Lagförslag 11/2013-2014

Tillhör ärendet: Korrigering av vallagen
Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 11/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Korrigering av vallagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa felaktiga hänvisningar i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval korrigeras.

     Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015, så att den kan tillämpas vid nästa lagtings- och kommunalval.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Upptäckta fel i vallagen. 3

2.1. Hänvisning till 50 § 1 mom. 3

2.2. Hänvisning till befolkningsdatalagen. 3

2.3. Hänvisning till 30a § 4 mom. 4

2.4. Hänvisning till 50 § 2 mom. 4

3. Förslaget och dess verkningar 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval 6

Parallelltexter 10

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval, nedan kallad vallagen, har tillämpats sedan 1970-talet och har genomgått ett flertal ändringar. Tekniken i lagen är speciell genom att bestämmelserna är väldigt detaljerade samtidigt som lagtexten proportionellt sett innehåller många paragrafhänvisningar.

     Efter den senaste ändringen 2011 har ett antal felaktiga hänvisningar upptäckts i lagtexten. I princip är det frågan om fyra olika hänvisningar, varav ett par återkommer på fler ställen i lagen, samt användning av ett oklart begrepp. Vissa av felaktigheterna tillkom vid ändringen 2011 medan andra har funnits redan tidigare. Efter att felen hade upptäckts gjordes en bedömning av vad som rimligtvis skulle vara de korrekta hänvisningarna och med ledning av det tillämpades lagen vid senaste lagtings- och kommunalval.

 

2. Upptäckta fel i vallagen

 

2.1. Hänvisning till 50 § 1 mom.

 

Vallagens 6 § handlar om att kommunfullmäktige ska utse vissa organ inför valet. En valnämnd ska tillsättas för varje röstningsområde. Enligt paragrafens 3 mom. ska också en eller flera valbestyrelser utses för ”inrättningar som avses i 50 § 1 mom.”.

     Lagens 50 § handlar om olika platser för förtidsröstning och vem som har rätt att rösta där. Inrättningar nämns inte över huvud taget i paragrafen. Dess 1 mom. gäller de allmänna förtidsröstningsställena där alla röstberättigade får rösta, medan 2 mom. anger att röstberättigade som vårdas på sjukhus, inom socialvården eller som har intagits i en straffanstalt får förtidsrösta i den anstalten. Slutligen handlar paragrafens 3 mom. om röstberättigade som vistas utanför landskapet eller som till följd av sjukdom eller handikapp varken kan rösta vid valförrättningen eller förtidsröstningen. Dessa får förtidsrösta hemma genom ett förfarande som regleras på ett annat ställe i lagen (54e §).

     Av lagens 51 § framgår att förtidsröstning kan anordnas antingen i inrättning eller vid allmänna förtidsröstningsställen. Förtidsröstningen i inrättningar sköts av en valbestyrelse medan förtidsröstningen vid ett allmänt förtidsröstningsställe sköts av valförrättare som utses av den kommunala centralnämnden. Av det här kan man dra slutsatsen att de inrättningar som avses i 6 § är de som behandlas i 50 § 2 mom. trots att man i den sistnämnda bestämmelsen använder begreppet ”anstalt” i stället för ”inrättning”. I resten av lagtexten används enbart ”inrättning”. Det som ytterligare talar för att den korrekta hänvisningen ska vara 50 § 2 mom. är att 50 § har ändrats, så att ett nytt 1 mom. har tillkommit och det tidigare 1 mom. har blivit 2 mom. Sannolikt förbisåg man vid ändringen att det fanns en hänvisning i 6 §. Hänvisningen bör således korrigeras. Samtidigt föreslås att begreppet ”anstalt” i 50 § 2 mom. ändras till ”inrättning”, så att det tydligare framgår vad som avses.

 

2.2. Hänvisning till befolkningsdatalagen

 

I vallagens tredje kapitel finns bestämmelser om rösträttsregister och vallängder. Rösträttsregistret ska bland annat innehålla uppgifter om personbeteckning, fullständigt namn, postadress, hemkommun, åländsk hembygdsrätt och röstningsområde. Lagens 11 § reglerar granskningen av uppgifterna i rösträttsregistret och möjligheterna att få utdrag ur registret. Enligt paragrafens 4 mom. begränsas möjligheten att granska uppgifterna i de fall där förbud mot utlämnande av personuppgifter har utfärdats med stöd av befolkningsdatalagen (FFS 507/1993). I dessa fall är endast uppgifterna om namn och datum för införande i registret tillgängliga för granskning. Befolkningsdatalagen upphävdes den 1 mars 2010 av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (FFS 661/2009). Den aktuella bestämmelsen i den gamla befolkningsdatalagen har ersatts med en bestämmelse om spärrmarkering i den nya lagen från 2009.

     I övergångsbestämmelserna till den nya lagen anges att om det i någon annan lag eller förordning hänvisas till bestämmelser i befolkningsdatalagen ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelse i den nya lagen. Det är ett vanligt förfarande i fall där det finns hänvisningar till den upphävda lagen i ett stort antal andra lagar. I dessa fall ändras hänvisningarna vartefter man går in och gör andra ändringar i de olika lagarna, vilket också bör göras i det här fallet. Samtidigt föreslås att bestämmelserna om vilka uppgifter som ska antecknas i rösträttsregistret kompletteras så att uppgifter om spärrmarkeringar ska upptas i registret. På det sättet blir det direkt synligt i rösträttsregistret i vilka fall möjligheten att granska uppgifter är begränsad.

 

2.3. Hänvisning till 30a § 4 mom.

 

Etablerade politiska föreningars ställning i valen regleras i kapitel 4a i vallagen. I lagens 30a § 1 mom. anges att en etablerad politisk förening har rätt att ställa upp kandidater i lagtingsval och anhålla om att kandidatlistor ska offentliggöras utan att bilda valmansföreningar. I paragrafens 2 mom. anges att en sådan förening kan bestämma att en lokal förening ska ha rätt att ställa upp kandidater i kommunalvalet i den etablerade politiska föreningens namn. För övrigt innehåller paragrafen en definition av begreppet ”etablerad politisk förening” samt motsvarande bestämmelser om etablerade kommunala politiska föreningar.

     I paragrafen därefter, 30b §, finns en hänvisning till ”sådan rätt för en lokal förening att ställa upp kandidater som avses i 30a § 4 mom.”. Dessutom finns i flera av de andra paragraferna i kapitlet hänvisningar till ”en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 4 mom.”. Det moment som hänvisningarna anger handlar emellertid om när en förening ska anses vara företrädd i lagtinget, vilket är ett av villkoren för att den ska betraktas som en etablerad politisk förening. Den bestämmelse som hänvisningarna måste anses gälla är i stället 30a § 2 mom., som är den enda i lagen som behandlar en lokal förenings rätt att ställa upp kandidater.

 

2.4. Hänvisning till 50 § 2 mom.

 

Som tidigare angetts i avsnitt 2.1. ovan handlar lagens 50 § om var förtidsröstningen sker. Paragrafens 1 mom. gäller förtidsröstning vid allmänna förtidsröstningsställen, 2 mom. gäller förtidsröstning i inrättning och 3 mom. slutligen gäller förtidsröstning enligt ett förfarande som regleras i 54e §. I den sistnämnda paragrafen anges emellertid att den ”som har för avsikt att förtidsrösta i stöd av 50 § 2 mom.” ska göra en skriftlig anhållan hos den kommunala centralnämnden om att få förtidsröstningsmateriel. Om det inte finns skäl för att avslå anhållan ska materielen tillsammans med anvisningar skickas till den adress som den röstande har uppgett. Vidare finns i paragrafen bestämmelser om hur den röstande ska gå tillväga för att rösta och slutligen skicka kuvertet med valsedeln så att den kommunala centralnämnden får det senast klockan 19.00 fredagen före valen. Slutsatsen av det här blir att det som avses med förfarandet i 54e § är något som skulle kunna kallas ”hemmaröstning”. Som tidigare nämnts gäller 50 § 2 mom. förtidsröstning i inrättning, hänvisningen bör således ändras till 50 § 3 mom.

