Lagförslag 12/2018-2019

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 12/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ett stödsystem för produktion av el från vindkraft inrättas. Stödsystemet är ägnat att främja en mer klimatvänlig elproduktion genom en minskad användning av fossila bränslen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 3

3. Förslag. 4

4. Förslagets verkningar 5

Detaljmotivering. 6

Lagtext 9

L A N D S K A P S L A G om stöd för produktion av el från vindkraft 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Inom energiområdet är landskapsregeringens övergripande mål att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en säker, trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning. En del av arbetet med detta är att främja användandet av en klimatriktig och växthusgasreducerande energiproduktion genom att bistå projekt som främjar en ökad användning av lokala och förnybara energikällor. Landskapet är idag till övervägande delen beroende av elimport från Sverige och till viss del från riket. Den el som inte importeras produceras till största delen med vindkraft och biobränsle.

     Europeiska unionen har ett mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, det s.k. RES-direktivet, fastställs mål för medlemsstaterna i fråga om den andel energi från förnybara källor som ska utgöra av den slutliga energianvändningen år 2020. Finland ges i RES-direktivet som nationellt övergripande mål att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen ska utgöra 38 procent år 2020. RES-direktivets mål för Finland inom energiområdet är således gemensamt för landskapet och riket.

     Landskapet har enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter. Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen hör näringsverksamheten i huvudsak till landskapets behörighet, vilket medför att näringsutövning liksom stöd till näringslivet på Åland till dessa delar kan regleras i landskapslagstiftning. Även natur- och miljövård är enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

2. Överväganden

 

Vindkraft står idag för den mest betydande delen av den åländska elproduktionen. Landskapets nuvarande 19 vindkraftverk beräknas sammantaget årligen producera cirka 57 500 megawattimmar el, vilket utgör cirka 18 procent av den årliga elförbrukningen. Under de senaste åren har elpriserna noterats på mycket låga nivåer, trenden har dock sedan år 2015 varit stigande marknadspris. De låga priserna har direkt påverkat vindkraftsproducenternas möjligheter att på marknadsmässiga villkor driva sina verksamheter med lönsamhet.

 

 

3. Förslag

 

Mot bakgrund av ovan nämnda överväganden föreslår landskapsregeringen att åtgärder vidtas vars grundläggande syfte är en mera klimatvänlig elproduktion samtidigt som den åländska vindkraftsparken moderniseras. Landskapsregeringens avsikt är att för högst tolv kalenderår bevilja produktionsstöd riktat till nyinvesteringar inom vindkraftsproduktionen. Beroende på när leverans av el till elnätet inleds kan stöd utbetalas för högst tolv kalenderår, dock längst till och med kalenderåret 2033.

     Produktionsstödet är en form av driftsstöd och ska utbetalas per producerad megawattimme utöver marknadspriset, till en årlig taknivå. När marknadspriset når nivån 32 euro kommer produktionsstödet linjärt att minska till när marknadspriset är 43 euro. Samtliga vindkraftverk som godkänts för medverkan i systemet får ersättning för produktionen tills taknivån är nådd. Därutöver ges inte produktionsstöd, aktörerna är därefter hänvisade till gällande marknadspris.

 

 

I ovanstående bild ges ett exempel på marknadsprisvariationer i förhållande till ersättningsnivå med produktionsstöd per timme. Till dem som godkänts för stödsystemet betalar landskapet en ersättning. I marknadsprisintervallet 32 till 43 euro minskar ersättningen linjärt. Elproducenter kan i sitt ersättningsanbud konkurrera med att betinga sig en lägre ersättning än 11 euro per MWh.

 

     Produktionsstödet förutsätter att elproducenter och deras vindkraftsverk uppfyller kraven för anbudsförfarandet. För att lämna anbud ska elproducenterna ha rättskapacitet, näringsrätt och bedömas ha goda förutsättningar att bedriva en lönsam verksamhet. Samtidigt krävs dels att enskilda vindkraftsverk ska ha effekten minst 3 MW, dels att en vindkraftsverkspark har minst effekten 12 MW. Produktionsvolymen som konkurrensutsätts föreslås vara 130 GWh per kalenderår till elnätet. Inkomna anbud prioriteras med beaktande av lägsta ersättningsanbud (lägsta krav på intäkt per MWh). Om flera elproducenter givit likvärdiga ersättningsanbud väljs det ersättningsanbud som bäst uppfyller den totala konkurrensutsatta produktionsvolymen. Anbudsförfarandet ska ske på ett icke-diskriminerande sätt.

     Landskapsregeringen har den 26 juni 2018 förnotifierat produktionsstödet till den Europeiska kommissionen. Landskapsregeringen fick den 16 oktober 2018 den Europeiska kommissionens svar, av vilket framgår att ärendet kan hanteras inom ramen för den allmänna gruppundantagsförordningen (Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget). Stödsystemet behöver därmed inte notifieras.

 

4. Förslagets verkningar

 

Med införande av det föreslagna produktionsstödet förväntas andelen förnyelsebar el öka till omkring 65-70 procent av landskapets årliga elförbrukning.

     Förslaget medför ett ökat användande av energi från förnyelsebara energikällor, samt en minskad användning av fossila bränslen. Förslaget är därför sett ett i helhetsperspektiv ägnat att främja en god miljö med ett ekosystem i balans samt ett hållbart samhälle. Förslaget förverkligar mål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan (www.bärkraft.ax) om en markant högre andel energi från förnyelsebara källor. Förslaget är ett steg i genomförandet av målet 60 procents andel lokalproducerad förnyelsebar el senast år 2030 enligt landskapsregeringens Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030. När andelen vindkraft ökar stärks också förutsättningarna för realiseringen av Smart Energy Island, och Ålands roll som föregångsregion för modern koldioxidneutral energiproduktion. En ökad lokal produktion av vindkraft möjliggör även en utökad transitering av el mellan Finland och Sverige via Åland. Detta kan i sin tur möjliggöra en något lägre överföringskostnad för åländska elkunder.

     Anbudsförfarandet avser 130 GWh el från vindkraft per år. Landskapets kostnader för stödsystemet blir störst om timmarknadspriset ligger vid den lägsta nivån som är satt till 32 euro per megawattimme. Den är därmed högsta ersättningsnivån för landskapsregeringen. Om förhållandena är så under hela perioden till och med år 2031 kan kostnaden uppgå till totalt cirka 17, 2 miljoner euro. Under ovanstående förhållanden uppskattas den årliga kostnaden vara drygt 1,4 miljoner euro. Om marknadspriset sedan stiger så sjunker landskapets ersättning också linjärt för att vid ett marknadspris som överstiger 43 euro per megawattimme helt utebli. Förslagets syfte är att skapa rimliga förutsättningar att nyinvestera och förutsägbara ersättningsnivåer för den ingående vindkraftsproduktionen. En av de avgörande faktorerna är att systemet gynnar en fortsatt miljövänlig elproduktion samtidigt som det skapar förutsättningar för att behålla den lokala kompetensen på området.

     Förslaget bedöms inte få någon direkt verkan för jämställdheten.

 


 

Detaljmotivering

 

1 kap. Allmänt

 

1 § Produktionsstöd för el. I paragrafen ges de allmänna grunderna för stödsystemet. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta om ändring av den högsta produktionsvolymen om det bedöms vara ändamålsenligt på grund av teknik- eller marknadsförändringar.

 

2 § Definitioner. I paragrafen ges definitioner ägnade att förenkla och tydliggöra betydelsen av lagens bestämmelser.

 

2 kap. Om anbud och beslut om godkännande för stödsystemet

 

3-6 §§ Anbudserbjudande / Godkännande av elproducent / Godkännande av vindkraftverk / Anbud. En förutsättning för förenlighet med artikel 42 i den allmänna gruppundantagsförordningen är att stöd ges inom ramen för ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Med detta avses enligt förordningens artikel 2.38 ”ett icke-diskriminerande anbudsförfarande som möjliggör för tillräckligt många företag att delta och där stödet beviljas antingen på grundval av det ursprungliga anbud som anbudsgivaren lagt eller på grundval av ett enhetspris. Dessutom utgör budgeten eller volymen med anknytning till anbudsförfarandet en bindande begränsning.

     En allmän förutsättning för elproducenter (ägare) är att de har rättskapacitet, det är dock möjligt såväl med enskilt ägande som med gemensamt ägande i olika former. Om ägandet till vindkraftverk ändras under stödperioden ska nya ägare uppfylla föreskrivna förutsättningar, för att berörda vindkraftverk fortsatt ska omfattas av stödsystemet.

