överenskommelsen i synnerhet som tidsfristen för det avtal som avses i presidentens framställning redan har löpt ut. Utskottet föreslår därför att lagtinget inte ska ge det begärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget inte ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 6 april 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson