Lagförslag 1/2013-2014

Tillhör ärendet: Landskapsandelarna 2014
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 1/2013-2014

 

Datum

 

 

2013-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsandelarna 2014

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att basbeloppen för verksamhetsåret 2014 inte indexjusteras. Basbeloppen ligger till grund för beräkningen av landskapsandelarna till kommunerna. De landskapsandelar som berörs är den allmänna landskapsandelen, landskapsandelen för socialvården, landskapsandelen för grundskolan, den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen och landskapsandelarna för medborgarinstitutet, de kommunala biblioteken samt för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten. Inte heller det belopp per invånare som ligger till grund för beräkningen av kommunernas justeringsbelopp föreslås bli indexjusterat.

     Förslaget innebär att basbeloppen och justeringsbeloppen för verksamhetsåret 2014 kvarstår på 2013 års nivå samt att denna nivå ska användas som grund för indexjusteringen av beloppen för verksamhetsåret 2015.

     Lagförslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för 2014 på ett sådant sätt att landskapslagen bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Nuläge. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets verkningar 4

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om basbelopp och justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014  6

Bilaga. 8

 


 

Motivering

 

1. Nuläge

 

     Landskapsandelssystemet regleras huvudsakligen i följande landskapslagar:

·         landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna

·         landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården

·         landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten

Den förstnämnda lagen reglerar de allmänna landskapsandelarna och finansieringsunderstöd till kommunerna men lagen är även till vissa delar tillämplig när det gäller de uppgiftsbaserade landskapsandelarna för driftskostnaderna som för övrigt regleras i de två sistnämnda lagarna.

     Både de allmänna och de uppgiftsbaserade landskapsandelarna fastställs på kalkylmässiga grunder. De olika landskapsandelarnas belopp beräknas genom att ett basbelopp multipliceras med en koefficient som är beroende av vilken bosättningsstrukturgrupp kommunen tillhör. De olika koefficienterna anges i lag och basbeloppen bestäms årligen genom att föregående års basbelopp justeras med förändringen i kostnadsnivå enligt prisindex för den kommunala basservicen. Följande landskapsandelar beräknas med basbelopp som grund:

 

·         den allmänna landskapsandelen – ett basbelopp per invånare i kommunen

·         landskapsandelen för socialvårdens driftskostnader – basbelopp per kommuninvånare som hör till de olika åldersgrupperna 0–6 år, 7–64 år, 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre (olika basbelopp för de olika grupperna)

·         landskapsandelen för grundskolornas driftskostnader – ett basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 6–15 år

·         den särskilda landskapsandelen för träningsundervisningen – ett basbelopp per elev i kommunen som får träningsundervisning

·         landskapsandelen för driften av medborgarinstitut – ett basbelopp per undervisningstimme

·         landskapsandelen för kommunala bibliotek – ett basbelopp per invånare i kommunen

·         landskapsandelarna för ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet – ett basbelopp per invånare i kommunen (men olika basbelopp för de olika verksamheterna)

 

     Enligt landskapslagen (2012/84) om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna ska ett justeringsbelopp dras av från kommunernas landskapsandelar. Bestämmelserna om kommunernas justeringsbelopp trädde i kraft den 1 januari 2013 och infördes som en följd av att kommunernas betalningsansvar för vården vid ÅHS geriatriska klinik (den så kallade Gullåsen-avgiften) upphörde från årsskiftet. Justeringsbeloppet bestäms på basen av ett belopp per invånare och antalet invånare i kommunen. Beloppet per invånare indexjusteras på samma sätt som basbeloppen. Justeringsbeloppet dras i första hand av från kommunens allmänna landskapsandel och i andra hand från landskapsandelen för socialvården.

     Basbeloppen för den allmänna landskapsandelen, landskapsandelarna inom undervisnings- och kulturverksamheten samt justeringsbeloppen för följande verksamhetsår fastställs av landskapsregeringen senast den 15 oktober och har således redan fastställts för år 2014. Basbeloppen för landskapsandelarna inom socialvården anges i socialvårdsplanen som antas av landskapsregeringen i början av januari varje år. Landskapsandelarna beviljas formellt av landskapsregeringen efter att lagtinget fattat beslut om budgeten, dock senast den 11 januari då också utbetalningen till kommunerna börjar. Vid utbetalningen beaktas justeringsbeloppen.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget samt att medel används för utveckling som berör kommunerna föreslår landskapsregeringen att basbeloppen inom landskapsandelssystemet inte indexjusteras för verksamhetsåret 2014. Åtgärden genomförs genom att en särskild landskapslag stiftas om basbeloppen för verksamhetsåret 2014, det vill säga på samma sätt som motsvarande åtgärd genomfördes för verksamhetsåret 2010.

