Lagförslag 11/2014-2015

Tillhör ärendet: Ändring av ministerförsäkran
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 11/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av ministerförsäkran

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ministerförsäkran i 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering ändras, för att motsvara talmännens försäkran i den ordalydelse försäkran har enligt 10 § arbetsordningen för Ålands lagting.

     En ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregering kräver kvalificerad majoritet i lagtinget. Avsikten är att lagen ska träda i kraft inför nästa mandatperiod.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Gällande bestämmelser om avgivande av försäkran. 3

1.2 Avgivande av försäkran i riksdagen och i statsrådet 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering  5

Parallelltext 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Gällande bestämmelser om avgivande av försäkran

 

Vid landskapsregeringens första sammanträde, efter att lagtinget godkänt regeringsprogrammet och landskapsregeringens sammansättning, avger landskapsregeringens medlemmar, innan de tillträder sina uppdrag, försäkran enligt 9 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering. Försäkran avges i närvaro av lagtingets talman och landshövdingen, eller företrädare för dem, enligt följande formulär:

”Jag NN försäkrar att jag vill i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskapsregering efter all min förmåga främja den rätt, som i enlighet med grundlagarna tillkommer landskapet Ålands befolkning samt rikets regering och riksdag.”

 

     Formuläret är det samma som tidigare gällde för talmannen och de två vicetalmännen vid avgivande av högtidlig försäkran inför det församlade lagtinget enligt 20 § 2 mom. lagtingsordningen (1972:11) för landskapet Åland. Den enda skillnaden var själva formuleringen av uppdraget, som i talmansformuläret var ”i utövningen av talmansbefattningen”. Numera bestäms i 10 § 2 mom. arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting att de nyvalda talmännen ska avge följande högtidliga försäkran innan de börjar sköta sitt uppdrag:

”Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.”

 

     I talmanskonferensens framställning 2/2010-2011 med förslag till ny arbetsordning konstateras att den nya högtidliga försäkran är ”språkligt moderniserad samt tar hänsyn till både självstyrelselagen och grundlagen”. Arbetsordningen trädde i kraft samtidigt som den nya lagtingsordningen den 1 november 2011 och det nya formuläret tillämpades för första gången vid arbetsårets första plenum samma dag.

 

1.2 Avgivande av försäkran i riksdagen och i statsrådet

 

Enligt 56 § Finlands grundlag ska presidenten, när han eller hon tillträder sitt ämbete, inför riksdagen avge följande högtidliga försäkran:

”Jag – –, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget skall följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd.”

 

     Enligt 4 § riksdagens arbetsordning (FFS 40/1999) avger talmannen och vice talmännen följande högtidliga försäkran:

”Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.”

 

     För medlemmarna av statsrådet tillämpas förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran (FFS 1183/1987), en förordning som utfärdats med stöd av en tidigare statstjänstemannalag och bibehållits i kraft. Enligt 3 § ska medlemmarna av statsrådet ”avlägga tjänsteed och domared eller avge tjänsteförsäkran och domarförsäkran innan de tillträder sina uppdrag”, tjänsteeden enligt förordningen och domareden enligt 1 kap. 7 § rättegångsbalken. I praktiken avläggs en milt redigerad domared, där ”Sveriges Lag” utbytts mot ”Finlands rikes lag” och den språkliga formen i någon mån moderniserats. Den som tidigare avlagt tjänsteed eller domared (eller valt att avge försäkran) är enligt 13 § i samma förordning inte skyldig att på nytt avlägga samma ed (eller försäkran).

     Ministrarna avlägger, på finska eller svenska enligt eget val, de två ederna efter varandra med två fingrar på bibeln:

”Jag N.N. lovar och svär vid Gud den allsmäktige och allvetande, att jag i min tjänst skall följa grundlagarna och andra lagar samt handla rättvist och opartiskt för medborgarnas och samhällets bästa.”

”Jag N.N. lovar och svär, vid Gud och hans heliga Evangelium, att jag vill och skall, efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt göra, ej mindre den fattiga, än den rika, och döma efter Guds och Finlands rikes lag, och andra stadgar: aldrig lag vränga, eller orätt främja, för skyldskap, svågerskap, vänskap, avund och illvilja, eller räddhoga: ej heller för mutor och gåvor, eller annan orsak, under vad sken det vara må, och ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall ock varken förr, än domen avsäges, eller sedan, uppenbara dem, som till Rätten gå, eller andra, det rådslag, som Rätten inom lyckta dörrar håller. Detta allt vill och skall jag, som en ärlig och uppriktig Domare, troliga hålla, utan arg list och påfund, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.”

 

     Den som vill kan avge försäkran i vilken ministern ”lovar och försäkrar på heder och samvete” utan hänvisningar till Gud. I övrigt följer försäkran samma formulär.

     Ministrarna avlägger eden vid regeringens allmänna sammanträde i Statsrådsborgen. Pressen bereds möjlighet att följa med ceremonin.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ministerförsäkran i 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering ändras, för att motsvara ordalydelsen i talmansförsäkran enligt 10 § arbetsordningen. I förslaget har även ordet ”ledamöterna” i paragrafen ändrats till ”ministrarna”. Enligt lagens 1 § 2 mom. gäller att en ”ledamot i landskapsregeringen benämns minister”. Ändringen enligt vilken benämningen ”minister” infördes i lagen grundade sig på lagmotion 3/2007-2008 och trädde i kraft den 1 mars 2010.

     Ikraftträdandet har lämnats öppet för landskapsregeringen att bestämma enligt 20 § 2 mom. självstyrelselagen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så att medlemmarna i den landskapsregering som bildas efter lagtingsvalet avger försäkran enligt det nya formuläret.

     En ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregering kräver kvalificerad majoritet, det vill säga ska omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

 


 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 35 § lagtingsordningen anger, ändras 9 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering:

 

9 §

     Innan lantrådet och ministrarna tillträder sina uppdrag, ska de i landskapsregeringen, i närvaro av lagtingets talman och landshövdingen eller företrädare för dem, avge denna försäkran: ”Jag N.N. försäkrar att jag i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskapsregering efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.”

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 5 mars 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Wille Valve

 


Parallelltext

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 11/2014-2015