     Förslaget prioriterar nya vindkraftverk i vindkraftparker, sådana vid stödsystemets start nya kraftverk får därefter underhållas och uppgraderas med nya delar. En hög produktionsgräns beaktar fortsatt principen att utbyggnad av vindkraften ska ske så att kraftverk samlas i vindkraftsparker. Härigenom begränsas eventuella följder för boende- kultur- och miljöintressen till dessa platser samt följande principer som fastställdes av landskapsstyrelsen den 7 september 2003 (dnr K26/03/1/4):

-      Landskapsstyrelsen prioriterar en utbyggnad av förnyelsebar energi där vindkraftens andel avgörs av tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.

-      Den fortsatta utbyggnaden av vindkraftverk bör ske så att minimala störningar och ingrepp uppstår med hänsyn till boende-, kultur- och miljöintressen.

-      En fortsatt utbyggnad av vindkraftverk bör göras så att kraftverken samlas i ett fåtal vindkraftsparker.

     Förslaget är också ägnat att trygga att intressenterna har tillräckliga ekonomiska marginaler samt teknisk kompetens för att klara långsiktiga produktionsavtal. En ansökan om att ansluta till elnätet avser såväl berörda lokala elnät som anslutning direkt till stamnätet.

     Hur anbuden ska vara utformade kan beskrivas som en följd av villkoren och anbudsförfarandet.

 

7 § Beslutet om godkännande av elproducenter och vindkraftverk för stödsystemet. I paragrafen formuleras viktiga grunder som rör prioritering och begränsning för beslut om deltagande i stödsystemet. Gällande unionsbestämmelser om förutsättningar för statligt stöd finns i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

     Beslutet att godkänna innebär att varje elproducent som ingår i systemet har en årlig produktionskvot av ett antal MWh, som får betydelse vid bestämmandet av den högsta årliga utbetalningen av produktionsstöd som kan ske. Produktionsperioden räknas från första januari och pågår tills kvoten är uppfylld, stöd utbetalas kvartalsvis efter ansökan. med halvår avses perioderna januari till och med juni månad samt juli till och med december månad.

 

3 kap. Elproducentens informationsskyldighet och egenkontroll

 

8 och 9 §§ Elproducentens allmänna skyldigheter / Elproducentens egenkontroll och rapport. Landskapsregeringen ges med bestämmelserna en möjlighet att försäkra sig om uppföljningssystemets tillförlitlighet och exakthet samt att uppgifter om mängd producerad el som berättigar till ett produktionsstöd är riktiga. Ett gott kunskapsunderlag är en förutsättning för tillförlitliga analyser av stödsystemet, vilket underlättar en god resursanvändning och planering.

 

4 kap. Produktionsstödet

 

10 § Produktionsstödets belopp. Enligt regelverket upphör produktionsstöd att utbetalas när 130 GWh under kalenderåret har levererats till elnätet, vilket kan inträffa en tid före ett årsskifte. I paragrafen regleras ersättningarna enligt det faktiska marknadspriset per timme under ett kvartal.

 

11 § Utbetalning. Utbetalning sker på ansökan fortlöpande kvartalsvis efter levererad el till elnätet. Ansökan ska ha inkommit inom ett halvår efter leverans. Betalningssystemet följer kalenderåret.

 

12 och 13 §§ Avbrytande av utbetalning / Återbetalning av ett produktionsstöd. Bestämmelserna ger landskapet en trygghet att allmänna medel används för vad de är avsedda. Genom att vara fogade till lagen tydliggörs detta för elproducenterna.

 

5 kap. särskilda bestämmelser

 

14 § Inspektion och information. Paragrafen rör tillsyn även om motiven överensstämmer med dem i 8, 9, 12 och 13 §§. Möjligheterna att inom ramarna för tillsyn genomföra inspektioner och få information är ägnade att trygga en korrekt användning av allmänna medel.