     Förutom i den ovan nämnda paragrafen finns det felaktiga hänvisningar till 50 § 2 mom. i 55 och 70 §. Två av hänvisningarna handlar om att vissa förtidsröster ska behandlas skilt för sig. Lagens 55 § handlar om den kommunala centralnämndens hantering av förtidsrösterna efter att förtidsröstningen har avslutats, eller mer specifikt vid det sammanträde som hålls senast klockan 19.00 fredagen före valen. I paragrafens 1 mom. anges att nämnden skilt ska behandla ”de förtidsröstningsförsändelser som inkommit genom utnyttjande av i 50 § 2 mom. avsett förfarande”. I lagens 70 § finns en bestämmelse om att antalet ”förtidsröster inlämnade i stöd av 50 § 2 mom.” ska anges skilt vid redovisningen av valets resultat i centralnämndens protokoll. Det finns egentligen ingen möjlighet att med säkerhet avgöra om det i de här fallen är frågan om röster från en förtidsröstning i en inrättning eller från så kallad hemmaröstning. I det första fallet skulle hänvisningen vara korrekt medan den i det andra fallet skulle ändras till 50 § 3 mom. Avgörande för bedömningen är att det senare i 55 § finns ytterligare en hänvisning. Enligt paragrafens 4 mom. ska den kommunala centralnämnden öppna valkuverten från ”personer som röstat i stöd av 50 § 2 mom.”, stämpla valsedlarna och innesluta dem i nya kuvert. Det finns ingen uppenbar orsak att stämpla valsedlarna från förtidsröstningen i en inrättning, eftersom det redan är gjort av valbestyrelsen. Därmed kan det anses klarlagt att det är rösterna från dem som förtidsröstat enligt 50 § 3 mom. som avses och att hänvisningen bör ändras. Det leder i sin tur till slutsatsen att det även är dessa röster som avses i 55 § 1 mom. och i 70 §, eftersom det knappast finns orsak att behandla några andra förtidsröster skilt.

 

3. Förslaget och dess verkningar

 

Landskapsregeringen föreslår att de ovan nämnda felen i vallagen korrigeras. Även om inget av felen är av direkt avgörande betydelse för tillämpningen ger de ett visst utrymme för olika möjliga tolkningar. Vallagen tillämpades i och för sig i sin nuvarande lydelse vid senaste val, men det är inte förenligt med varken ändamålsenlighet eller rättssäkerhet att lagstiftningen är så otydlig. Förutom att de felaktiga hänvisningarna rättas föreslår landskapsregeringen en viss modernisering av språket i de aktuella bestämmelserna.

     Förslaget har inga andra effekter än att göra lagstiftningen klarare och mer entydig.

     Det är viktigt att den ändrade lagstiftningen kan träda i kraft så att den kan tillämpas vid de lagtings- och kommunalval som förrättas i oktober 2015. Lagen bör träda i kraft vid ingången av valåret och därför föreslås att den ska träda i kraft den 1 januari 2015.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om lagtingsval och kommunalval

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 3 mom., 8 § 2 mom., 11 § 4 mom., 30b §, 30d § 1 mom., 30e § 1 mom., 30f § 1 mom., 30g 1 mom., 30i §, 50 § 2 mom., 54e § 1 mom., 55 § 1 och 4 mom. samt 70 § 2 mom. landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval, av dessa lagrum 55 § 2 mom. och 70 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1987/58, 6 § 3 mom., 8 § 2 mom., 54e § 1 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1999/7, 11 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2003/21 samt 30b §, 30d § 1 mom., 30e § 1 mom., 30f § 1 mom., 30g § 1 mom., 30i § och 50 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2011/16, samt

     fogas till lagens 8a § 1 mom., sådant det lyder i landskapslagen 1999/7, en ny 5 punkt som följer:

 

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunfullmäktige ska under valåret i god tid före valen för inrättningar som avses i 50 § 2 mom. utse en eller flera valbestyrelser bestående av tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. Kommunfullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifterna intas i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet och hembygdsrättsregistret den 1 september klockan 24.00. För varje röstberättigad antecknas

     1) personbeteckning,

     2) fullständigt namn,

     3) postadress,

     4) hemkommun enligt lagen om hemkommun (FFS 201/1994),

     5) åländsk hembygdsrätt,

     6) röstningsområde,

     7) vallokal på valdagen och adressen till vallokalen,

     8) datum för införande i rösträttsregistret,

     9) om personen har rösträtt i lagtingsvalet eller i kommunalvalet eller i båda valen och

     10) om en spärrmarkering har gjorts med stöd av 36 § lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (FFS 661/2009).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Om en sådan spärrmarkering som avses i 8 § 2 mom. 10 punkten har gjorts i befolkningsdatasystemet efter att rösträttsregistret upprättades antecknas detta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I de fall där det finns en sådan anteckning om spärrmarkering som avses i 8 § 2 mom. 10 punkten eller i 8a § 1 mom. 5 punkten är endast de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. 2 och 8 punkten tillgängliga för granskning.

 

30b §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förenings beslut om att ställa upp kandidater till lagtinget eller kommunfullmäktige och om sådan rätt för en lokal förening att ställa upp kandidater som avses i 30a § 2 mom. samt en förenings anhållan om offentliggörande av kandidatlistan ska fattas vid ett föreningsmöte eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer att medlemmarnas beslutanderätt ska utövas. Beslutet kan även med bemyndigande av föreningsmötet fattas av föreningens styrelse.