     Den uteblivna indexjusteringen av basbeloppen är avsedd att vara en långsiktig inbesparing för landskapet. Därmed kommer förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen mellan åren 2013 och 2014 inte heller att beaktas vid senare indexjusteringar. Det innebär att basbeloppen för år 2015 kommer att fastställas genom indexjustering från 2014 års nivå och inte från 2013 års nivå.

     Det som anges ovan för basbeloppen föreslås även i fråga om det belopp per invånare som ligger till grund för kommunernas justeringsbelopp, det ska således inte heller indexjusteras för år 2014.

     Samtidigt konstaterar landskapsregeringen att det bör finnas en beredskap att vid behov kunna vidta åtgärder för de mest utsatta kommunerna. Det prövningsbaserade finansieringsunderstödet till kommunerna kommer därför under år 2014 att i första hand inriktas på denna typ av åtgärder.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget om att inte indexjustera basbeloppen får ekonomiska konsekvenser för landskapet och kommunerna. Förslaget i sig bedöms inte få några direkta effekter vare sig för organisationen, för miljön eller för jämställdheten. Dess indirekta effekter är dock i det här skedet svåra att utvärdera.

     Ekonomiskt sett innebär förslaget som helhet att landskapsandelarna till kommunerna blir lägre än om basbeloppen hade indexjusterats. Att grunden för kommunernas justeringsbelopp inte heller indexjusteras medför att sänkningen av landskapsandelarna blir något mindre än vad som annars varit fallet.

     Prisindexet för den kommunala basservicen steg med 2,5 % i år och enligt den gällande lagstiftningen skulle basbeloppen liksom grunden för justeringsbeloppet därmed ha höjts med 2,5 %. Genom att inte göra någon indexjustering sänks kommunernas landskapsandelar med uppskattningsvis 713 000 euro år 2014 (se bilagan). Samtidigt sänks landskapets kostnader med motsvarande belopp under samma period. Förslaget påverkar även överföringarna mellan landskapet och kommunerna på längre sikt genom att skillnaden i kostnadsnivån mellan åren 2013 och 2014 inte heller kommer att beaktas vid framtida indexjusteringar.

 

4. Beredningen av förslaget och ikraftträdande

 

Förslaget om att inte indexjustera landskapsandelarna har diskuterats i samrådsdelegationerna för kommunala frågor inför budgetåret 2014. I diskussionen deltog representanter för landskapsregeringen, Ålands kommunförbund samt Mariehamns stad. Kommunförbundet och Mariehamns stad motsatte sig åtgärden och någon enighet nåddes inte i frågan.

     Landskapsregeringen har redan fattat beslut om basbeloppet för den allmänna landskapsandelen, kommunernas justeringsbelopp och basbeloppen för landskapsandelarna inom undervisnings- och kultursektorn, eftersom det enligt den nu gällande lagstiftningen ska göras senast den 15 oktober. Anslagen för landskapsandelar till kommunerna (moment 34.05.30, 44.05.31, 45.15.30, 46.07.30, 46.09.30, 46.09.31 och 46.15.30) i landskapsregeringens förslag till budget har dock dimensionerats i enlighet med detta förslag.

     Genom den föreslagna lagen upphävs landskapsregeringens beslut om fastställande av basbelopp och kommunernas justeringsbelopp för år 2014. Landskapsandelar för driftskostnaderna beviljas senast den 11 januari. För att kommunerna ska beviljas landskapsandel på basen av de nya reglerna för hela verksamhetsåret 2014 bör lagen helst träda i kraft vid årsskiftet, eller i alla händelser före den 11 januari. Landskapsregeringen anser att den föreslagna lagen uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att den därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

     Med hänvisning till att ärendet har tagits upp i samrådsdelegationerna för kommunala frågor och dessutom är brådskande har det inte skickats på någon remiss.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om basbelopp och justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården samt landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten bestäms basbeloppen och kommunens justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014 enligt vad som anges i denna lag.

 

2 §

     Basbeloppet för den allmänna landskapsandelen är 110,96 euro per invånare i kommunen. Vid fastställande av kommunens justeringsbelopp är beloppet per invånare 141,07 euro.