     Gällande bestämmelser om statliga stöd förenliga med den Europeiska unionens bestämmelser finns i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

 

15 § Rättelse av förseelse eller försummelse. Utöver möjligheterna att avbryta utbetalning och kräva återbetalning ska landskapsregeringen vid vite kunna kräva fullgörande av skyldigheter och förbjuda regelvidrigheter. Detta avser närmast kravet att ha en fungerande egenkontroll, att fullgöra informationsplikt och att acceptera inspektioner.

 

16 och 17 §§ Brott mot tystnadsplikt / Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd. Ytterst kan en elproducent dömas till böter.

 

18 § Verkställighet av beslut. Med stöd av denna paragraf får vissa beslut verkställas även om en part har besvärat sig över det. Beslut som kan omfattas av sådan omedelbar verkställighet finns i lagens 12 § som rör avbrott i utbetalningen av produktionsstödet i lagens 13 § som rör återkrav av produktionsstöd samt i 15 § som krav på fullgörande av skyldigheter och förbjud att tillämpa regelvidrigheter.

     I förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland finns bestämmelse om rättelse av fel i beslut. I 25 § självstyrelselagen finns bestämmelser om besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut.

 

19 § Handräckning. I enlighet med 9 kap. 1 § i polislagen för Åland ska polisen ”på begäran” ge andra myndigheter handräckning om så föreskrivs särskilt. Även utan en sådan särskild bestämmelse ska handräckning ges ”för fullgörande av en lagstadgad tillsynsskyldighet, om den myndighet som begär handräckning hindras i sin tjänsteutövning”. I de fall som rör denna lag kunde det främst bli aktuellt om det fordras för att vid tillsyn genomföra en inspektion.

 

20 § Landskapsregeringens rätt att få information och att lämna ut uppgifter. För en effektiv tillsyn behövs en rätt att få nödvändig information. Elproducenter och nätinnehavare ska inte kunna åberopa affärshemligheter eller integritetsrätt för att låta bli att lämna sådan information. Detta rör information som är nödvändig för tillsyn och som kan visa hur lagen och beslutet om godkännande har följts. Landskapsregeringen kan dessutom med stöd av 16 § ålägga parterna att lämna sådana uppgifter och förena kravet med hot om vite.

     Sekretessbestämmelser utgör inget hinder för landskapsregeringen att lämna ut uppgifter till åklagare och polis i syfte att hindra och utreda brott, eller till ett behörigt organ inom den Europeiska unionen om det fordras enligt en förpliktelse i samband med medlemskapet i den Europeiska unionen.

 

21 § Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft i god tid före år 2020.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om stöd för produktion av el från vindkraft

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 kap.
Allmänt

 

1 §

Produktionsstöd för el

     Landskapsregeringen kan genom ett anbudsförfarande besluta att, för ett stödsystem för produktion av el, godkänna vindkraftverk samt producenter av el från vindkraftverk, i denna lag kallade elproducenter, vilka för tolv kalenderår under åren 2021-2033 sammanlagt till elnätet levererar högst 130 GWh el årligen. Landskapsregeringen kan för högst tolv år till en elproducent betala ett produktionsstöd för högst 130 GWh levererad el per kalenderår. En elproducent som har godkänts för stödsystemet ska för att vara berättigad till produktionsstöd leverera el från vindkraftverk till elnätet senast från och med den 1 januari 2024. För att omfattas av stödsystemet ska leverans av el till elnätet enligt elproducentens åtagande inledas senast från och med januari år 2023.

     Landskapsregeringen kan till systemansvarig stamnätsinnehavare delegera tillsyns- och övervakningsansvar som avses i denna lag.

 

2 §

Definitioner

     Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av följande begrepp denna:

     1) Med stödsystemet avses i denna lag och med stöd av lagen gällande bestämmelser om stöd för produktion av el från vindkraftverk.

     2) En elproducent är en juridisk person som innehar ett vindkraftverk.

     3) Ett vindkraftverk är ett kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i en strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare, som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning av rikslagstiftning om elmarknaden. Ett vindkraftverk ska ha en nominell effekt för produktion av minst 3 MWh el.

     4) En vindkraftsverkspark är ett antal geografiskt näraliggande vindkraftverk som tillsammans har minst den nominella effekten 12 MW el samt har en gemensam anslutning till elnätet.

     5) Med elnätet avses ett sådant för landskapet avsett elnät enligt landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden.