 

30d §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening och en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. kan bilda valförbund med en eller flera valmansföreningars kandidatlistor. Två eller flera etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningar kan även ingå valförbund sinsemellan. Om föreningen har flera kandidatlistor kan den inte ingå särskilda valförbund med olika kandidatlistor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30e §

     En kandidatlista som ställts upp av en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening eller en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. ska i sammanställningen av kandidatlistor ha en beteckning som innehåller den etablerade politiska eller etablerade kommunala politiska föreningens namn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30f §

     En etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening ska ha ett valombud och en ersättare för valombudet som är gemensam för föreningens alla listor. Valombudet utses av föreningsmötet eller med dess bemyndigande av föreningens styrelse eller på det sätt föreningens stadgar bestämmer. En lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. ska utse ett valombud och en ersättare för valombudet att verka som den etablerade politiska föreningens valombud och ersättare i kommunen. Valombudet kan vara uppställd som kandidat i valet. Valombudet har rätt att överenskomma om bildande av valförbund om inte föreningsmötet beslutar något annat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30g §

     Då en etablerad politisk eller etablerad kommunal politisk förening anhåller om offentliggörande av kandidatlista ska den inlämna ett protokollsutdrag från det organ som enligt 30b § fattade beslut i ärendet till centralnämnden för lagtingsval eller den kommunala centralnämnden. Protokollsutdraget ska innehålla uppgifter om kandidatlistan, valombudet och dennas ersättare. Då en etablerad politisk förening gett en lokal förening sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. ska den etablerade politiska föreningen meddela att den lokala föreningen har rätt att företräda den etablerade politiska föreningen och ska den lokala föreningen uppge namn och kontaktuppgifter för den etablerade föreningens valombud och dennas ersättare samt fullmakt för ombudet och ombudets ersättare. Kandidatlistan ska vara utformad i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel samt 20 § 3 och 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30i §

     På ett beslut, som en etablerad politisk eller kommunal politisk förening eller en lokal förening som getts en sådan rätt som avses i 30a § 2 mom. fattat i ett ärende som avses i detta kapitel, tillämpas inte bestämmelserna om ogiltighet och klander av förenings beslut.

 

50 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En röstberättigad som vårdas på sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården, vilken lämnar vård dygnet runt, eller vilken kommunstyrelsen annars har bestämt att ska vara förtidsröstningsställe eller som har intagits i en straffanstalt får förtidsrösta i denna inrättning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

54e §

     Den som har för avsikt att förtidsrösta i stöd av 50 § 3 mom. ska skriftligen anhålla om att få förtidsröstningsmateriel hos den kommunala centralnämnden i den kommun som i rösträttsregistret antecknats som hans hemkommun eller, om han inte har sin hemkommun i landskapet, som hans folkbokföringskommun eller senaste hemkommun i landskapet. Anhållan kan göras på en blankett som utarbetats för ändamålet och som centralnämnden tillhandahåller. Anhållan ska lämnas till centralnämnden före utgången av förtidsröstningstiden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

55 §

     Den kommunala centralnämnden ska senast klockan 19.00 fredagen före valen hålla sammanträde och då, utan att öppna valkuverten, granska de förtidsröstningshandlingar som inkommit till nämnden. Nämnden ska skilt behandla de förtidsröstningsförsändelser som inkommit genom utnyttjande av i 50 § 3 mom. avsett förfarande. Förtidsröstningsförsändelser som inkommer för sent ska lämnas obeaktade och de får inte öppnas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med bevarande av valhemligheten ska den kommunala centralnämnden bryta godkända valkuvert från personer som förtidsröstat i stöd av 50 § 3 mom. Centralnämnden ska, utan att öppna den hopvikta valsedeln, stämpla densamma och innesluta den i nytt kuvert. Beträffande valkuvert för lagtingsvalet ska på det nya kuvertet antecknas att den röstande befunnits vara röstberättigad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

70 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I protokollet ska anges antalet avgivna förtidsröster. Antalet ogiltiga valsedlar ska anges skilt beträffande valsedlar avgivna vid förtidsröstning och skilt för varje röstningsområde. Den kommunala centralnämnden ska skilt ange antalet förtidsröster inlämnade i stöd av 50 § 3 mom. Har den kommunala centralnämnden beslutat om i 49a § 3 mom. avsett förfarande ska detta antecknas i protokollet enligt bestämmelserna i 56 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

__________________

 

 

Mariehamn den 22 maj 2014

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Wille Valve

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 11/2013-2014