 

3 §

     Basbeloppen för driftskostnaderna inom socialvården är

 

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 0–6 år

9 774,24 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 7–64 år

578,89 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 65–74 år

1 587,91 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 75–84 år

5 904,12 euro

Basbelopp per kommuninvånare i åldersgruppen 85 år och äldre

19 979,78 euro

 

4 §

     Basbeloppet för driftskostnaderna inom grundskolan är 9 556,42 euro per kommuninvånare i åldersgruppen 6–15 år och basbeloppet inom träningsundervisningen är 27 232,49 euro per elev i kommunen som får träningsundervisning.

     Basbeloppen för driftskostnaderna inom kultursektorn är

 

Medborgarinstitut, basbelopp per undervisningstimme

98,52 euro

Biblioteksverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

83,87 euro

Kulturverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

10,98 euro

Idrottsverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

75,20 euro

Ungdomsverksamhet, basbelopp per invånare i kommunen

16,15 euro

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i självstyrelselagens 20 § 3 mom.

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas vid beräkningen av landskapsandelar till kommunerna för verksamhetsåret 2014. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut ÅLR 2013/8564 om kommunernas justeringsbelopp samt besluten ÅLR 2013/8563, ÅLR 2013/8737 och ÅLR 2013/8324 till de delar de gäller fastställande av basbelopp för verksamhetsåret 2014. Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 november 2013

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Roger Nordlund

 


Bilaga

 

 

LANDSKAPSANDELAR, KOMPENSATIONER

OCH JUSTERING 2014

Kommun

Sammanlagt,

inte indexjusterat

Sammanlagt,

indexjusterat

Skillnad

Brändö

1 168 067

1 193 388

-25 320

Eckerö

2 189 188

2 227 581

-38 393

Finström

3 311 386

3 385 787

-74 401

Föglö

1 549 096

1 582 425

-33 328

Geta

1 737 744

1 767 058

-29 314

Hammarland

2 600 275

2 653 053

-52 778

Jomala

3 670 196

3 755 181

-84 986

Kumlinge

839 650

858 577

-18 927

Kökar

633 633

647 385

-13 751

Lemland

2 778 065

2 840 516

-62 452

Lumparland

691 448

707 789

-16 341

Saltvik

2 823 774

2 885 670

-61 896

Sottunga

279 788

286 815

-7 026

Sund

2 162 085

2 203 440

-41 355

Vårdö

1 426 421

1 452 929

-26 508

Mariehamn

5 886 409

6 012 344

-125 935

Ofördelat*

1 570 000

1 570 000

0

SUMMA

35 317 225

36 029 937

-712 712

 

*Det ofördelade beloppet består av kompensationer för uteblivna inkomster från kapitalinkomstbeskattningen och för sjukdomskostnadsavdraget. Dessa berörs inte av indexjusteringen.

 


 

LANDSKAPSANDELAR, KOMPENSATIONER OCH JUSTERING 2014 – INTE INDEXJUSTERADE

Kommun

 

 

Socialvård

 

 

Grundskola

 

 

Medborgar-

institut

 

Bibliotek

 

 

Idr.-, ungd.-

o. kulturv.

 

SAMMAN-

LAGT

uppgiftsbas.

ls-andelar

Allm.ls-andel

(inkl.bef.min).

 