     6) Med marknadspriset på el avses timpriset för det områdespris som tillämpas för landskapet Åland, noterat på den nordiska elmarknaden, om inte landskapsregeringen i en landskapsförordning beslutar annat.

     7) Med ersättningsanbud avses en elproducents offererade pris per MWh.

     8) Med kalenderår avses tiden från och med den första januari till och med den sista december.

     9) Med MWh avses megawattimmar.

     10) Med GWh avses gigawattimmar.

 

2 kap.
Om anbud och beslut om godkännande för stödsystemet

 

3 §

Anbudsförfarande

     Ett anbudsförfarande ska ske på ett opartiskt och icke diskriminerande sätt. Vid ett anbudsförfarande ska åtminstone framgå senast när anbud ska lämnas, hur anbud ska lämnas samt ges annan information om omständigheter som är väsentliga för anbudsförfarandet och lämnandet av anbud.

     För att anbuden ska kunna godkännas ska förutsättningarna i 3-5 §§ i denna lag uppfyllas och något annat hinder enligt denna lag för godkännande ska inte föreligga.

 

4 §

Om godkännande av elproducenten

     Landskapsregeringen godkänner elproducenter för stödsystemet. Förutsättningar för elproducenter att delta i ett anbudsförfarande är att elproducenten är en juridisk person har näringsrätt samt bedöms ha verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar att bedriva en lönsam elproduktion.

     En förutsättning för att i stödsystemet ingående vindkraftverk, efter överlåtelse under stödperioden, fortsatt ska ingå i stödsystemet är att den övertagande elproducenten har godkänts i enlighet med kraven i 1 mom.

     En elproducent kan inte godkännas för stödsystemet om

     1) elproducenten är ett sådant företag i svårigheter som omfattas av begränsningar som avses i den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd,

     2) landskapsregeringen har grundad anledning att misstänka att det begärda produktionsstödet leder till en situation där den ersättning som en elproducent får i betydlig omfattning överskrider de godtagbara kostnaderna för elproduktion som kan betraktas som skäliga, när sådant avkastningskrav på kapital som allmänt tillämpas på motsvarande projekt inom branschen används som jämförelsegrund eller

     3) anbudet är grundat på sådana avtal mellan elproducenter, beslut av sammanslutningar av elproducenter eller samordnade förfaranden av elproducenter som har till syfte att på ett betydande sätt hindra, begränsa eller snedvrida anbudsförfarandet eller som leder till att anbudsförfarandet på ett betydande sätt hindras, begränsas eller snedvrids.

 

5 §

Om godkännande av vindkraftverk

     Landskapsregeringen godkänner vindkraftverk för stödsystemet. Förutsättningar för att delta i ett anbudsförfarande är att de enskilda vindkraftverken uppfyller följande villkor:

     1) Vindkraftverket ska finnas i landskapet Åland och planeras bli anslutet till elnätet eller för det ha gjorts en ansökan om anslutning till elnätet.

     2) Vindkraftverket ska vara helt nytt och inte innehålla begagnade delar.

     3) Stöd får inte tidigare ha beviljats för vindkraftverkets investering eller drift.

     4) För vindkraftverket har inte fattats något bindande beslut om anskaffning av anläggningstillgångar eller annars inledande av byggande.

     5) För vindkraftverket finns ett beviljat bygglov, som avses i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland.

     6) För vindkraftverket finns behövliga lagakraftvunna miljötillstånd som avses i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

     Landskapsregeringen kan under stödperioden godkänna en elproducents nya vindkraftverk för anslutning till stödsystemet. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare i frågor som rör underhåll och drift av vindkraftverk som ingår i stödsystemet.

 

6 §

Anbud

     I ett anbud ska finnas en beskrivning av elproducentens vindkraftverk och dessas uppfyllande av förutsättningarna för deltagande i anbudsförfarandet som avses i 3 §, för myndighetens prövning behövlig information om elproducenten samt andra omständigheter som har betydelse för ett godkännande i stödsystemet.

     Till anbudet ska fogas en beskrivning av hur uppgifter om hur villkoren för produktionsstödet sammanställs som avses i 8 §.

     I ett anbud att delta i stödsystemet ska elproducenten förbinda sig att per kalenderår leverera en viss mängd el till elnätet samt ange de vindkraftverk där elen ska produceras. Elproducenten får inte ändra uppgifter om den offererade mängden el och ersättningsanbudet i sitt anbud efter den sista dagen för att lämna anbud.