Komplett-

ering

av skatte-

inkomster

SAMMAN-

LAGT

övr. ls-

andelar

SAMMAN-

LAGT

överföringar

Justering

av över-

föringarna

SAMMAN-

LAGT

Netto efter

justering

Brändö

615 061

321 096

11 977

14 613

962 746

216 783

55 687

272 470

1 235 216

-67 149

1 168 067

Eckerö

1 257 762

481 644

24 155

29 471

1 793 031

138 478

393 106

531 584

2 324 615

-135 427

2 189 188

Finström

2 145 543

1 332 626

53 069

64 749

3 595 987

0

72 447

72 447

3 668 434

-357 048

3 311 386

Föglö

768 671

481 644

14 543

17 744

1 282 601

230 886

117 148

348 033

1 630 635

-81 538

1 549 096

Geta

761 727

452 012

12 455

15 196

1 241 389

197 731

368 453

566 184

1 807 573

-69 830

1 737 744

Hammarland

1 471 326

860 068

38 295

46 724

2 416 412

84 441

314 131

398 571

2 814 983

-214 709

2 600 275

Jomala

2 388 914

1 692 916

91 313

111 412

4 284 556

0

0

0

4 284 556

-614 360

3 670 196

Kumlinge

470 663

183 483

8 504

10 376

673 027

175 657

38 647

214 304

887 331

-47 682

839 650

Kökar

255 199

198 774

6 164

7 521

467 658

116 333

84 205

200 538

668 196

-34 562

633 633

Lemland

1 632 807

1 201 239

47 378

57 806

2 939 231

104 469

0

104 469

3 043 699

-265 635

2 778 065

Lumparland

393 081

275 225

9 863

12 034

690 203

56 545

0

56 545

746 748

-55 299

691 448

Saltvik

1 747 181

920 283

45 869

55 964

2 769 297

101 140

210 508

311 648

3 080 945

-257 171

2 823 774

Sottunga

155 663

61 161

2 541

3 101

222 466

71 570

0

71 570

294 037

-14 248

279 788

Sund

1 302 121

624 990

26 042

31 773

1 984 926

149 297

173 870

323 166

2 308 092

-146 007

2 162 085

Vårdö

625 544

371 264

10 618

12 955

1 020 381

200 971

264 601

465 571

1 485 952

-59 532

1 426 421

 

 

 

 

Mariehamn

4 437 281

2 351 327

275 856

190 318

232 207

7 486 989

0

0

0

7 486 989

-1 600 580

5 886 409

 

 

 

 

Ofördelat

 

 

 

1 570 000

1 570 000

SUMMA

20 428 543

11 809 751

275 856

593 103

723 647

33 830 901

1 844 300

2 092 801

3 937 101

39 338 002

-4 020 777

35 317 225

 


 

LANDSKAPSANDELAR, KOMPENSATIONER OCH JUSTERING 2014 – INDEXJUSTERADE

Kommun

 

 

Socialvård

 

 

Grundskola

 

 

Medborgar-

institut

 

Bibliotek

 

 

Idr.-, ungd.-

o. kulturv.

 

SAMMAN-

LAGT

uppgiftsbas.

ls-andelar

Allm.ls-andel

(inkl.bef.min).

 

Komplett-

ering

av skatte-

inkomster

SAMMAN-

LAGT

övr. ls-

andelar

SAMMAN-

LAGT

överföringar

Justering

av över-

föringarna

SAMMAN-

LAGT

Netto efter

justering

Brändö

627 945

329 157

12 278

14 981

984 361

222 174

55 687

277 861

1 262 222

-68 834

1 193 388

Eckerö

1 282 629

493 735

24 762

30 214

1 831 341

141 960

393 106

535 066

2 366 406

-138 826

2 227 581

Finström

2 192 481

1 366 081

54 404

66 382

3 679 348

0

72 447

72 447

3 751 795

-366 008

3 385 787

Föglö

785 335

493 735

14 909

18 191

1 312 171

236 691

117 148

353 839

1 666 009

-83 585

1 582 425

Geta

775 777

463 360

12 768

15 579

1 267 484

202 703

368 453

571 156

1 838 640

-71 582

1 767 058

Hammarland

1 503 635

881 660

39 258

47 902

2 472 455

86 564

314 131

400 694

2 873 149

-220 096

2 653 053

Jomala

2 441 710

1 735 416

93 611

114 221

4 384 958

0

0

0

4 384 958

-629 777

3 755 181

Kumlinge

481 346

188 090

8 718

10 638

688 792

180 016

38 647

218 663

907 455

-48 878

858 577

Kökar

261 559

203 764

6 320

7 711

479 353

119 256

84 205

203 461

682 814

-35 429

647 385

Lemland

1 666 492

1 231 395

48 570

59 264

3 005 721

107 096

0

107 096

3 112 817

-272 301

2 840 516

Lumparland

401 927

282 134

10 111

12 337

706 510

57 967

0

57 967

764 477

-56 687

707 789

Saltvik

1 787 319

943 387

47 022

57 375

2 835 103

103 683

210 508

314 191

3 149 294

-263 624

2 885 670

Sottunga

159 571

62 697

2 605

3 179

228 052

73 369

0

73 369

301 420

-14 606

286 815

Sund

1 326 239

640 680

26 697

32 575

2 026 191

153 051

173 870

326 920

2 353 111

-149 671

2 203 440

Vårdö

638 651

380 584

10 885

13 282

1 043 401

205 952

264 601

470 553

1 513 954

-61 025

1 452 929

 

 

 

 

Mariehamn

4 526 793

2 410 357

282 772

195 106

238 062

7 653 089

0

0

0

7 653 089

-1 640 745

6 012 344

 

 

 

 

Ofördelat

 

 

1 570 000

1 570 000

SUMMA

20 859 410

12 106 230

282 772

608 025

741 892

34 598 329

1 890 481

2 092 801

3 983 282

40 151 611

-4 121 674

36 029 937