 

7 §

Beslut om godkännande av elproducenter och vindkraftverk för stödsystemet

     I första hand godtas elproducenter med lägst ersättningsanbud. Ifall flera elproducenter givit likvärdiga ersättningsanbud väljs det ersättningsanbud som bäst uppfyller den totala konkurrensutsatta produktionsvolymen.

     I ett beslut om godkännande för stödsystemet ska det finnas uppgifter och bestämmelser om elproducenten, vindkraftverken, den fastställda produktionsvolymen för leverans av el till elnätet och den begärda stödnivån enligt ersättningsanbudet samt uppgifter om den period under vilken vindkraftverken omfattas av stödsystemet och tidpunkten då stödperioden inleds och slutar. Beslutet ska dessutom innehålla uppgifter och bestämmelser om övrig information som är nödvändig med tanke på allmänt eller enskilt intresse och som hänför sig till förutsättningarna för beslutet.

     Ett beslut att inte godkänna en elproducents anbud ska innehålla uppgifter om elproducenten, vindkraftverket samt annan information som rör grunden för beslutet.

 

3 kap.
Elproducentens informationsskyldighet och egenkontroll

 

8 §

Elproducentens allmänna skyldigheter

     En elproducent ska utan dröjsmål informera landskapsregeringen om en varaktig ändring i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande samt om ett avbrott i elproduktion vilket är längre än tre månader.

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om elproducenternas ansvar för en egenkontroll, att ge information om väsentliga händelser samt att informera om sådana varaktiga ändringar som avses i 1 mom.

 

9 §

Elproducentens egenkontroll och rapport

     En elproducent ska systematiskt följa, mäta och dokumentera den mängd elenergi som produceras som berättigar till produktionsstöd. En elproducent ska kvartalsvis på det sätt och i den form som landskapsregeringen begär det informera om sin timvisa elproduktion och om timpriset för produktionen som berättigar till produktionsstöd.

     En elproducent ska bevara de mätuppgifter som avses i 1 mom. och behövliga underlag för dem under minst tio år efter att det sista stödbeloppet har betalats ut. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning besluta närmare om vad som ska ingå i en ett sådant underlag samt om bevarandet av rapporter och uppgifter som lagts till grund för detta.

 

4 kap.
Produktionsstödet

 

10 §

Produktionsstödets belopp

     Produktionsstödets belopp grundas på den mängd el som har levererats till elnätet. Produktionsstödets belopp under timmar då marknads-priset uppgick till minst 32 euro per MWh och inte har överstigit 43 euro per MWh utbetalas med linjärt fallande belopp, så att inget produktionsstöd utbetalas om marknadspriset är 43 euro eller högre. Produktionsstöd utbetalas inte vid marknadspris understigande 0 euro per MWh. Produktionsstödets högsta belopp till en enskild elproducent be-talas enligt den produktionsvolym som har fastställts för elproducentens leverans av el till elnätet.

     Produktionsstödet beräknas för marknadspriset på el för varje timme under ett kvartal, i enlighet med timpriset för områdespriset som tillämpas för landskapet Åland noterat på den nordiska elmarknaden. Med kvartal avses avses perioderna från och med januari till och med mars månad, från och med april till och med juni månad samt från och med juli från och med juli till och med september månad samt från och med oktober till och med december månad.

11 §

Utbetalning

     Produktionsstöd kan utbetalas från och med det kalenderår som börjar efter att el från vindkraft levereras till elnätet och avse högst tolv kalenderår, dock längst till och med år 2033. Om el från vindkraft börjar levereras till elnätet efter januari månad år 2021 så senareläggs stödperioden början med kalendermånader under vilka ingen leverans har skett, så att produktionsstödet omfattar sammanlagt längst 144 kalendermånader.

     En ansökan om utbetalning av ett produktionsstöd ska lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter den enligt 10 § stödberättigande periodens slut.

     Till en ansökan om utbetalning av produktionsstöd ska för den period utbetalningen fogas den i 9 § avsedda rapporten samt de ytterligare behövliga uppgifter om producerad energimängd och marknadspris per timme och vindkraftverk som landskapsregeringen begär.

 

12 §

Avbrytande av utbetalning

     Landskapsregeringen kan besluta att utbetalning av ett produktionsstöd för el ska avbrytas om

     1) de förutsättningar för ett produktionsstöd för el från vindkraftverk inte längre uppfylls eller

     2) det finns anledning att misstänka att en elproducent har lämnat oriktiga eller otillräckliga uppgifter för bestämmande av ett produktionsstöd eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt har försummat eller har överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag.

     Landskapsregeringen ska avbryta en utbetalning av ett produktionsstöd för el om en elproducent inte har följt ett beslut om att återbetala ett produktionsstöd enligt den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. På avbrytande av en utbetalning av ett produktionsstöd tillämpas vad som bestäms i landskapslagen (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel.

     Landskapsregeringen kan återkalla ett beslut att avbryta en utbetalning om en elproducent har rättat till en brist eller en försummelse.

 

13 §

Återbetalning av ett produktionsstöd

     Landskapsregeringen kan kräva återbetalning av utbetalat produktionsstöd i enlighet med bestämmelserna i 10, 12 och 14 §§ näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland.

     Landskapsregeringen kan dessutom besluta att ett redan utbetalt produktionsstöd för el eller en del av stödet ska återbetalas om en elproducent har försatts i likvidation eller i konkurs eller om en domstol har beslutat att en skuldsanering eller ett saneringsförfarande ska inledas för en elproducent eller om dennes egendom har utmätts.

     Landskapsregeringen ska utan dröjsmål besluta om återbetalning av ett produktionsstöd för el efter det att landskapsregeringen har konstaterat att en sådan omständighet som avses i 1 mom. har kommit till landskapsregeringens kännedom om det belopp som ska återbetalas uppgår till mer än 10 euro. Ett krav på återbetalning av ett produktionsstöd för el eller på en ränta eller en dröjsmålsränta på ett produktionsstöd får inte inledas om tio år har gått efter det att det sista stödbeloppet har betalats ut.

 

5 kap.
särskilda bestämmelser

 

14 §

Inspektion och information

     Landskapsregeringen har rätt att av en elproducent och en systemansvarig stamnätsinnehavare som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning av rikslagstiftning om elmarknaden få den information och utföra de inspektioner som krävs för tillsynen enligt denna lag och enligt den Europeiska unionens gällande bestämmelser om stöd som är förenliga med den inre marknaden.

 

15 §

Rättelse av förseelse eller försummelse

     Landskapsregeringen kan

     1) förelägga den som bryter mot denna lag, eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den, att fullgöra sin skyldighet eller

     2) förbjuda den som bryter mot denna lag, eller mot en bestämmelse som har utfärdats med stöd av den, att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot regelverket.

     Landskapsregeringen kan förena ett föreläggande eller förbud enligt 1 mom. med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i enlighet med landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

16 §

Brott mot tystnadsplikt

     Den som utan lov röjer vad han eller hon vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag har fått veta om ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning eller en affärs- eller yrkeshemlighet ska dömas till böter för brott mot tystnadsplikt, om inte ett strängare straff för gärningen föreskrivs i annan lag.

     En allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 1 mom. om inte en målsägande har anmält brottet till åtal.

 

17 §

Brott mot bestämmelserna om produktionsstöd

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot informationsskyldigheten enligt 14 § eller rapporteringsskyldigheten enligt 9 § kan dömas till böter för brott mot bestämmelserna om produktionsstöd.

 

18 §

Verkställighet av beslut

     Ett beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av 12, 13 och 15 §§ får verkställas även om det har överklagats om inte domstolen bestämmer något annat.

 

19 §

Handräckning

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § polislagen (2013:87) för landskapet Åland.

 

20 §

Landskapsregeringens rätt att få information och att lämna ut uppgifter

     Landskapsregeringen har rätt att få den information som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag från elproducenter och elnätinnehavare.

     Trots bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

     1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt

     2) en behörig institution eller annat organ inom den Europeiska unionen, om detta krävs enligt den Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i den Europeiska unionen.

 

21 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den…

     Med ikraftträdande av denna lag upphävs landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el. Den ska fortsatt tillämpas på med stöd av landskapslagen om produktionsstöd för el beviljade om produktionsstöd.

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 6 mars 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell